Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 13.11.2015

Warunki agrometeorologiczne

Ostatni miesiąc to temperatury dość wysokie jak na tę porę roku. W dzień kształtowały się od 6 do nawet 20oC. W nocy pojawiły się przymrozki do ‒4oC, jednak większość temperatur nocnych kształtowała się w granicach 2-10oC. Mijający miesiąc charakteryzował się małą ilością opadów atmosferycznych. W rejonie Dzierżoniowa od 14 października zanotowano 76 mm opadów deszczu. Średnia miesięczna ilość opadów w rejonie jaworskim wyniosła 55 mm.

Stan upraw

Opady deszczu nieznacznie poprawiły uwilgotnienie gleby, dzięki czemu można było wykonać zabiegi uprawowe i zasiewy roślin ozimych. Zaczęły kiełkować posiane nawet kilka tygodni wcześniej oziminy. Dzięki wysokim temperaturom wegetacja nie została zatrzymana, odrastają wysuszone trwałe użytki zielone.

Stan plantacji rzepaku ozimego jest zróżnicowany ‒ średni do słabego. Wschody są nierównomierne, co wynika z suszy w okresie siewu. W zależności od terminu siewu, rzepak znajduje się w fazie 4-9 liści, grubość szyjki korzeniowej wynosi poniżej 10 mm. Część plantacji, zwłaszcza tych położonych na glebach lżejszych została już zaorana. Występują objawy porażenia pchełką rzepakową, śmietką kapuścianą i mszyce. W umiarkowanym nasileniu pojawia sią sucha zgnilizna kapustnych. Stan zachwaszczenia upraw jest niewielki, występują samosiewy głównie zbóż, rolnicy stosują zabiegi ochronne.

Zasiewy zbóż ozimych są opóźnione z powodu suszy. Rolnicy, którzy wstrzymywali się z pracami polowymi, teraz po opadach deszczu nadrabiają zaległości wysiewając pszenicę i żyto. W połowie listopada zasiano około 98% planowanej powierzchni. Plantacje znajdują się w fazie od kiełkowania do początku krzewienia, jednak wschody są nierównomierne z powodu braku wilgoci w momencie siewu.

Trwa zbiór buraków cukrowych, korzenie są pryzmowane na obrzeżach pól i partiami dostarczane do cukrowni. Rolnicy zebrali korzenie z około 70% zasianej powierzchni w województwie. Plony są niższe o 33% niż w ubiegłym roku, szacujemy je na około 403 dt/ha (w 2014 roku było to 607,6 dt/ha). Zawartość cukru w burakach jest wysoka i wynosi od 18,5 do 20%.

Zakończyły się zbiory ziemniaków, w tym roku szacujemy średni plon na poziomie 230 dt/ha i jest on niższy niż w 2014 roku o 20% (287 dt/ha w roku ubiegłym).

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu zbóż w porównaniu nie zmieniły się w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi 66,09 zł/dt (w zeszłym miesiącu było to 65,59 zł/dt). Maksymalnie za 1 dt pszenicy można otrzymać 69,00 zł/dt. Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 62,07 zł/dt (bez zmian).

Średnia cena skupu jęczmienia paszowego wynosi 55,11 zł/dt (w zeszłym miesiącu 54,75 zł/dt). Cena kukurydzy na ziarno wynosi średnio 54,25 zł/dt, bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Skup żywca wieprzowego i wołowego odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca wołowego w stosunku do miesiąca poprzedniego pozostały bez zmian. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi średnio 6,59 zł/kg, maksymalnie można otrzymać 8,00 zł/kg.

Ceny żywca wieprzowego jest nadal niska, średnio można uzyskać 4,11 zł/kg, w ubiegłym miesiącu było to 4,19 zł/kg. Producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących średnio 1,05 zł/l (rok temu było to 1,22 zł/l) Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi spadła i wynosi 1,81 zł/l, maksymalną ceną jest 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre. W sprzedaży znajduje się pełen asortyment nawozów mineralnych i środków ochrony roślin niezbędnych w okresie jesiennym. Ceny nawozów są stabilne. Ceny są zbliżone do cen w zeszłym roku, zmiany wynoszą około 1-2%.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N –141,82 zł/dt (spadek o 2% w stosunku do poprzedniego miesiąca),
  • polifoski 8 – 186,26 zł/dt (cena bez zmian),
  • saletry amonowej 34% – 129,88 zł/dt (cena bez zmian).

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

W celu złagodzenia niekorzystnych skutków suszy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął działania umożliwiające wypłatę w 2015 r. zaliczek na poczet płatności bezpośrednich. Będą one wypłacane do 30 listopada 2015 r. Otrzymają je rolnicy którzy nie zostali objęci kontrolami na miejscu i do których nie mają zastosowania zmniejszenia, wykluczenia i inne kary administracyjne oraz odliczenia, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Płatności zaliczkowe otrzyma ok. 82% rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie w roku 2015. Zaliczki są przyznawane z urzędu (nie jest potrzebny dodatkowy wniosek), na terytorium całego kraju. Rolnikom nie będą wydawane decyzje w sprawie przyznania płatności zaliczkowych, informacja o kwocie zaliczki będzie podawana w tytule przelewu zaliczki na poczet płatności bezpośrednich. Zaliczki, w wysokości 50%, będą wypłacane na poczet jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności do roślin wysokobiałkowych oraz płatności do owoców miękkich. Biorąc pod uwagę stawki wymienionych form wsparcia, płatności zaliczkowe w kampanii 2015 r. wynoszą:

  • 226,85 zł/ha w przypadku jednolitej płatności obszarowej,
  • 85,86 zł/ha w przypadku płatności dodatkowej,
  • 211 zł/ha w przypadku płatności do roślin wysokobiałkowych oraz
  • 459,52 zł/ha w przypadku owoców miękkich (truskawek i malin).

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój

Od 1 grudnia do 30 grudnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”, finansowane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc jest kierowana do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi.

W naborze mogą brać udział tylko zakłady zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym oraz przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu artykuły spożywcze - czyli podmioty, które mogły ubiegać się o takie wsparcie w poprzedniej perspektywie finansowej.

W kolejnych naborach wniosków w ramach tego poddziałania pomoc skierowana zostanie także do zupełnie nowej grupy beneficjentów. Należą do niej rolnicy, domownicy, małżonkowie rolników, którzy w pełnym zakresie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników i którzy rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. W całym budżecie PROW 2014-2020 przewidziano na pomoc z poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” ‒ 693 mln euro.

Będzie ona rozdzielana w formie refundacji kosztów poniesionych przez beneficjentów na realizację inwestycji. Jej maksymalny poziom wynosi 50%, a wysokość wsparcia finansowego jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, zależy od tego, kim jest beneficjent. Gdy jest nim przedsiębiorstwo zajmujące się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, wysokość wsparcia wyniesie do 3 mln zł. Natomiast jeżeli o pomoc ubiega się przedsiębiorstwo, które jest związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów, może liczyć na maksymalne dofinansowanie w wysokości 15 mln zł. W przypadku rolnika, domownika lub małżonka rolnika, rozpoczynającego działalność objętą wsparciem maksymalna kwota dofinansowania będzie wynosiła 300 tys. zł.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnym ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji.
Można go również wysłać listem poleconym.

Źródła: meldunki PZD oraz informacje ARiMR
Sylwia Kędzierska DODR we Wrocławiu