Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 12.10.2022

Po chłodnym i deszczowym wrześniu, pogoda w październiku poprawiła się, a rolnicy mogli wznowić intensywne prace polowe. Temperatury dzienne w tym okresie wynosiły od 6 °C do 18 °C. W nocy miejscami wystąpiły przygruntowe przymrozki (rejon jeleniogórski), które jednak nie wyrządziły szkód w uprawach. 


Żniwa, siewy

Poprawa pogody umożliwiła przyspieszenie prac związanych z siewem roślin ozimych. W połowie października zaawansowanie zasiewów zbóż ozimych ogółem wynosiło około 70% zaplanowanej powierzchni. 

W połowie października żyto ozime i jęczmień ozimy zostały zasiane w prawie 100%. Nieco niższy stopień zaawansowania miały siewy pszenżyta ozimego ‒ 90%, natomiast pszenica ozima ‒ w 60%. Siew zbóż przebiegał sprawnie, w większości udało się zachować optymalne terminy agrotechniczne. Wcześniej zasiane plantacje znajdowały się w fazach ‒ od wschodów do krzewienia. Zachwaszczenie było niewielkie, trwały zabiegi jesiennego zwalczania chwastów. Plantacje rzepaków znajdowały się w fazie rozety od 3 do 7 liści. Rzepak wysiany tuż przed wrześniowymi deszczami i ochłodzeniem, był słabo wyrośnięty, czasami nawet konieczne było przesiewanie. 

Trwały zbiory kukurydzy na kiszonkę i kukurydzy na ziarno. Średni szacunkowy plon kukurydzy na kiszonkę (przy zaawansowaniu zbioru na poziomie 76%) to 437 dt/ha. W połowie miesiąca kukurydza z przeznaczeniem na ziarno została skoszona dopiero z około 11% powierzchni, a średni szacunkowy plon wynosił 91,30 dt/ha. Mała ilość opadów podczas wegetacji osłabiła plantacje kukurydzy ‒ na lżejszych glebach obserwujemy słabo wykształcone kolby kukurydzy, które nie są w pełni wypełnione ziarnem. 

Trwały wykopki ziemniaków, na polach zostało około 15% tych warzyw. Średni plon w województwie na około 258 dt/ha. Najwyższe plony ziemniaka uzyskano w rejonie świdnickim 299,83 dt/ha, natomiast najniższe ‒ w rejonie jeleniogórskim (211 dt/ha). W październiku rozpoczęły się zbiory buraków cukrowych, a cukrownie rozpoczęły opóźnione w tym roku kampanie. W połowie miesiąca wykopano korzenie z około 17% powierzchni, średni plon szacowany jest na 595 dt/ha.


Sytuacja na rynkach skupu

Październikowe ceny skupu zbóż były wyższe niż rok temu o około 50%. Ceny nie zmieniły się w porównaniu do ubiegłego miesiąca. Średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej w połowie października wynosiła średnio 149,39 zł/dt i była wyższa od ubiegłorocznej o 52% (kiedy skupowano ją średnio po 98,41 zł/dt). Rolnicy otrzymywali za nią w skupie do 171,20 zł/dt. 

Zanotowano niewielki wzrost ceny pszenicy paszowej, średnia cena w październiku to 142,30 zł/dt, miesiąc wcześniej było to 138,13 zł/dt. Maksymalne w punktach skupu można było uzyskać 155,15 zł/dt. Średnia cena była wyższa od ubiegłorocznej o 52%, kiedy uzyskiwano 94,13 zł/dt. Jęczmień paszowy osiągał średnią cenę skupu wyższą o 43% niż rok temu ‒ 115,73 zł/dt (cena bez zmian w porównaniu do września). Kukurydza na ziarno w zależności od stopnia wilgotności była skupowana w październiku za 76,00‒140,00 zł/dt. Cena skupu rzepaku była wyższa o około 10% niż w ubiegłym roku, nie zmieniła się  natomiast w porównaniu do ubiegłego miesiąca (294,50 zł/dt). 

Ceny skupu żywca ‒ bez większych zmian w porównaniu z poprzednim miesiącem, były natomiast wyższe od cen zeszłorocznych o około 50%. Młode bydło opasowe uzyskiwało średnią cenę 12,23 zł/kg, maksymalne było to 16,00 zł/kg. Rok temu średnia cena wynosiła 7,82 zł/kg (wzrost ceny o 56%). Tuczniki osiągały średnią cenę 6,28 zł/kg (we wrześniu było to 6,53 zł/kg). Maksymalnie rolnicy otrzymywali 8,20 zł/kg. Ubiegłoroczna cena była niższa o 46% i wynosiła 4,29 zł/kg.

Cena skupu mleka w październiku wynosiła średnio 1,91 zł/l (we wrześniu było to 1,79 zł/l). Cena była wyższa od ubiegłorocznej o 43%, kiedy to uzyskiwano średnio 1,34 zł/dt. Odbiorcy indywidualni płacili za mleko średnio 2,79 zł/l. Maksymalnie było to 4,00 zł/l. W porównaniu z poprzednim rokiem średnia cena mleka dla odbiorów indywidualnych wzrosła o około 8%.


Ceny nawozów w październiku

Ceny nawozów mineralnych były dwukrotnie wyższe niż rok temu o tej samej porze. Najwięcej, bo o 210% podrożała saletra. W porównaniu do ubiegłego miesiąca ceny nawozów były wyższe o 4%. 

Średnie ceny nawozów w październiku:

 • mocznik 46% N ‒ 536,83 zł/dt (cena bez zmian w porównaniu z poprzednim miesiącem, w porównaniu do roku ubiegłego wzrost ceny o 158%),
 • polifoska 8 ‒ 504,00 zł/dt (wzrost ceny w ciągu miesiąca o 4% w porównaniu do roku ubiegłego wzrost ceny o 190%),
 • saletra amonowa 34% ‒ 532,18 zł/dt (cena wyższa o 4% w porównaniu do poprzedniego miesiąca i o 210% niż rok temu).


Dodatkowe środki na dopłaty do kredytów

W środę, 12 października ARiMR udostępniła współpracującym bankom dodatkowe środki na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału, na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (z linii MRcsk). O te kredyty rolnicy mogą się ubiegać w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych i współpracujących z nimi Bankach Spółdzielczych oraz w bankach ‒ BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym i Banku Spółdzielczym w Brodnicy. 


Lista podmiotów utylizacyjnych

ARiMR podała listę podmiotów utylizacyjnych, które zgłosiły się do realizacji w 2023 roku usług związanych ze zbiorem, transportem i unieszkodliwianiem padłych zwierząt gospodarskich ‒ bydła, owiec, kóz, świń lub koni. Utylizacja jest dofinansowywana, a w niektórych przypadkach całkowity koszt pokrywa Agencja. Na terenie województwa dolnośląskiego, w 2023 roku będzie działało 7 podmiotów ‒ Eko-Stok Sp. z o.o., Promarol – Plus Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Jasta Sp. z o.o, SARIA Sp. z o.o., Struga S.A, ZPH Rakowscy Sp.J. oraz ZRP Farmutil HS S.A.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 2023 roku będzie realizować interwencje w sektorze pszczelarskim. W katalogu działań, które zostaną uruchomione w przyszłym roku przez ARiMR znalazły się: 

 • Wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej (I.6.1),
 • Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych (I.6.2),
 • Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi (I.6.3),
 • Ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej (I.6.4),
 • Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół (I.6.5),
 • Wsparcie naukowo-badawcze (I.6.6),
 • Wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych (I.6.7).


O pomoc w ramach poszczególnych interwencji mogą się starać:

 • organizacje pszczelarskie działające w imieniu pszczelarzy (I.6.1, I.6.2, I.6.3, I.6.5),
 • pszczelarze indywidualni (I.6.2, I.6.4, I.6.7),
 • jednostki doradztwa rolniczego (I.6.1),
 • placówki naukowo-badawcze (I.6.6).

Istotnym warunkiem pozwalającym na ubieganie się o wsparcie, jest posiadanie wpisu do Ewidencji Producentów (EP) przez każdego pszczelarza ubiegającego się o pomoc – także wtedy, gdy reprezentuje go jakaś organizacja. O nadanie numeru w EP można wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Nabory wniosków będą prowadzone wyłącznie drogą elektroniczną.

Źródła: meldunki PZDR oraz informacje ARiMR
Sylwia Kędzierska DODR