Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 14.01.2015

Warunki agrometeorologiczne

Druga połowa grudnia przyniosła pogodę zmienną, ale dość ciepłą jak na tą porę roku. Dopiero koniec miesiąca przyniósł spadek temperatur do minus 12 stopni w nocy i niewielkie opady śniegu. W styczniu nastąpiło ocieplenie. Temperatury dzienne wahały się od -5oC do 14oC. Nocne temperatury spadały do nawet -8oC. Wystąpiły też silne wiatry z przelotnymi, a miejscami nawet ulewnymi deszczami. W rejonie Dzierżoniowa od 12 grudnia do 14 stycznia spadło około 36 mm opadów deszczu i śniegu. Największy opad był w dniach 9-10 stycznia i wyniósł 15 mm. W rejonie powiatu jaworskiego średnia miesięczna ilość opadów wynosiła około 40 mm. Brak okrywy śnieżnej na uprawach ozimin nie sprzyja przezimowaniu upraw. Utrzymująca się dodatnia temperatura może doprowadzić do ruszenia wegetacji.

Stan upraw

Zboża posiane w terminie agrotechnicznym są w dobrej kondycji w fazie krzewienia, jedynie pszenica w zależności od terminu siewu w znajduje różnych fazach rozwoju od fazy krzewienia do fazy pierwszych liści. Obecnie po przymrozkach rośliny weszły w fazę spoczynku. Ze względu na dość wysoką temperaturę i dostateczną wilgotność można zauważyć na niektórych plantacjach niewielkie porażenie zbóż mączniakiem.

Większość plantacji rzepaku zasianych w terminie agrotechnicznym znajduje się w fazie rozety liściowej 8-12 liści, szyjka korzeniowa ma ponad 1 cm grubości i nie wyrasta za mocno ponad glebę.

Kampania buraczana na ukończeniu, znaczna część buraków cukrowych została już odebrana od rolników przez cukrownie, część wykopanych korzeni oczekuje w pryzmach na transport do cukrowni.

Sytuacja na rynkach skupu

Rolnicy, którzy mają własne magazyny ograniczają sprzedaż zboża do minimum, licząc na korzystniejszą cenę. Decyzje te zależą od możliwości finansowych gospodarstwa oraz warunków przechowywania.

Ceny skupu wykazują nieznaczną tendencję zwyżkową w stosunku do poprzedniego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi 67,34 zł/dt, wzrost ceny o 5% (w zeszłym miesiącu było to 64,27 zł/dt). Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 59,55zł/dt (miesiąc temu było to 55,62 zł/dt). Średnia cena jęczmienia paszowego wynosi 52,58zł/dt, wzrost ceny o 3%. Cena kukurydzy zawiera się w przedziale od 32,00 zł/dt (mokra) do 61,00 zł/dt (sucha).

Skup żywca wieprzowego i wołowego odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca wołowego są na zbliżonym poziomie jak w ubiegłym miesiącu. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi średnio 6,58 zł/kg, maksymalnie można otrzymać podobnie jak miesiąc temu 7,50 zł/kg.

Ceny żywca wieprzowego nadal są niskie, średnio można uzyskać 4,14 zł/kg, maksymalnie 5,20 zł/kg. Producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących od 0,96 zł/l do maksymalnie 1,50 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi 1,91 zł/l, najczęściej uzyskiwaną ceną jest 2,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre, w sprzedaży znajduje się pełny asortyment środków ochrony i nawozów. Ceny nawozów stabilne nie zauważa się większych zmian w cenach nawozów w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N –149,58 zł/dt (wzrost ceny o 4%),
  • polifoska 8 –174,02 zł/dt (spadek ceny o 3%),
  • saletra amonowa 34% –132,33 zł/dt (wzrost ceny o 1%).

W sprzedaży pojawił się już materiał siewny Ceny kształtują się na następującym poziomie:

  • jęczmień jary 150,00 – 183,75 zł/dt,
  • pszenica jarej 150,00 ‒ 189,00 zł/dt,
  • pszenżyto jare 160,00 ‒ 188,0 zł/dt,
  • owies 150,00 – 173,25 zł/dt,
  • żyto jare 150,00 – 183,75 zł/dt.

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Zmiana ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. 2014 poz. 1872).

Celem ustawy jest dostosowanie przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2013 r. (sygn. akt P 40/12).

Ustawa wprowadza następujące regulacje:

  1. Nowe przepisy, zgodnie z którymi w przypadku, gdy małżonek prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą nadany mu zostanie odrębny numer identyfikacyjny;
  2. Włączenie kodeksu postępowania administracyjnego, który umożliwi prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących wpisu do ewidencji producentów w drodze decyzji administracyjnej.

Jednoczenie, z 1 stycznia weszło w życie rozporządzenie wykonawcze do ww. ustawy tj. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów (Dz. U. 2014 poz. 1964).

Rozporządzenie przewiduje, że w przypadku, gdy małżonek wystąpi o nadanie odrębnego numeru identyfikacyjnego, wniosek jego będzie zawierał m.in. informację o tym, że samodzielnie prowadzi odrębne gospodarstwo rolnego, stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą oraz wskaże dowody potwierdzające tę okoliczność.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 75 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych. Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.

Źródła: meldunki PZD oraz informacje ARiMR
Teresa Czaja DODR we Wrocławiu