Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 13.11.2017

Warunki agrometeorologiczne

Pogoda typowo jesienna z częstymi opadami deszczu, chłodnymi nocami, wiatrem i zamgleniami. Taka pogoda nie sprzyja pracom polowym, spowodowała duże opóźnienia w koszeniu kukurydzy. W rejonie Dzierżoniowa, w okresie od 13 października do 13 listopada, wystąpiło 13 dni z opadami deszczu, łącznie spadło 64 mm. Średnia miesięczna ilość opadów w rejonie powiatu jaworskiego wynosiła 54 mm. Temperatury dzienne wahały się w dzień od 5 oC do 15 oC, a w nocy od 0 oC do 5 oC. Lokalne występowały przygruntowe przymrozki, lecz nie miały one negatywnego wpływu na rozwój roślin. Silne wiatry (huragany) spowodowały straty w budynkach mieszkalnych, drzewostanie i lokalnie w uprawach kukurydzyJedenaście komisji powołanych przez Wojewodę Dolnośląskiego szacuje straty spowodowane przez huragany w gminach Bierutów, Kotla, Milicz, Wąsosz, Krośnice, Góra, Dziadowa Kłoda, Ząbkowice Śląskie, Trzebnica, Ścinawa i Wołów.

  • Zboża i kukurydza

Część zbóż ozimych została wysiana w terminie, szczególnie na stanowiskach gdzie przedplonem był rzepak. Znaczna część pszenicy ozimej została wysiana z opóźnieniem głównie na polach po zbiorze kukurydzy i burakach cukrowych oraz ze względu na deszczową pogodę. Zboża ozime, posiane w terminie agrotechnicznym są w dobrej kondycji, w fazie krzewienia, pszenica znajduje się w fazie od kiełkowania do 2-4 liści. Na plantacjach są prowadzone zabiegi zwalczania chwastów. Zbiór kukurydzy na ukończeniu. Do zbioru pozostało jeszcze ok. 10% posianego areału, średni plon wynosi 99,25 dt/ha. Lokalne silne wichury przyczyniły się do połamania dużej liczby łodyg, co uniemożliwiło dokładny zbiór kolb.

  • Rzepak

Plantacje rzepaku ozimego, zasiane we wcześniejszym terminie, rozwijają się równomiernie, rośliny wytworzyły już 8-10 liści. Zaczęto zabiegi skracania roślin, zwłaszcza na bardziej rozwiniętych plantacjach. Występuje niewielkie zachwaszczenie, głównie chwastami jednoliściennymi. Lokalnie widać porażenie przez choroby ‒ mącznika rzekomego i suchą zgniliznę. W połowie października, na niektórych plantacjach rzepaku pojawił się gnatarz rzepakowiec.

  • Rośliny okopowe

Trwa zbiór buraków cukrowych. Korzenie buraków są pryzmowane na obrzeżach pól i sukcesywnie dostarczane do cukrowni. Zebrano już prawie 90% posianego areału, średni plon to 602 dt/ha (w ubiegłym roku było to 522 dt/ha). Zachwaszczenie upraw buraków jest niewielkie. W uprawach pojawiła się brunatna plamistość liści i chwościk. Występuje też niewielkie porażenie pchełką buraczaną i mszycą.

Rolnicy skończyli zbiory ziemniaków. Szacowany plon to około 278 dt/ha (w ubiegłym roku było to 253 dt/ha).

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu nie uległy większym zmianom w stosunku do poprzedniego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi 66,43 zł/dt (bez zmian w stosunku do ubiegłego, za to jest o 10% wyższa niż rok temu). Maksymalnie za 1 dt pszenicy można otrzymać 70,00 zł. Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 63,98 zł/dt, cena najczęściej oferowana to 64,00 zł/dt. Średnia cena skupu jęczmienia paszowego wynosi 58,09 zł/dt i jest wyższa o ok. 16% od ceny ubiegłorocznej z tego samego okresu. Cena skupu kukurydzy na ziarno wynosi od 39,59 zł/dt, do maksymalnie 62,00 zł/dt, w zależności od stopnia wilgotności.

Średnie ceny skupu żywca wołowego nie zmieniły się w ciągu miesiąca.. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi 7,18 zł/kg, maksymalnie można otrzymać 8,77 zł/kg. Cena skupu tuczników jest nieco niższa (o około 2%) niż miesiąc temu, średnio można uzyskać 4,98 zł/kg. W porównaniu z rokiem 2016 cena tuczników jest wyższa o około 7%, w ubiegłym roku uzyskiwano za nie średnio 4,66 zł/kg.

Ceny mleka pozostają na niezmienionym poziomie, od miesiąca producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących od 0,85 zł/l do maksymalnie 1,50 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi około 1,96 zł/l, maksymalną ceną jest 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre, w sprzedaży znajduje się pełen asortyment środków ochrony i nawozów. Ceny nawozów nie uległy większym zmianom.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 131,63 zł/dt (cena o 6% wyższa w stosunku do 2016 roku),
  • polifoska 8 – 158,12 zł/dt (spadek ceny o 6% w stosunku do 2016 roku),
  • saletra amonowa 34% – 111,25 zł/dt (wzrost ceny o 3% w stosunku do 2016 r.).

Ruszyła wypłata zaliczek

16 października ARiMR rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2017 rok. Ich wysokość, podobnie jak w roku ubiegłym, wynosi 70% kwoty dopłat. Do 14 listopada Agencja przekazała w ramach tych płatności 6,82 mld zł na konta bankowe 1,11 mln rolników. Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada. Szacuje się, że z tego tytułu na konta rolników trafi ok. 10 mld zł. Pozostała część pieniędzy będzie wypłacana rolnikom sukcesywnie od 1 grudnia.

Aktualny numer konta

ARiMR prosi rolników o sprawdzenie, czy numery rachunków bankowych, podane we wniosku o wpis do ewidencji producentów są aktualne. Zdarza się bowiem, że rolnicy zmieniają konto bankowe i nie informują o tym ARiMR. Agencja wysyła należne rolnikowi pieniądze na stary numer rachunku, ale ponieważ to konto zostało zamknięte, pieniądze nie mogą trafić do adresata. Jeżeli zatem numer rachunku bankowego rolnika jest nieaktualny, zgłasza on ten fakt, wypełniając formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów. Wniosek należy złożyć do kierownika biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika.

Ten sam numer CRP do sierpnia

Podmioty uczestniczące w mechanizmach realizowanych w ramach zadań przejętych przez ARiMR z ARR oraz delegowanych do KOWR, niezarejestrowane jeszcze w ewidencji producentów ARiMR, mogą posługiwać się numerem nadanym przez ARR (CRP) do 31 sierpnia 2018 roku.

Zgodnie z przepisami, w mechanizmach administrowanych przez ARiMR i KOWR, współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej, mogą uczestniczyć podmioty zarejestrowane w Krajowym Systemie Ewidencji Producentów, prowadzonym przez ARiMR (EP).

W momencie powstania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 1 września, Centralny Rejestr Przedsiębiorców (CRP) prowadzony przez Agencję Rynku Rolnego przestał funkcjonować. Zgromadzone w nim dane zostały przekazane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Numer nadany w CRP zachowuje ważność do czasu uzyskania przez podmiot wpisu do EP, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 624 ze zm.). Zatem podmiot, będąc w okresie przejściowym, może w kontaktach z ARiMR posługiwać się numerem CRP nadanym przez ARR, do czasu uzyskania wpisu w ewidencji producentów, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2018 roku.

Wpis do ewidencji producentów uzyskamy, składając wniosek do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy.

źródło: art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015r. poz. 807, ze zm.)
art. 57 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017r. poz. 624 ze zm.)
meldunki PZDR oraz informacje ARiMR

Teresa Czaja DODR