Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 14.11.2014 r.

Warunki agrometeorologiczne

Przełom października i listopada na terenie województwa dolnośląskiego to czas zmiennej pogody z przejściowym ochłodzeniem i przelotnymi opadami deszczuŚrednie dzienne temperatury oscylowały między 6 do nawet 20oC, temperatura w nocy spadała do 4-8oC. Lokalnie wystąpiły mgły i lekkie przymrozki. W rejonie Dzierżoniowa od 10 października do 14 listopada spadło około 58 mm opadów deszczu. Największe opady ‒  44 mm wystąpiły 22 października. W rejonie powiatu jaworskiego średnia miesięczna ilość opadów wynosiła 55 mm.

Stan upraw

  • Zboża i rzepak

Zasiewy zbóż ozimych są zaawansowane w około 98% zaplanowanej do posiania powierzchni. Zakończono siewy jęczmienia ozimego, żyta i pszenżyta ozimego. Trwa końcowy siew pszenicy ozimej po zebranych burakach i kukurydzy. Zboża posiane w terminie agrotechnicznym są w dobrej kondycji (w fazie krzewienia), jedynie pszenica w zależności od terminu siewu w znajduje różnych fazach rozwoju. Na plantacjach prowadzone są zabiegi zwalczania chwastów. Plantacje rzepaku posiane w terminie agrotechnicznym znajdują się w fazie 8-12 liści. Pola obsiane w późniejszym terminie ‒ faza 4-8 liści. Zakończono zabiegi chemiczne mające na celu przygotowanie roślin do przezimowania, Stopień zachwaszczenia mały do średniego, trwają zabiegi chemiczne zwalczania chwastów. Miejscami wystąpiło wzmożone żerowanie szkodników ‒ gnatarza rzepakowca, ślimaka i pchełki. Część plantacji w powiecie złotoryjskim i jaworskim porażonych jest suchą zgnilizną kapustnych.. Zbiór gryki jest na ukończeniu ze średnim plonem 11,73 dt z hektara. Trwają zbiory kukurydzy na ziarno ‒ zebrano już ok. 80% posianej kukurydzy przy średnim plonie około 95dt/ha

  • Rośliny okopowe

Trwa kampania buraczana, znaczna część buraków została już odebrana od rolników przez cukrownie, część wykopanych korzeni oczekuje w przygotowanych pryzmach na transport do cukrowni. Zaawansowanie zbiorów szacujemy na ponad 80% posianego areału, średni plon to 608 dt/ha. Zachwaszczenie upraw buraków niskie.

Na ukończeniu się zbiory ziemniaków, zaawansowanie w województwie wynosi prawie 100%. Na obecnym etapie zbiorów średni plon szacuje się na poziomie około 287 dt/ha i jest to więcej o 62 dt/ha niż w roku poprzednim. Zachwaszczenie plantacji niewielkie

Sytuacja na rynkach skupu

Rolnicy, którzy mają własne magazyny ograniczają sprzedaż zboża do minimum licząc na korzystniejszą cenę. Decyzje te zależą od możliwości finansowych gospodarstwa oraz warunków przechowywania.

Skupowane zboże często nie osiąga parametrów glutenu i wilgotności. Z tych powodów rolnicy nie osiągają zadowalających cen skupu. W powiecie ząbkowickim występuje problem ze skupem kukurydzy ze względu na zapełnienie magazynów firm skupujących oraz porażenie dostarczanego ziarna chorobami grzybowymi, a szczególnie fuzariozą kolb kukurydzy.

Ceny skupu wykazują nieznaczną tendencję spadkową w stosunku do poprzedniego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi 59,92 zł/dt (w zeszłym miesiącu było to 60,68 zł/dt). Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 51,47 zł/dt (miesiąc temu było to 51,51 zł/dt). Średnia cena jęczmienia paszowego wynosi 48,73 zł/dt. Cena skupu kukurydzy zawiera się w przedziale od 35,36 zł/dt (mokra) do 52,75 zł/dt (sucha). Gryka jest skupowana w cenie od 110 do 130 zł/dt. Za ziemniaki jadalne trzeba zapłacić od 40,00 do nawet 100,00 zł/dt

Skup żywca wieprzowego i wołowego odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca wołowego są na zbliżonym poziomie jak w ubiegłym miesiącu. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego w stosunku do poprzedniego miesiąca nieznacznie spadła (o 2%) i wynosi średnio 6,36 zł/kg, maksymalnie można otrzymać 7,50 zł/kg.

Ceny żywca wieprzowego nadal są niskie, średnio można uzyskać 4,61 zł/kg, maksymalnie 5,30 zł/kg jednak najczęściej rolnicy dostają 4,90 zł/kg. Producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących od 0,95 zł/l do maksymalnie 1,50 zł/l (bez zmian w stosunku do ubiegłego miesiąca). Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi 1,96 zł/l, najczęściej uzyskiwaną ceną jest 2,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji dobre, w sprzedaży znajduje się pełny asortyment środków ochrony i nawozów. Obserwujemy nieznaczny spadek cen nawozów stosunku do poprzedniego miesiąca. (wahania cen wynoszą 2-5%):

Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 144,15 zł/dt,
  • polifoska 8 – 180,80 zł/dt,
  • saletra amonowa 34% – 130,57 zł/dt.

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Do 19 grudnia 2014 roku można składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy z działania Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Najistotniejszym warunkiem otrzymania wsparcia w ramach tego działania jest powstanie w gospodarstwie w wyniku klęski żywiołowej strat w majątku produkcyjnym, a także w produkcji rolnej. Przy czym szkody w majątku trwałym, czyli w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich albo w stadach podstawowych zwierząt gospodarskich muszą być nie mniejsze niż 10 tys. zł, natomiast straty w produkcji rolnej, czyli uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach, muszą osiągnąć powyżej 30% wielkości średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie. Oba te warunki muszą być spełnione łącznie. Wysokość szkód określa specjalna komisja powołana przez wojewodę.

Maksymalna kwota pomocy, jaką można przyznać na jedno gospodarstwo rolne w okresie realizacji PROW na lata 2007-2013, wynosi 300 tys. zł, a refundacji podlega do 90% kosztów kwalifikowalnych, poniesionych przez rolnika na inwestycje przywracające potencjał produkcyjny gospodarstwa.

źródła: meldunki PZD oraz informacje ARiMR
Teresa Czaja DODR we Wrocławiu