Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 13.10.2016

Warunki agrometeorologiczne

Druga połowa września była ciepła i sucha z temperaturami do nawet 30 oC,w październiku temperatury nocne to od 0 do 4 oC, w dzień rosły do około 7-10 oC. Pod koniec września i w pierwszej połowie października silne, ciągłe opady deszczu, poprawiły stan wilgoci w glebie, ale jednocześnie zahamowały prace polowe. W rejonie Dzierżoniowa od 14 września do 13 października wystąpiło 14 dni z opadami, spadło łącznie 157 mm deszczu. Największe opady odnotowano 3 października 38 mm. W rejonie Jawora średnia miesięczna opadów wyniosła 70 mm.

 • Zboża

Zasiewy zbóż ozimych są zaawansowane w około 54% zaplanowanej do posiania powierzchni (w ubiegłym roku było to już 65%). Na ukończeniu są siewy jęczmienia ozimego, żyta i pszenżyta ozimego posiano prawie ok. 80%, najmniejsze zaawansowanie w zasiewach ma pszenica ozima – 42%. Zasiewy zbóż ozimych są opóźnione ponieważ z powodu opadów deszczu rolnicy wstrzymują się z pracami polowymi. Zboża posiane przed opadami szybko powschodziły i znajdują się w fazie od kiełkowania do 1-2 liści. Zachwaszczenie jest niewielkie, na polach występują samosiewy zbóż.

 • Rzepak

Rzepak w zależności od terminu siewu znajduje się w fazie 3-7 liści. Wschody były nierównomierne z powodu braku wilgoci w glebie. Po opadach deszczu kondycja plantacji rzepaku znacznie się poprawiła. Na większości plantacji chronionych, zachwaszczenie jest niewielkie. Na części plantacji pojawiły się pchełki, ślimaki, a pod koniec września mszyce.

 • Rośliny okopowe

Trwa zbiór buraków cukrowych. Korzenie buraków są pryzmowane na obrzeżach pól i sukcesywnie dostarczane do cukrowni. Zbiory na obecnym etapie szacujemy na ok. 34% posianego areału, średni plon to 492 dt/ha. Polaryzacja 16-18%. Miejscami występują objawy chwościka i brunatnej plamistości liści, zaobserwowano pojawienie się pchełki i mszycy buraczanej. Większość plantacji jest wolna od chwastów, miejscami pojawia się wtórne zachwaszczenie szczególnie lebiodą.

Kończą się zbiory ziemniaków, ich zaawansowanie w województwie wynosi ponad 90%. Na obecnym etapie zbiorów średni plon szacuje się na poziomie około 248 dt/ha ( o ok. 19 dt/ha więcej niż w roku ubiegłym). Zachwaszczenie plantacji jest niewielkie.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu nie uległy większym zmianom w stosunku do poprzedniego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej nie zmieniła się i wynosi 60,20 zł/dt, maksymalnie za 1 dt pszenicy można obecnie otrzymać 63 zł/dt w 2015 roku było 70,00 zł/dt (spadek ceny o ok. 10%). Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 57,11 zł/dt, cena najczęściej oferowana to 59,00 zł/dt. Średnia cena skupu jęczmienia paszowego wynosi obecnie 49,28 zł/dt (niewielki, bo 3% wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca). Cena kukurydzy na ziarno wynosi od 34,00 zł/dt do 56,70 zł/dt.

Średnie ceny skupu żywca wołowego w stosunku do ubiegłego miesiąca nie uległy większym zmianom. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi 7,01 zł/kg, maksymalnie można otrzymać 8,56 zł/kg (wzrost o 7% w stosunku do cen ubiegłorocznych).

Ceny żywca wieprzowego nadal są niskie, średnio można uzyskać 4,84 zł za kg (cena bez zmian w stosunku do ubiegłego miesiąca), w ubiegłym roku uzyskiwano średnio 4,19 zł/kg. Ceny mleka pozostają na niezmienionym poziomie od miesiąca producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących od 0,80 zł/l do maksymalnie 1,30 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi około 1,86 zł/l, maksymalną ceną jest 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre, w sprzedaży znajduje się pełny asortyment środków ochrony i nawozów. Zanotowano spadek cen nawozów w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

 • mocznik 46% N –124,53 zł/dt (spadek ceny o ok. 5%),
 • polifoska 8 – 171,80 zł/dt (spadek ceny o ok. 6%),
 • saletra amonowa 34% –105,47 zł/dt (spadek ceny o ok. 11%).

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Od 31 października do 29 listopada 2016 roku, w Oddziałach Regionalnych ARiMR będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na Rozwój przedsiębiorczości ‒ rozwój usług rolniczych, finansowane ze środków PROW 2014-2020

O pomoc na rozwój usług rolniczych może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub spółka cywilna, która jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych w ramach kodów PKD:

 • 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
 • 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
 • 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach.

Ważne jest również, aby ubiegający się o wsparcie posiadał numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz był zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu. Istotne jest również, że pomoc może być przyznana jedynie wtedy gdy podmiot wykonuje działalność gospodarczą w zakresie co najmniej jednego z wymienionych wyżej kodów PKD przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie wsparcia. Do tego okresu wlicza się również czas, w którym prowadzenie tej działalności zostało zawieszone. Z pomocy wykluczeni są beneficjenci którzy otrzymali wsparcie na Modernizację gospodarstw rolnych z PROW 2007-2013.

Maksymalna pomoc, jaką może otrzymać jeden beneficjent w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 wynosi 500 000 zł. Wsparcie jest udzielane w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych, poniesionych na realizację inwestycji.

Pomoc można otrzymać na:

1) Zakup, także w formie leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej:

 • przeznaczonych do: uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin, przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży, przygotowywania pasz, rozdrabniania i szarpania słomy i roślin,
 • ciągników, kombajnów zbożowych, sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych,
 • aparatury pomiarowej i kontrolnej,
 • sprzętu komputerowego i oprogramowania, służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagające sterowanie procesem świadczenia usług;

2) wdrożenie systemu zarządzania jakością;

3) pokrycie rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczających ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa pkt 1 lit. a i b, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;

4) opłaty za patenty i licencje;

5) koszty ogólne np. przygotowanie biznesplanu (do wysokości kwoty 10 tys. zł netto) oraz dokumentacji technicznej operacji, w szczególności kosztorysów, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości czy projektów technologicznych.

źródła: meldunki PZD oraz informacje ARiMR
Teresa Czaja DODR