Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 12.09.2013

Warunki agrometeorologiczne

W połowie sierpnia temperatura w dzień wynosiła od 25 oC do 32 oC. W nocy temperatury także były wysokie, kształtowały się w zakresie od 15-22 oC. Pod koniec miesiąca temperatury spadły i utrzymuje się do dziś. Temperatury dzienne oscylowały w zakresie 18-25 oC, nocne spadały do 8-12 oC. Na większej powierzchni województwa występuje niedobór wody na polach uprawnych. To wynik bardzo małych opadów w drugiej połowie sierpnia. Sytuacja poprawiła się nieco w pierwszej dekadzie września. W rejonie PZD Dzierżoniów, od 12.08. do 10.09. spadło około 41 mm deszczu. Największy opad dnia 19.08. wyniósł 10 mm. W tym okresie było tylko 8 dni z opadami. W rejonie kamiennogórskim występuje niski stan rzek górskich. Brak opadów sprawił, że słabo odrasta skoszona trwa, brak trzeciego pokosu.

Stan upraw

  • Zboża i rzepak

Na Dolnym Śląsku zakończyły się żniwa. Zebrano już wszystkie zboża i rzepak. Według danych, zbieranych przez pracowników DODR we Wrocławiu, średni szacunkowy plon zbóż w tym roku na Dolnym Śląsku wynosi około 44,15 dt/ha i jest wyższy o 6% od ubiegłorocznego. Średni szacowany plon pszenicy ozimej wynosi 50,12 dt/ha i jest wyższy o 5 dt/ha niż rok wcześniej. Pszenica jara i jęczmień plonują na poziomie ubiegłego roku, pszenica jara 41 dt/ha, 44,10 dt/ha jęczmień ozimy i 38,87 dt/ha jęczmień jary. W tym roku wyższe o około 3% są plony żyta ozimego ‒ 35,29 dt/ha. Niższe są natomiast plony żyta jarego i to aż o około 10%. Zakończyły się także zbiory rzepaku. Średni szacowany plon wynosi 31,40 dt/ha i jest wyższy o ok. 4 dt/ha od ubiegłorocznego.

Ciepła i słoneczna pogoda w sierpniu przyspieszyła prace polowe. Rolnicy posiali rzepaki, część plantacji znajduje się już w fazie wschodów. Z szacunkowych raportów doradców wynika, że powierzchnia uprawy rzepaku ozimego będzie większa o ok. 2% niż rok wcześniej. Trwają zasiewy zbóż ozimych. Jęczmień ozimy w większości rejonów już został posiany, trwają siewy żyta ozimego i pszenżyta. Rolnicy przygotowują pola pod pszenicę ozimą.

  • Rośliny okopowe

Trwają wykopki wcześniejszych odmian ziemniaków. W niektórych rejonach rozpoczęto zbiór późnych odmian. Pojawia się zarażenie alternariozą i zarazą ziemniaczaną. W rejonie wrocławskim, z powodu zarazy, część plantacji uschła za wcześnie. Istnieje obawa, że mogą wystąpić choroby w czasie przechowywania. Występuje znaczne zachwaszczenie upraw ‒ głównie komosą białą, rdestami i chwastnicą. Uzyskiwane plony są niższe niż w ubiegłym roku i nieco gorszej jakości.
Buraki cukrowe znajdują się w fazie intensywnego wzrostu korzenia, spadek temperatury w nocy przyspiesza wzrost zawartości cukru. Opady deszczu poprawiły sytuację na plantacjach, które w odczuły suszę podczas gorącego lata. Występuje wtórne zachwaszczenie upraw buraka głównie komosą, przytulią, chwastnicą jednostronną i rdestami. Zaobserwowano występowanie chwościka buraczanego oraz mączniaka.

  • Rośliny sadownicze

Trwa zbiór jabłek, gruszek i śliwek oraz malin. Jakość i plony zbieranych owoców są zadowalające.

Sytuacja na rynkach skupu
Ceny skupu zbóż i rzepaku zachęcają rolników do przechowywania płodów rolnych i oczekiwania na korzystniejsze ceny. Decyzje te zależą od możliwości finansowych gospodarstwa oraz warunków przechowywania. Skup zbóż jest prowadzony w punktach skupu na bieżąco. W tym miesiącu nieznacznie wzrosły ceny skupu zbóż. Za 1 dt pszenicy konsumpcyjnej otrzymamy maksymalnie 86,00 zł (w poprzednim miesiącu było to 70,00 zł). Średnio można sprzedać pszenicę konsumpcyjną za 69,21 zł/dt (wzrost ceny średniej o 8%). Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie podobnej, jak w poprzednim miesiącu - 62,85 zł/dt (więcej o 4%). Cena skupu jęczmienia paszowego zawiera się w przedziale 49,00-68,00 zł/dt (wzrost ceny o 13-22%). Wzrosły ceny skupu rzepaku, średnia cena to 147,97 zł/dt (wzrost ceny o 12%).
 
Skup żywca wieprzowego i wołowego odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące, po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca wołowego utrzymują się na podobnym poziomie jak w ubiegłym miesiącu. Młode bydło opasowe sprzedawano w średniej cenie 6,74 zł/kg. Maksymalna cena skupu wynosi 8,02 zł/kg. Nieco wzrosły ceny skupu żywca wieprzowego. Jego cena kształtuje się w przedziale od 5,20-6,70 zł/kg (wzrost o 4-11%). Średnie ceny mleka utrzymują się na podobnym poziomie jak miesiąc wcześniej i wynoszą 1,09 zł/l. Producenci otrzymują za mleko od podmiotów skupujących minimum 0,70 zł/l do maksymalnie 1,33 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi średnio 1,94 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji
Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre. W sprzedaży znajduje się pełen asortyment nawozów mineralnych i środków ochrony roślin niezbędnych jesienią. Ceny nawozów są  stabilne. Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 164,37 zł/dt (spadek o 2,5% ),
  • polifoska 8 – 224,10 zł/dt (wzrost o 1,1%),
  • saletra amonowa 34% – 135,41 zł/dt (spadek o 2%).

 
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw
Duże zainteresowanie rolników kredytami inwestycyjnymi, głównie na zakup ziemi. W bankach pojawiły się preferencyjne kredyty rolnicze z dopłatami ARiMR.
Do końca września można składać wnioski w ramach Programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, który ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2013 roku powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego. W ramach programu producenci rolni, którzy ponieśli szkody powyżej 30% średniej rocznej produkcji z 3 lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody albo z 3 lat w okresie pięcioletnim mogą ubiegać się o pomoc w wysokości 100 zł do ha upraw rolnych oraz 10 zł na 1 m2 upraw w tunelach i szklarniach.
 
16 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie wypłatę płatności ONW. O takie wsparcie ubiegało się w kraju w tym roku ponad 726 tys. rolników, przeznaczono dla nich w sumie 1,37 mld zł. Rozpoczęto już naliczanie tych płatności. Podobnie, jak w ubiegłym roku, Agencja nie będzie doręczała rolnikom decyzji o przyznaniu dopłat ONW, jeśli powierzchnia do której zostanie przyznana płatność będzie zgodna z powierzchnią wskazaną przez rolnika w złożonym wniosku (nie będzie zmniejszeń, wykluczeń, odliczeń). Jeśli rolnik zażąda wydania decyzji, otrzyma ją z ARiMR. Decyzja zostanie doręczona, jeśli wniosek będzie zawierał zmniejszenia płatności.


Źródło:  meldunki PZD
Sylwia Kędzierska DODR we Wrocławiu