Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 14.12.2016

Warunki agrometeorologiczne

Ostatni miesiąc przyniósł oczekiwane opady deszczu. W okresie od 13 października do 14 listopada w rejonie Dzierżoniowa spadło 37 mm opadów deszczu, a w rejonie Jawora 80 mm, co w znacznym stopniu poprawiło zasobność gleby w wodę. Temperatury nocne wahały się od 2 do 5 oC, lecz pod koniec października wystąpiły pierwsze przymrozki. W dzień było od 7 do 10 oC.

  • Zboża

Większość zbóż ozimych na Dolnym Śląsku już została posiana. Zaawansowanie wynosi 94% zaplanowanej do posiania powierzchni. Na ukończeniu są siewy pszenicy ozimej głównie na polach po zbiorze kukurydzy i burakach cukrowych, do zasiania pozostało około 9% planowanego areału. Zasiewy pszenicy zostały także lekko opóźnione z powodu opadów deszczu, kiedy rolnicy zmuszeni byli wstrzymać się z pracami polowymi. Zboża posiane przed opadami szybko powschodziły i znajdują się w fazie krzewienia, pszenica w fazie od kiełkowania do 2-4 liści. Zachwaszczenie na ogół niewielkie, występują samosiewy zbóż. Na niektórych polach rolnicy zwalczają chwasty po wschodach.

  • Rzepak

Rzepak, w zależności od terminu siewu, znajduje się w fazie 5-8 liści i tworzenia rozety. Po opadach deszczu stan plantacji znacznie się poprawił, wschody wyrównały się. Rolnicy prowadzą ochronę chemiczną przed chorobami i stosują mikroelementy. W większość plantacji chronionych, zachwaszczenie niewielkie. Na części plantacji pojawiły się pchełki, miniarki i mszyce.

  • Rośliny okopowe

Nadal trwa zbiór buraków cukrowych. Korzenie buraków są pryzmowane na obrzeżach pól i sukcesywnie dostarczane do cukrowni. Zebrano już ponad 70% posianego areału, średni plon to 522 dt/ha. Polaryzacja wynosi 16-18%. Miejscami występują objawy chwościka i brunatnej plamistości liści, zaobserwowano pojawienie się pchełki i mszycy buraczanej. Większość plantacji jest wolna od chwastów, miejscami pojawia się wtórne zachwaszczenie.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu nie uległy większym zmianom w stosunku do poprzedniego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi 60,40 zł/dt, maksymalnie za 1 dt pszenicy można otrzymać 64,20 zł/dt. W 2015 roku było 69,00 zł/dt (spadek ceny o ok. 7%). Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 57,50 zł/dt, cena najczęściej oferowana to 58,00 zł/dt. Średnia cena skupu jęczmienia paszowego wynosi obecnie 50 zł/dt, bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca i mniej o 10% niż rok temu. Cena kukurydzy na ziarno wynosi średnio 36,86 zł/dt (mokra), 56,70 zł/dt (sucha).

Średnie ceny skupu żywca wołowego nie zmieniły się od ubiegłego miesiąca. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi 7,08 zł/kg, maksymalnie można otrzymać 8,56 zł/kg (wzrost o 7% w stosunku do cen zeszłorocznych).

Ceny żywca wieprzowego nadal są niskie, średnio można uzyskać 4,66 zł za kg (mniej o 4% niż w październiku), w ubiegłym roku uzyskiwano średnio 4,11 zł/kg. Ceny mleka pozostają na niezmienionym poziomie od miesiąca producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących od 0,80 zł/l do maksymalnie 1,30 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi około 1,94 zł/l, maksymalną ceną jest 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre, w sprzedaży znajduje się pełen asortyment środków ochrony i nawozów. Ceny nawozów w stosunku do poprzedniego miesiąca pozostały bez zmian.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 129,68 zł/dt (wzrost ceny o 4%),
  • polifoska 8 – 161,22 zł/dt (spadek ceny o 4%),
  • saletra amonowa 34% – 109,42 zł/dt (wzrost ceny o ok. 2%).

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Ruszają kredyty na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych

Nowa linia kredytowa ZC jest przeznaczona na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych, podjętych w związku z prowadzeniem produkcji mleka, świń lub owoców i warzyw przez producentów rolnych, których przychody są niewystarczające na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych w okresie od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.

Producenci mleka, świń lub owoców i warzyw mogą zatem starać się o udzielenie przez SGB Bank S.A. lub banki spółdzielcze zrzeszone w SGB-Banku S.A., kredytu na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych. Kwota kredytu nie może przekroczyć kwoty zobowiązań cywilnoprawnych i nie może wynosić więcej niż 5 mln zł na gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej.

Kwotę 5 mln zł pomniejsza się o wartość udzielonej danemu producentowi rolnemu nieoprocentowanej pożyczki dla producentów mleka, świń lub owoców i warzyw na sfinansowanie nieuregulowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, o której mowa w § 13i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz. U. 2015 r., poz. 187 ze zm.). Od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia wkładu własnego.

Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez kredytobiorcę w wysokości 2,5%, przy czym przez pierwsze dwa lata od dnia zawarcia umowy kredytu w wysokości 1%, pozostałą część spłaca Agencja. Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu z linii ZC może być stosowana w okresie kredytowania, ale nie dłużej niż przez 8 lat liczonych od dnia zawarcia umowy kredytu.

Źródło: meldunki PZDR oraz informacje ARiMR
Teresa Czaja DODR