Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 12.11.2020

Październik charakteryzował się dużym wzrostem opadów. Temperatury kształtowały się na poziomie 8-23 ⁰C. Wraz z początkiem listopada przyszło ochłodzenie. Temperatury powietrza wahały się między 5-12 ⁰C. Pojawiały się gęste mgły, lokalnie odnotowano pierwsze przymrozki.

  • Zboża

Zakończono siew jęczmienia ozimego i żyta ozimego. Ze względu na utrzymującą się wodę na polach, w niektórych rejonach rolnicy w dalszym ciągu próbowali zasiać pszenicę. Na wcześniej obsianych plantacjach zboża charakteryzują się równomiernymi wschodami. Jęczmień ozimy BBCH 12-19, Pszenica ozima BBCH 10-13. Na plantacjach występowało zagrożenie ze strony mączniaka prawdziwego zbóż. Na ogół w zbożach nie zaobserwowano objawów innych chorób. Zachwaszczenie było niewielkie, co świadczy o skuteczności jesiennych zabiegów herbicydowych. Ciepła aura sprzyjała nalotom mszyc na jęczmienie. Mszyce są wektorami chorób wirusowych. W zbożach największym zagrożeniem jest wirus żółtej karłowatości jęczmienia i wirus karłowatości pszenicy. Na polach uprawnych trwały zbiory kukurydzy na biomasę i kiszonki.

  • Rzepaki

W zależności od terminu siewu, dostępności wody, obecności szkodników i jesiennego prowadzenia plantacji, stan rozwoju rzepaku ozimego bywał różny. Większość plantacji rzepaku ozimego znajdowała się w dobrej kondycji przed zimą. Rzepak znajdował się w fazie 6-10 liści. Na plantacjach chronionych można było zaobserwować niewielkie zachwaszczenie. Niestety stosunkowo długa i ciepła jesień sprzyjała nie tylko szybkiemu rozwojowi rzepaku ozimego, ale także pojawianiu się szkodników. W połowie listopada można było zauważyć pchełkę rzepakową, śmietkę kapuścianą, ślimaki, a także chowacze.

  • Rośliny okopowe

W połowie miesiąca na przeważającym terenie województwa zbiór ziemniaków został zakończony. Szacunkowy plon wynosi 260-280 dt/ha.

Zawansowanie zbiorów buraków cukrowych na terenie województwa dolnośląskiego w połowie listopada wynosiło 67,7%. Większość plantacji znajdowała się w dobrym stanie. Dość mocne uwilgotnienie gleby powinno wpłynąć na plon korzeni. Szacowany średni plon buraków wynosi 544,12 dt/ha. Na polach buraczanych dał się we znaki chwościk. Pojawiła się również mszyca oraz pchełki. Obecność szkodników może wpłynąć na plon buraków.

Rośliny sadownicze

W sadach zakończono zbiory. Trwają ostatnie prace porządkowe  ̶  zbieranie liści i spadów, koszenie trawy, usuwanie suchych, połamanych gałęzi.

Sytuacja na rynkach skupu

Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej ciągu miesiąca wzrosła o ok. 6% i wynosi 76,85 zł/dt, maksymalnie można uzyskać 85,60 zł/dt. Rok temu średnia cena wynosiła 65,33 zł/dt. Cena pszenicy paszowej wzrosła o ok. 7% w porównaniu do ubiegłego miesiąca. Jest skupowana średnio po 73,65 zł/dt i wyższa od ubiegłorocznej, kiedy uzyskiwano 63,29 zł/dt. Jęczmień paszowy osiąga średnią cenę 60,93 zł/dt, czyli o 3% więcej niż w poprzednim miesiącu i zbliżona do ceny zeszłorocznej (średnio uzyskiwano 58,02 zł/dt). Cena skupu rzepaku nie zmieniła się w ciągu miesiąca i obecnie wynosi 171,63 zł/dt (w ubiegłym roku było to 156,00 zł/dt), maksymalnie można uzyskać 186,00 zł/dt. Cena kukurydzy na ziarno wynosi od 46,00 zł/dt do 79,00 zł/dt w zależności od stopnia wilgotności. Odnotowano wzrost cen o około 20% w stosunku do listopada poprzedniego roku.

Cena skupu młodego bydła opasowego nie zmieniła się w ciągu miesiąca, kształtuje się w przedziale od 5,25 zł/kg do 8,00 zł/kg, średnio jest to 6,70 zł/kg żywca. Są to ceny niższe o około 3% niż rok temu, kiedy hodowcy uzyskiwali średnio 6,90 zł/kg.

Cena skupu tuczników w ciągu miesiąca spadła o ok. 9% i średnia cena wynosi 4,17 z/kg. W porównaniu z 2019 rokiem, cena tuczników jest niższa o około 25%, w ubiegłym roku uzyskiwano średnio 5,60 zł/kg.

Cena skupu mleka pozostaje bez zmian. Rolnicy uzyskują od 0,85 do 1,80 zł/l. Średnia cena skupu jest na poziomie ubiegłego roku i wynosi 1,30 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi maksymalnie 3,00 z/l, średnio płacono około 2,18 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Ceny nawozów bez większych zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca. Są jednak nieco niższe niż rok temu.

Średnie ceny nawozów:

  • mocznik 46% N –137,47 zł/dt (cena bez zmian w porównaniu do poprzedniego miesiąca, natomiast spadek ceny o 5% w porównaniu do roku ubiegłego),
  • polifoska 8 – 174,25 zł/dt (cena bez większych zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca i niższa o 3% niż rok wcześniej),
  • saletra amonowa 34% – 109,55 zł/dt (cena wyższa o 7% w porównaniu do ubiegłego miesiąca, ale niższa o 7% niż rok temu).

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

W pierwszym tygodniu wypłat zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2020 rok Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała polskim rolnikom ponad 3 mld zł. W tegorocznej kampanii wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na realizację tych płatności wynosi 15,5 mld zł. Zaliczki są wypłacane na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą 70%, a w przypadku płatności obszarowych PROW  ̶  85%. ARiMR rozpoczęła przekazywanie zaliczek 16 października. Do 13 listopada zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich trafiły do blisko 475 tys. rolników na łączną kwotę ponad 3 mld zł. Realizowane są także zaliczki na dopłaty obszarowe PROW. Przekazywanie zaliczek zakończy się 30 listopada, a 1 grudnia rozpocznie się realizacja płatności końcowych.

Źródło: meldunki PZDR i informacje ARiMR
Teresa Czaja, Karolina Kucharska DODR