Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 15.06.2015

Warunki agrometeorologiczne

Temperatury dzienne w okresie od 15 maja do 15 czerwca na terenie Dolnego Śląska oscylowały między 10 a 32oC, w nocy wahały się w granicach od 2 do 14oC. Ubiegły miesiąc charakteryzował się bardzo małą ilością opadów atmosferycznych. Miejscami występują objawy suszy, widoczne głównie na plantacjach słabiej rozwiniętych roślin jarych.

Sytuacja poprawiła się na początku czerwca, kiedy zanotowano pierwsze opady deszczu. W okresie od 10 do 15 czerwca wystąpiły gwałtowne opady deszczu i burze, a miejscami grad. Intensywne opady gradu wystąpiły w powiatach wrocławskim, dzierżoniowskim i kłodzkim (w pasie od Międzylesia w kierunku do Lądka Zdroju). Szkody mają charakter lokalny, a ich zasięg ogranicza się do wąskich pasów terenu.

Stan upraw

W wielu rejonach występują objawy wysuszenia gleby. Na lżejszych ziemiach, przy braku wilgoci rośliny przedwcześnie dojrzewają. W uprawach zbóż jarych brak wody ograniczył krzewienie, co będzie miało wpływ na wysokość plonu. Większość plantacji zbóż znajduje się w fazie kwitnienia, plantacje jęczmienia ozimego są fazie dojrzałości mlecznej. Nasilenie chorób jest niewielkie. Wynika to z niskiej wilgotności, która ogranicza tempo rozwoju patogenów. Na części plantacji występuje mączniak prawdziwy oraz rdze. Na polach, gdzie wegetacja jest zaawansowana, rośliny są zaatakowane przez septoriozę liści w pszenicy oraz plamistość siatkową w jęczmieniu. Nasila się także występowanie mszycy zbożowej.

Rzepaki znajdują się w fazie wypełniania łuszczyn. Większość plantacji jest dobrze utrzymanych i zdrowych. Na niektórych plantacjach widać objawy występowania suchej zgnilizny kapustnych, zgnilizny twardzikowej i kiły kapustnych. Zaobserwowano objawy żerowania pryszczarka kapustnika i chowacza brukwiaczka. Prawidłowo chronione plantacje są wolne od chwastów. Na pozostałych plantacjach zachwaszczenie małe do średniego.

Większość plantacji buraków cukrowych jest w dobrej kondycji, w fazie zakrywania międzyrzędzi. Na polach pojawiła się śmietka, pchełka i mszyca buraczana. Trwa dolistne dokarmianie roślin.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu spadły w porównaniu do ubiegłego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi obecnie 64,14 zł/dt i jest to mniej o 8% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 58,82 zł/dt (1,5% mniej niż miesiąc temu). Średnia cena jęczmienia paszowego wynosi 52,65 zł/dt (spadek ceny o 4,5%). Cena kukurydzy na ziarno kształtuje się na poziomie 49,05-54,00 zł/dt (cena bez zmian).

Skup żywca wieprzowego i wołowego odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca wołowego są na poziomie podobnym do ubiegłego miesiąca. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi 6,75 zł/kg (wzrost ceny o 2%, w ubiegłym miesiącu było to 6,59 zł/kg), maksymalnie można otrzymać 8,50 zł/kg.

Ceny żywca wieprzowego jest nadal niska, średnio można uzyskać 4,01 zł/kg, maksymalnie płacono 4,60 zł/kg.

Producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących średnio 1,21 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi 2,02 zł/l, maksymalną ceną jest 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji dobre, w sprzedaży znajduje się pełny asortyment środków ochrony i nawozów. Ceny nawozów bez większych zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca

Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 155,85 zł/dt (bez zmian),
  • polifoska 8 – 177,79 zł/dt (spadek ceny o 2,5%),
  • saletra amonowa 34% – 142,39 zł/dt (bez zmian).

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Rolnicy, którzy złożyli w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2015 rok do 15 czerwca, mogą liczyć na otrzymanie dopłat w pełnej wysokości. Kto się spóźnił, musi się liczyć z tym, że otrzyma należne mu płatności pomniejszone o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Ostateczny termin składania wniosków upływa 10 lipca. Wnioski i uzupełnienia złożone po 10 lipca nie będą rozpatrywane. Na realizację płatności obszarowych za 2015 rok jest przewidziane 3,5 mld euro, a Agencja szacuje, że w tym roku, o takie płatności może ubiegać się ok. 1,35 mln rolników.

Producenci rolni, u których występują lub mogą wystąpić trudności ze spłatą zadłużenia z tytułu kredytu z dopłatami ARiMR do oprocentowania, powinni niezwłocznie skontaktować się z bankiem, który udzielił kredytu, w celu podjęcia działań zmierzających do zastosowania pomocy w dalszej obsłudze kredytu i wprowadzenia stosownych zmian do zawartej umowy kredytu. Z takich udogodnień mogą skorzystać rolnicy, których dotknęły zdarzenia o charakterze losowym jak np.: katastrofy naturalne, długotrwałe choroby kredytobiorcy, kradzieże mienia oraz choroby i upadki inwentarza, a także przypadki wynikające z uwarunkowań makroekonomicznych i politycznych, takich jak kryzys gospodarczy, zatory płatnicze czy utrata rynków zbytu.

Udogodnienia te mogą polegać na zastosowaniu przez bank prolongaty spłaty rat kapitału i odsetek, o ile określony w umowie kredytu termin ich spłaty jeszcze nie minął, wydłużeniu okresu kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, o ile określony w umowie kredytu okres kredytowania jeszcze nie minął i pod warunkiem poinformowania o tym Agencji.

Jeśli te rozwiązania okażą się niewystarczające, kredytobiorcy mogą za zgodą banku kredytującego dokonać zmiany kierunku produkcji, określonego w planie inwestycji i umowie kredytu, sprzedać mienie nabyte z kredytu, czasowo zaprzestać prowadzenia działalności lub obsługi kredytu z przyczyn niezależnych od kredytobiorcy. W tym czasie dopłaty nie są stosowane, a już udzielone nie podlegają zwrotowi.

Wznowienie przez kredytobiorcę prowadzenia działalności lub obsługi kredytu powoduje wznowienie stosowania dopłat do oprocentowania kredytu na warunkach określonych w umowie o kredyt. Obecnie rolnicy korzystają ze 153 tys. preferencyjnych kredytów, w których spłacie pomaga ARiMR. Aż 99% kredytobiorców reguluje swoje zobowiązania na bieżąco.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 15 czerwca do 17 sierpnia 2015 r. przyjmuje wnioski o przyznanie wsparcia na zalesianie.

Rolnicy, którzy zdecydują się posadzić na swoich gruntach las, mogą na ten cel otrzymać wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski o taką pomoc należy składać w biurach powiatowych ARiMR. Wysokość wsparcia, jakie będzie można otrzymać na "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów", zależy od powierzchni, na której zostanie posadzony las, rodzaju sadzonek oraz od tego, jak będą one chronione. Maksymalna powierzchnia, do której będzie można otrzymać pomoc na zalesianie, wynosi 20 ha, a minimalna 0,1 ha. Aby otrzymać takie wsparcie, konieczne będzie posiadanie specjalnego planu zalesieniowego, który opracowuje nadleśniczy oraz dokonanie nasadzeń zgodnie z jego założeniami. Pomoc na "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" będzie wypłacana w trzech różnych formach. Pierwsza z nich obejmuje jednorazowe wypłacenie tzw. wsparcia na zalesianie (część inwestycyjna), o którą rolnicy będą mogli ubiegać się już w 2015 r. Druga forma pomocy polega na wypłacaniu przez 5 lat premii pielęgnacyjnej, a trzeci na wypłacaniu przez 12 lat premii zalesieniowej. Wnioski o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej rolnicy będą mogli składać od 2016 r.

Źródło: meldunki PZD oraz informacje ARiMR
Sylwia Kędzierska DODR we Wrocławiu