Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 15.03.2016

Warunki agrometeorologiczne

Miniony miesiąc to okres łagodnej zimy. Pojawiły się oczekiwane opady deszczu i śniegu, które poprawiły wilgotność gleby. Temperatury dzienne wahały się od 0oC do nawet 10oC. Nocne temperatury spadały od -1 do -4oC. Okrywa śnieżna pojawiła się kilkakrotnie, ale po 2-3 dniach znikała z większości pól. W połowie marca śnieg zalega już tylko w wyżej położonych rejonach podgórskich. W rejonie Dzierżoniowa od 15 lutego do 15 marca spadło około 123 mm opadów deszczu i śniegu. Największe opady wystąpiły 8 marca (19 mm).

Mimo zimowych temperatur przyroda reaguje na wydłużający się dzień i większe nasłonecznienie. Ruszyła wegetacja ozimin. Nadal nasilają się szkody wyrządzane przez zwierzynę leśną. Zasiewy ozimin i ścierniska z wsiewkami traw i motylkowych są spasane przez jelenie i sarny oraz dziki.

Stan upraw

Zboża ozime znajdują się w fazie pełnego krzewienia i są dobrze rozwinięte. Na części plantacji widać objawy porażenia mączniakiem prawdziwym zbóż. Rozpoczęto zasiewy roślin jarych – pszenicy jarej i owsa.

Plantacje rzepaku zasianego w optymalnym terminie agrotechnicznym znajdują się w fazie rozety liściowej, ok. 8-12 liści. Brak opadów spowodował nierównomierne wschody, co objawia się dużym zróżnicowaniem w wegetacji. Większość plantacji jest jednak w dobrej kondycji. Na niektórych plantacjach zaobserwowano niedobory pokarmowe i przebarwienia. Rolnicy wysiewają wiosenne nawozy oraz przeprowadzają zabiegi chemiczne zwalczania chwastów, lecz opady deszczu i śniegu wstrzymały prace polowe. Na większości pól zachwaszczenie jest niewielkie, zaobserwowano występowanie miotły zbożowej. Rozpoczęto proces podkiełkowywania sadzeniaków do wczesnego wysadzania pod włókninę.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu zbóż w porównaniu do poprzedniego miesiąca nieznacznie spadają. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej spadła o 3,26% w stosunku do ubiegłego miesiąca i wynosi 61,95 zł/dt (w marcu 2015 roku było to 70,07 zł/dt, ) maksymalnie za 1 dt pszenicy można otrzymać 66,00 zł/dt. Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 58,99 zł/dt (w zeszłym miesiącu było to 61,57 zł/dt), czyli spadek o ok. 4,19%.

Średnia cena skupu jęczmienia paszowego nie uległa zmianie od ubiegłego miesiąca i wynosi obecnie 55,26 zł/dt (w ubiegłym roku było to 54,80 zł/dt). Średnia cena skupu kukurydzy na ziarno wynosi średnio 62,87 zł/dt, maksymalnie za 1 dt kukurydzy można otrzymać 65,10 zł.

Skup żywca wieprzowego i wołowego odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące po wcześniejszym uzgodnieniu. Średnie ceny skupu żywca wołowego w stosunku do miesiąca poprzedniego wzrosły o ok.3,5%. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi obecnie 6,86 zł/kg, maksymalnie można otrzymać 8,00 zł/kg.

Ceny żywca wieprzowego nadal są niskie, średnio można uzyskać 3,89 zł za kg, w ubiegłym roku było to 4,34 zł/kg. Spadek w stosunku do ubiegłego roku wynosi ponad 10%.

Producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących średnio 1,05 zł/l (podobnie jak w zeszłym miesiącu)i o ponad 10% mniej niż przed rokiem w tym samym okresie. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi około 1,84 zł/l, maksymalną ceną jest 2,50 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji dobre, w sprzedaży znajduje się pełen asortyment środków ochrony i nawozów. Ceny nawozów nieznacznie spadły w stosunku do poprzedniego miesiąca, lecz są porównywalne do cen ubiegłorocznych

Średnie ceny nawozów wynoszą:

 • mocznik 46% N – 140,50 zł/dt (spadek ceny o 5%),
 • polifoska 8 – 182,45 zł/dt (spadek ceny o 1,5%),
 • saletra amonowa 34% – 128,85 zł/dt (spadek ceny o 4%).

W sprzedaży pojawił się materiał siewny roślin jarych. Ceny zakupu nasion są podobne jak w poprzednim roku, wzrost cen odnotowano w przypadku nasion pszenicy jarej.

Ceny kształtują się na następującym poziomie:

 • jęczmień jary ‒ 160,00 – 194,25 zł/dt, (w 2015 roku 157,00-226,00 zł/dt), spadek ceny maksymalnej o 14%,
 • pszenica jara ‒ 180,00 – 202,65 zł/dt, (w 2015 roku 160,00-195,00 zł/dt), wzrost ceny o 3-12%,
 • pszenżyto jare ‒ 168,00 – 206,00 zł/dt, (w 2015 roku 170,00-188,0zł/dt), wzrost ceny maksymalnej o 10%,
 • owies 170,00 – 189,00 zł/dt, (w 2015 roku 170,00-188,0zł/dt), ceny bez zmian
 • żyto jare 160,00 – 190,00 zł/dt, (w 2015 roku 170,000-183,75 zł/dt),ceny bez zmian

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Od 15 marca można składać w ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2016 r. Rolnicy, którzy złożą swoje wnioski do 16 maja, mogą liczyć na otrzymanie dopłat w należnej im wysokości. Kto nie zdąży złożyć wniosku w tym terminie, będzie miał jeszcze szansę zrobić to do 10 czerwca , ale za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1%. Jeżeli rolnik pomyli się, a błąd nie będzie dotyczył płatności związanych do zwierząt oraz płatności do zachowania zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, będzie mógł złożyć korektę do wniosku bez konsekwencji finansowych do 31 maja. Zmiany dokonane po tym terminie spowodują zmniejszenie należnych płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu Modernizacja gospodarstw rolnych, w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych, finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:

 • rozwojem produkcji prosiąt ‒ maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;
 • rozwojem produkcji mleka krowiego ‒ wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
 • rozwojem produkcji bydła mięsnego ‒ wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
 • racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu ‒ maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach- max. wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

Pomoc na działanie Modernizacja gospodarstw rolnych będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub, gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Źródła: meldunki PZD oraz informacje ARiMR
Sylwia Kędzierska DODR we Wrocławiu