Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 15.03.2012

Warunki agrometeorologiczne

Druga połowa lutego łagodniejsza z temperaturami dochodzącymi do – 10oC w nocy i dodatnimi w dzień do około +5oC. Opady śniegu niewielkie, sporadycznie wystąpiły opady deszczu. Brak okrywy śnieżnej oraz mroźne, silne wiatry powodowały zamarzanie ziemi na duże głębokości oraz wymarzanie roślin.
Pierwsze dni marca charakteryzowały się dużą zmiennością temperatur typową dla przedwiośnia. W nocy temperatura spadała do -5 0C natomiast w dzień wynosiła od +3 do +8oC. Roztopy i zamarznięta gleba powodowały powstawanie dużych zastoisk wodnych na polach. W rejonach podgórskich topniejący śnieg z wyższych partii gór oraz opady deszczu spowodowały podwyższony poziom wód w rzekach i lokalnych strumieniach, stwarzając zagrożenie powodziowe. Lokalnie zostały podtopione uprawy.

Stan upraw

Skutki wymarznięciem roślin są na terenie województwa zróżnicowane.. Największe szkody zima poczyniła tam, gdzie nie było okrywy śnieżnej, dotyczy to północnej i środkowej części województwa. Uszkodzenia roślin są różnorodne, mamy wymarznięcia, wysmalenie i obecnie postępujące rozhartowanie roślin związane ze skokami temperatury (dzień/noc). Wymarznięcia występują przede wszystkim w zasiewach rzepaku, jęczmienia ozimego oraz niektórych odmian pszenicy ozimej, charakteryzującej się obniżoną mrozoodpornością. Na plantacjach żyta i pszenżyta ozimego sporadycznie mogą wystąpiły uszkodzenia mrozowe. Pełne rozeznanie stanu plantacji będzie możliwe dopiero po znaczącym ociepleniu i ruszeniu wegetacji roślin.
Na terenie powiatu ząbkowickiego na znacznej części plantacji rzepaku ozimego wystąpiło porażenie kiłą kapuścianą. Stopień porażenia oraz wielkość porażonych plantacji będzie można stwierdzić dopiero po ruszeniu wegetacji.

Sytuacja na rynkach skupu

Brak problemów ze sprzedażą zbóż. Brakuje natomiast podmiotów skupujących ziemniaki. Skupowane ziarno zbóż jest najczęściej dość dobrej jakości. Ceny skupu płodów rolnych w porównaniu do poprzedniego miesiąca nie uległy większym zmianom, nadal utrzymują się na wysokim poziomie. Obserwuje się zwiększoną sprzedaż płodów rolnych w porównaniu do stycznia, ze względu na zakupy nawozów do wiosennego nawożenia roślin.
Cena żyta konsumpcyjnego kształtuje się na poziomie 75,00-95,00 zł/dt. Pszenica konsumpcyjna osiąga ceny 70,00-85,00 zł/dt, pszenica paszowa 62,00-82,00 zł/dt.
Skup żywca wieprzowego i wołowego nadal odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca wołowego utrzymują się na podobnym poziomie, co w miesiącu poprzednim od 5,70 do 8,50 zł, natomiast średnie ceny żywca wieprzowego od 4,70 - 5,50 zł/kg, najczęściej 5,00 zł/kg i zauważa się tendencję zniżkową. Prosię do 15 kg można kupić w cenie od 100,0 do 200,0 zł. Producenci mleka otrzymują za mleko od podmiotów skupujących minimum 0,70 zł/l do maksymalnie 1,45 zł/l. Znacznie wyższa jest średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych minimalnie 1,00 maksymalnie 2,00 zł/l .

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest raczej zadowalające. W wielu punktach dystrybucji środków ochrony roślin nie ma jeszcze pełnego asortymentu, co jest spowodowane nadal niskim zainteresowaniem rolników. Rolnicy zakupują aktualnie w większości nawozy azotowe. 
Ceny nawozów zwłaszcza azotowych utrzymują się w 2012 roku na stałym poziomie zanotowano nieznaczny wzrost cen o 2%, natomiast w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrost cen jest znaczny od 10 do 20%. Obecnie średnia cena zakupu mocznika 46% N wynosi – 171,06 zł/dt, polifoski 8 – 227,64 zł/dt, saletry amonowej 32% – 149,11 zł/dt.
Materiał siewny podrożał średnio o ok. 10 % w stosunku do roku ubiegłego. Brakuje nasion pszenicy jarej i wczesnych odmian kukurydzy, kończą się zapasy nasion jęczmienia jarego, natomiast są jeszcze dostępne nasiona późniejszych odmian kukurydzy. Cena jęczmienia jarego kształtuje się na poziomie 180,0 - 279,0 zł, pszenicy jarej od 189 zł – 230 zł/dt, pszenżyta jarego i owsa od 175,0 do 220,0 zł.

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Nadal występuje zwiększone zainteresowanie rolników preferencyjnymi kredytami rolniczymi, niestety w bankach brak środków na kredyty z dopłatami ARiMR. Obserwuje się także wzrost zainteresowania zakupem ratalnym ziemi z zasobów ANR. Agencja Nieruchomości Rolnych może nabywcy rozłożyć spłatę należności na półroczne lub roczne raty na okres 15 lat. Warunkiem jest wpłacenie 10% wartości gruntów. Oprocentowanie w wysokości 2% jest przewidziane dla nabywców gruntów rolnych przez gospodarstwa rodzinne, czyli o powierzchni do 300 ha. 
Jeszcze wielu rolników nadal oczekuje na końcowe rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie inwestycji z programu PROW 2007-2013 z działania modernizacja gospodarstw rolnych złożonych do Agencji w styczniu 2011 roku. Rolnicy, którzy skorzystali z PROW realizują zaplanowane inwestycje i zakupy sprzętu. Większość gospodarstw otrzymała już dopłaty obszarowe za 2011 rok, co poprawiło sytuację finansową, pozostali nadal oczekują na przelewy. Od 15 marca rozpoczęła się kolejna już dziewiąta kampania wnioskowa. Rolnicy otrzymali z Agencji wnioski spersonalizowane, ale w związku z trudną i niejednoznaczną sytuacją na polach po zimie, zainteresowanie wypełnianiem wniosków jest jeszcze niewielkie. Coraz więcej rolników wyraża chęć przystąpienia do programów rolnośrodowiskowych. 

Opracowanie
Teresa Czaja