Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 14.08.2015

Warunki agrometeorologiczne

Ostatni miesiąc charakteryzował się brakiem opadów, pogłębiającą się suszą i bardzo wysokimi temperaturami zarówno w dzień jak i w nocy. Temperatury  dzienne dochodziły do 38°C, w nocy wahały się w granicach 10-24°C. Zagrożenie dla upraw stanowi brak opadów.

W rejonie Dzierżoniowa od 15 lipca  do 14 sierpnia spadło około 32 mm opadów deszczu. Największe opady wystąpiły 5 sierpnia. Było to 9 mm. W rejonie Jawora średnia opadów wyniosła 24 mm.  Wystąpiły tam  lokalne burze z gwałtownymi wyładowaniami, wiatrem i gradem.

Stan upraw

Brak opadów i wysokie temperatury spowodowały wystąpienie zjawiska suszy. Większość górskich cieków wodnych jest wyschnięta i nie zasila rzek naszego rejonu. Szczególnie widoczne jest to w rejonach o lżejszych glebach na uprawach okopowych i kukurydzy. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się hodowcy zwierząt. Z powodu upałów wyschły pastwiska. Gospodarze już dziś są zmuszeni karmić bydło sianem, które było przeznaczone na zimowe zapasy. Tegoroczna susza nie pozwoliła na zebranie drugiego i trzeciego pokosu. Nie udały się również uprawy przeznaczone na kiszonkę dla zwierząt. Utrudniony jest siew poplonów (utrzymanie obszarów proekologicznych w gospodarstwie (termin do 20 sierpnia).

  • Zboża

Na terenie województwa zebrano już prawie 90% zbóż (w ubiegłym roku było 70% zaawansowania). W polu pozostają jeszcze zboża jare gównie pszenżyto i żyto jare. Plon zbóż ogółem szacuje się na 51,29 dt/ha ( 50,57 dt/ha w sierpniu roku ubiegłego).  Plony pszenicy ozimej są nieco wyższe niż w ubiegłym roku średnio o 2dt/ha – plon szacunkowy to 58 dt/ha (w ubiegłym roku było 56 dt/ha). Nieco niższe szacujemy plony roślin jarych. Na obecnym etapie zbioru pszenica jara plonuje o 3 dt/ha mniej, jej plon wynosi 44,18 dt/ha (w ubiegłym roku było to 46,92 dt/ha).

  • Rzepak

Zakończono zbiór rzepaku na terenie makroregionu wrocławskiego, w rejonie jeleniogórskim pozostało jeszcze do zbioru około 6% rzepaku głównie jarego. Średni szacunkowy plon jest niższy niż rok temu i wynosi  32,56 dt/ha (w ubiegłym roku było to 35,94 dt/ha).

  • Okopowe

Plantacje buraków cukrowych bardzo odczuwają brak wody, występują duże place z uschniętymi liśćmi. Faza wzrostu korzeni i brak wody powoduje niewielki przyrost i obniżenie potencjalnego plonu.

Ziemniaki odmian wczesnych już zostały wykopane. Uprawy ziemniaków odmian późnych bez systemów nawadniania kończą wegetację, zasychają łęty, bulwy w fazie narastania.

Porażenie chorobami grzybowymi w stopniu małym. Występują niewielkie ogniska stonki ziemniaczanej. Plantacje w większości wolne od chwastów.

Sytuacja na rynkach skupu

Trwa akcja skupowa.  Ceny skupu zbóż są nieco niższe w porównaniu do poprzedniego miesiąca.  Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi 65,32 zł/dt (w zeszłym miesiącu było to 67,69 zł/dt) maksymalnie za 1 dt pszenicy można otrzymać 69,55 zł/dt.. Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 60,82 zł/dt (cena bez zmian).

Cena skupu jęczmienia paszowego zawiera się w przedziale 47,00-55,64 zł/dt.  Cena kukurydzy na ziarno wynosi średnio 51,63 zł/dt (w ubiegłym miesiącu było to 53,00 zł/dt).

Skup żywca wieprzowego i wołowego odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca wołowego są na takim samym poziomie jak w ubiegłym miesiącu. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi średnio 6,74 zł/kg, maksymalnie można otrzymać 8,50 zł/kg.

Ceny żywca wieprzowego są nadal niskie,średnio można uzyskać 4,08 zł/kg, maksymalnie płacono 4,50 zł/kg. Producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących średnio około 1,12 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi 2,02 zł/l, maksymalną ceną jest 2,70 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji  jest dobre, w sprzedaży znajduje się pełny asortyment środków ochrony i nawozów. Ceny nawozów bez większych zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca

Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 151,10 zł/dt,
  • polifoska 8 – 176,52  zł/dt,
  • saletra amonowa 34% – 132,69 zł/dt.

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Od 20 sierpnia do 2 września 2015 r.  można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. W ramach PROW 2014-2020 do rozdysponowania jest 718 mln euro. Informacji oraz pomocy w skompletowaniu dokumentów udzielają pracownicy DODR.

Do Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.; SGB-Banku S.A.; Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.; Banku Pekao S.A; BNP Paribas S.A.; Krakowskiego Banku Spółdzielczego oraz Raiffeisen Banku Polska S.A., które w marcu, kwietniu, maju i lipcu podpisały z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy o udzielaniu rolnikom preferencyjnych kredytów, dołączył Bank Zachodni WBK S.A. Warto też przypomnieć, że banki, które podpisały z Agencją umowy o współdziałaniu, mogą udzielać również tzw. kredytów klęskowych, przeznaczonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkniętych klęskami żywiołowymi (K01 - kredyty inwestycyjne i K02 - kredyty obrotowe). Agencja przewidziała na dopłaty do spłaty oprocentowania tych kredytów 16,12 mln zł, co oznacza, że banki współpracujące z ARiMR, mogą udzielić rolnikom kredytów klęskowych na łączną kwotę ok. 1 mld zł.

Na terenie województwa dolnośląskiego pracuje już 26 komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską suszy, gradu i huraganu. Zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z 27 stycznia 2015r (Dz. U . 2015 poz. 187 § 5 punkt 7) w składzie  Komisji  powołanych przez wojewodę na podstawie tego rozporządzenia  pracują  przedstawiciele Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Źródło: meldunki PZD oraz informacje ARiMR
Sylwia Kędzierska DODR we Wrocławiu