Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 13.06.2022

Sytuacja w rolnictwie dolnośląskim na dzień 13.06.2022 r.

W połowie czerwca na słabszych glebach było widać pierwsze objawy suszy, rośliny przy braku wilgoci przedwcześnie dojrzewały. Trwał zbiór wczesnych odmian ziemniaków spod włókniny, truskawek i czereśni. Sadownicy wykonywali zabiegi ochronne przeciwko mszycy oraz parchowi jabłoni.

Zboża jare w zależności od terminu siewu ‒ znajdowały się w fazie od strzelania w źdźbło i wysunięcia liścia flagowego, do kłoszenia. Zboża ozime były już w większości wykłoszone. Na zbożach pojawiły się objawy porażenia mączniakiem prawdziwym, rdzą brunatną, plamistością siatkową, septoriozą plew oraz fuzariozą kłosów. Na części plantacji występowały skrzypionki oraz mszyce zbożowe. Plantacje były zachwaszczone w niewielkim stopniu. Rolnicy zakończyli siewy gryki i kukurydzy. W połowie miesiąca kukurydza na ziarno znajdowała się w fazie 3-9 liścia, stan plantacji bez oznak porażenia szkodnikami lub chorobami. Lokalnie widoczne było duże zachwaszczenie plantacji.

 • Rzepaki

Rzepaki znajdowały się w fazie dojrzewania. Plantacje w większości były w dobrej kondycji. Na roślinach zaobserwowano objawy żerowania pryszczarka kapustnika, a lokalnie – kolonie mszycy. Lokalnie na rzepakach pojawiały się też objawy chorobowe (zgnilizna twardzikowa i szara pleśń). W większości plantacje były wolne od chwastów.

 • Rośliny okopowe

Większość plantacji buraków była w dobrym stanie, rośliny znajdowały się w fazie zwierania rzędów, niektóre plantacje zakrywały międzyrzędzia. Rolnicy prowadzili zabiegi dolistnego dokarmiania roślin mikroelementami. Plantacje buraków cukrowych były zachwaszczone w niewielkim stopniu. Lokalnie rolnicy obserwowali porażenie plantacji przez mszycę buraczaną.

Producenci prowadzili zbiór wczesnych odmian ziemniaków spod włókniny. Większość plantacji zakryła międzyrzędzia, część odmian ziemniaków rozpoczęła kwitnienie. Pojawiły się pierwsze naloty stonki ziemniaczanej. Zachwaszczenie plantacji było średnie.

 • Rośliny sadownicze

Trwał zbiór truskawek i czereśni. Początek dojrzewania malin i porzeczek. Jabłonie i grusze redukowały zawiązki. Zaobserwowano objawy żerowania mszyc. W większości sadów zastosowano ochronę przeciwko mszycy oraz parchowi jabłoni.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu zbóż w czerwcu nadal były wysokie. Nieznacznie spadły w porównaniu do ubiegłego miesiąca, ale są wyższe niż rok temu średnio o 60-70%. Średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej wynosiła 154,59 zł/dt (spadek ceny o 9% w ciągu miesiąca). Maksymalnie, w skupie można było uzyskać 180,00 zł/dt. Rok temu średnia cena pszenicy konsumpcyjnej wynosiła 94,31 zł/dt. Oznacza to, że przez rok cena wzrosła o 67%.

Średnia cena sprzedaży pszenicy paszowej była niższa o 6% niż w maju i wynosi 152,65 zł/dt. Cena jest wyższa od ubiegłorocznej o 70%, kiedy to uzyskiwano średnio 89,87 zł/dt.

Jęczmień paszowy bez większych zmian w stosunku do ubiegłego miesiąca – średnia cena skupu w połowie czerwca to 134,05 zł/dt. W porównaniu do 2021 roku jęczmień podrożał o 72%, w ubiegłym roku płacono 77,90 zł za 1 dt. Cena skupu rzepaku wynosiła średnio 419,41 zł/dt, zanotowano spadek o 8% w ciągu miesiąca. W porównaniu do 2021 roku cena jest wyższa o 67%. W ubiegłym roku w czerwcu średnia cena skupu rzepaku wynosiła 250,56 zł/dt.

Stabilny żywiec

Ceny skupu żywca są wyższe niż rok temu. Młode bydło opasowe było w czerwcu skupowane średnio po 11,85 zł/kg, maksymalnie – po 15,00 zł/kg. Wzrost ceny w ciągu miesiąca to 7%, natomiast w porównaniu z ubiegłym rokiem cena jest wyższa o 60%. Hodowcy sprzedawali wtedy opasy średnio po 7,41 zł/kg.

Cena skupu tuczników wzrosła w ciągu miesiąca o 8%, do 5,61 zł/kg. Maksymalnie rolnicy otrzymywali 7,00 zł/kg. W czerwcu 2021 roku średnia cena skupu tuczników była niższa o 12%, uzyskiwano wtedy 4,97 zł/kg.

Cena skupu mleka wynosiła średnio 1,79 zł/l. Producenci mleka dostawali średnio o 15% więcej za litr mleka niż w maju oraz o 33% więcej niż rok temu. Mleko sprzedawano odbiorcom indywidualnym za maksymalnie 3,50 zł/l, średnio za 2,83 zł/l. Wzrost cen to 17% w porównaniu do ubiegłego roku.

Nawozy hamują

Ceny nawozów mineralnych wzrosły o 140-200% w porównaniu do poprzedniego roku. W stosunku do ubiegłego miesiąca nastąpiło zahamowanie wzrostu cen nawozów.

Obecnie średnie ceny nawozów wynoszą:

 • mocznik 46% N – 512,05 zł/dt (niewielki wzrost ceny w ciągu miesiąca o 1%, w porównaniu do ubiegłego roku wzrost ceny o 178%),
 • polifoska 8 – 451,17 zł/dt (wzrost ceny w ciągu miesiąca o13%, w porównaniu do roku ubiegłego wzrost ceny o 142%),
 • saletra amonowa 34% – 395,90 zł/dt (cena jest niższa o 4% w porównaniu do poprzedniego miesiąca i wyższa o 190% niż w czerwcu 2021 roku).

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Do 30 czerwca potrwa nabór wniosków od rolników, których uprawy zostały zniszczone w 2021 roku w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Dokumenty będą przyjmowane w biurach powiatowych ARiMR do 30 czerwca.

Z pomocy mogą skorzystać producenci rolni, którzy ponieśli w 2021 roku straty w uprawach rolnych w wyniku:

 • gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich), które zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, oraz spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20% plonu,
 • suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, której skutki zostały oszacowane za pośrednictwem publicznej aplikacji i spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 5 proc. plonu.

Stawki są zróżnicowane i zależą od wysokości szkód:

 • 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 60% plonu,
 • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% i mniej niż 60% plonu,
 • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5 proc. i mniej niż 60 proc. plonu.

Wnioski można składać w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Źródła: meldunki PZDR oraz informacje ARiMR
Teresa Czaja DODR