Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 13.05.2019

Miniony miesiąc to niskie temperatury w nocy z miejscowymi przymrozkami oraz opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Niskie temperatury, szczególnie w nocy, ograniczyły wzrost i rozwój roślin. Choć wilgotność gleby znacznie się poprawiła, jest ona zróżnicowana w zależności od rejonu. Średnie temperatury dzienne kształtowały się w przedziale od 8 oC do (w niektórych rejonach województwa) 22 oC. W nocy temperatury oscylowały na poziomie 1-10 oC. Jednak występowały lokalne przymrozki sięgające -3 oC. Suma opadów w rejonie Dzierżoniowa w okresie ostatniego miesiąca wyniosła 93 mm. Natomiast w powiecie jaworskim średnia miesięczna opadów atmosferycznych to 18 mm.

Uprawy rolne

W połowie maja zasiewy zbóż jarych w naszym województwie zostały zakończone. Zboża jare znajdowały się w fazie krzewienia. Pszenica ozima jest fazie liścia flagowego, a żyto, pszenżyto i jęczmień ozimy ‒ w fazie początku kłoszenia. Na plantacjach zbóż zachwaszczenie było niewielkie, rolnicy kończyli zabiegi ochronne. Na pszenicy pojawił się mączniak i widoczne plamy septoriozy. Rzepak znajdował się w fazie pełnego kwitnienia do fazy zawiązywania łuszczyn. Stopień porażenia upraw przez szkodniki był mały, miejscami zaobserwowano występowanie chowacza podobnika i pryszczarka. Większość upraw ziemniaków znajdowała się w fazie wschodów, miejscowe przymrozki spowodowały żółknięcie roślin. Plantacje buraków cukrowych były wolne od chwastów, a wschody w większości równomierne, faza w zależności od terminu siewu ‒ 4-6 liści.

Stabilne ceny zbóż

Ceny skupu zbóż nie uległy większym zmianom w porównaniu do ubiegłego miesiąca, są jednak wyższe w porównaniu do cen poprzedniego roku. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi obecnie 79,62 zł/dt i nie zmieniła się w ciągu miesiąca, ale jest o 16% wyższa niż w maju 2018 roku. Maksymalnie za 1 dt pszenicy można obecnie otrzymać 85,00 zł/dt. Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 76,59 zł/dt (cena wyższa o 15% niż roku ubiegłym). Skup jęczmienia paszowego kształtuje się w przedziale 62,00-79,00 zł/dt, średnio można uzyskać 71,28 zł za dt. W ubiegłym roku cena jęczmienia była niższa w tym okresie o około 11% i wynosiła 63,38 zł/dt.

Żywiec i mleko bez zmian

Średnie ceny skupu żywca wołowego w stosunku nie zmieniły się od ubiegłego miesiąca, są też podobne do cen z maja ubiegłego roku. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosiła 7,33 zł/kg, maksymalnie można było otrzymać nawet 9,20 zł/kg.

Ceny tuczników nieco wzrosły. Średnio można uzyskać 4,99 zł/kg. W porównaniu z rokiem 2018, cena tuczników jest wyższa o około 10%, kiedy uzyskiwano średnio 4,46 zł/kg.

Ceny mleka pozostają bez zmian w porównaniu do poprzedniego miesiąca i zeszłego roku. Producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących średnio 1,24 zł/l (min 0,85 zł/l do maks. 1,50 zł/l). Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi około 2,03 zł/l, maksymalną ceną jest 3,0 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre, w sprzedaży znajduje się pełen asortyment środków ochrony i nawozów. Ceny nawozów są wyższe niż rok temu, są także o 5-10% wyższe w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 155,13 zł/dt (cena o 3% niższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca i o 10% wyższa w porównaniu do maja 2018 r.)
  • polifoska 8 – 169,57 zł/dt (spadek ceny o 5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, cena wyższa o 6% niż w 2018 roku)
  • saletra amonowa 34% – 127,88 zł/dt (cena bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca i wyższa o 7% niż rok temu).

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Od 31 maja do 29 czerwca 2019 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski na Restrukturyzację małych gospodarstw, finansowaną z PROW 2014-2020.

Pomoc w wysokości 60 tys. zł, może być przyznana dla posiadaczy gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha użytków rolnych, czyli gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro. Pomoc może być przyznana na  wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 80% kwoty pomocy. W ramach inwestycji w środki trwałe rolnik może przeznaczyć premię m.in. na:

  • zakup nowych maszyn, urządzeń i wyposażenia,
  • budowę, przebudowę lub remont budynków i budowli służących produkcji rolniczej,
  • zakup gruntów rolnych, zakup stada podstawowego zwierząt, założenie sadów i plantacji wieloletnich.

W tegorocznym  naborze wniosków wprowadzono zmiany. Zniesiono wymóg podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przez określony czas przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, wprowadzono kryterium dochodowości lub przychodowości, które będzie wskazywało, iż wnioskodawca prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, podwyższono górny próg wyjściowy wielkości ekonomicznej do poziomu poniżej 13 tys. euro, przy zachowaniu wymogu osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej w okresie docelowym 10 tys. euro i – w każdym przypadku – o co najmniej 20% w stosunku do wartości wyjściowej oraz złagodzono wymóg dotyczący struktury własnościowej gospodarstwa rolnego w okresie docelowym.

Porozumienie ARiMR z Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa

W ramach porozumienia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekaże Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa dane dotyczące rolników, którzy złożyli wnioski o przyznanie płatności do gruntów rolnych będących w ich posiadaniu. Udostępni także dane dotyczące rolników, u których podczas kontroli wymogów wzajemnej zgodności stwierdzono niezgodności w zakresie stosowania środków ochrony roślin wraz ze wskazaniem tych nieprawidłowości. Z kolei Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa będzie informować Agencję o rolnikach, u których stwierdzono niezgodności podczas kontroli urzędowych w zakresie wymogów wzajemnej zgodności (pokrywających się z wymogami kontrolowanymi przez ARiMR) w zakresie stosowania środków ochrony roślin wraz ze wskazaniem tych nieprawidłowości. Inspekcja udostępni także informacje o rolnikach, u których podczas kontroli wymogów wzajemnej zgodności wykonywanych przez Agencję stwierdzono niezgodności w zakresie stosowania środków ochrony roślin wraz ze wskazaniem tych nieprawidłowości.

Źródła: meldunki PZDR oraz informacje ARiMR
Sylwia Kędzierska DODR