Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 12.05.2014

Warunki agrometeorologiczne

Druga połowa kwietnia była ciepła, w dzień temperatury dochodziły do 17-20oC. Noce jednak były chodne, temperatura oscylowała od 2 do 5oC. Pierwsze dni maja przyniosły przygruntowe przymrozki, miejscami do -6oC oraz obfite opady deszczu, które poprawiły deficyt wody odczuwalny przez rośliny. Od 10 kwietnia do 9 maja w rejonie Dzierżoniowa zanotowano około 47 mm opadów atmosferycznych, w rejonie Jawora średnia opadów wyniosła 85 mm i znacznie przekroczyła średnią miesięczną dla tego rejonu. Wzrost temperatury i opady deszczu spowodowały gwałtowny wzrost roślinności i przyspieszenie wegetacji.

Stan upraw

W połowie maja zboża jare znajdowały się w fazie krzewienia do fazy strzelania w źdźbło, zboża ozime w fazie kłoszenia do fazy ukazania się liścia flagowego. Stan plantacji dobry. Zaobserwowano objawy porażenia mączniakiem prawdziwym zbóż, widać też plamy septoriozy liści. Na jęczmieniu wystąpiła plamistość siatkowa i rynchosporioza. Na wielu plantacjach obserwujemy nasilenie występowania skrzypionek oraz nalot mszycy zbożowej. Stan zachwaszczenia plantacji jest zróżnicowany ‒ od małego do średniego, w zależności od tego czy zabiegi były wykonywane terminowo.

Rzepak ozimy rozpoczął kwitnienie bardzo wcześnie, bo już w pierwszej połowie kwietnia. W połowie maja plantacje znajdowały się w fazach od pełnego kwitnienia do zawiązywania łuszczyn. Miejscami na plantacjach rzepaku występuje pryszczarek kapustnik. Rolnicy wykonują zabiegi zwalczające chowacza, słodyszka i pryszczarka. W rejonie Ząbkowic zauważalne porażenie kiłą kapuścianą, zwłaszcza na plantacjach, na których rzepak był uprawiany zbyt często oraz początki występowania zgnilizny twardzikowej. Uprawy w większości są bardzo dobrze utrzymane i wolne od chwastów.

Plantacje buraków cukrowych znajdowały się w fazie wschodów do 4 liści właściwych. Miejscami wystąpiły uszkodzenia mrozowe wcześnie posianych upraw spowodowane niskimi temperaturami w nocy.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu zbóż nie uległy większym zmianom w stosunku do ubiegłego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi 77,97 zł/dt (w ubiegłym miesiącu było to 77,46 zł/dt). Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 75,01 zł/dt (miesiąc temu było to 74,47 zł/dt). Średnia cena jęczmienia paszowego nie zmieniła się i wynosi 71,84 zł/dt. Cena kukurydzy na ziarno to 65,00-75,00 zł/dt

Skup żywca wieprzowego i wołowego odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca wołowego nie zmieniły się. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi 6,68 zł/kg, maksymalnie można otrzymać 8,50 zł/kg. Ceny żywca wieprzowego nadal są niskie i kształtują się w przedziale od 3,70-5,60 zł/kg, średnio 4,71 zł/kg. Producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących od 0,95 zł/l do 1,70 zł/l, średnia cena za mleko wynosi 1,27 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi 1,96 zł/l, najczęściej uzyskiwaną ceną jest 2,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre. W sprzedaży znajduje się pełen asortyment nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. Ceny nawozów nie zmieniły się od kwietnia, są jednak niższe niż rok temu, w maju. Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 153,64 zł/dt, (spadek ceny o 14,5% w stosunku do 2013 roku),
  • polifoska 8 – 200,68 zł/dt , (spadek ceny o 11,5% w stosunku do 2013 roku),
  • saletra amonowa 34% – 141,56 zł/dt (spadek ceny o 5% w stosunku do 2013 roku)

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Do 25 czerwca 2014 r. producenci rolni mogą ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” można składać za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania:

- Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” w terminie 09.06.-23.06.2014r.

- Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie” w terminie 20.05.-02.06.2014r.

Nadal jest możliwe wsparcie z ARiMR na zakup ziemi. Rolnicy mogą wykorzystać na ten cel część preferencyjnego kredytu otrzymanego na zrealizowanie inwestycji w gospodarstwie. Można tak zrobić, jeśli korzystamy z jednej z linii kredytowych (oferowanych przez banki współpracujące z ARiMR) oznaczonych następującymi symbolami:

  • symbol nIP ‒ inwestycje w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji i udziałów;
  • symbol nMR ‒ utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia;
  • symbol nBR15 ‒ realizacja inwestycji w ramach Branżowego programu mleczarskiego;
  • symbol CSK ‒ realizacja inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału.

Zgodnie z przepisami koszt zakupu ziemi nie może przekroczyć 10% wszystkich kosztów inwestycji finansowanych z wykorzystaniem środków z preferencyjnych linii kredytowych dla rolników. Preferencyjność tych kredytów polega na tym, że w ich spłacie pomaga Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przypadku wymienionych linii kredytowych  (poza linią CSK), ARiMR spłaca za rolnika część należnego bankowi oprocentowania, a i wysokość oprocentowania takiego kredytu jest niższa od oprocentowania kredytów komercyjnych. W przypadku linii CSK, ARiMR spłaca za rolnika część kapitału zaciągniętego kredytu.
 
Przy korzystaniu z kredytów na zakup użytków rolnych w formule de minimis, można także skorzystać z pomocy państwa. Dotyczy to kredytobiorców korzystających z preferencyjnych linii kredytowych (oferowanych przez banki współpracujące z ARiMR) o następujących symbolach:

  • symbol nKZ ‒ na zakup użytków rolnych;
  • symbol nGR ‒ na zakup użytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego - Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.;
  • symbol CSK ‒ na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału.

Warunkiem udzielenia takiego kredytu jest nie przekroczenie progów pomocy de minimis obowiązujących we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wysokość takiego wsparcia, w postaci dopłaty Agencji do oprocentowania lub kapitału, udzielona jednemu podmiotowi, nie może być wyższa niż równowartości 15 000 euro w okresie trzech lat.

Przy obliczaniu tego okresu, bierzemy pod uwagę bieżący rok podatkowy i dwa poprzedzające go lata (uwzględniamy pomoc de minimis w rolnictwie. Jednocześnie trzeba podkreślić, że udzielona jednemu podmiotowi w ciągu całego tego trzyletniego okresu pomoc de minimis w rolnictwie i pomoc de minimis w rybołówstwie nie może przekroczyć równowartości 30 000 euro, a pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie i pomoc de minimis w rybołówstwie nie może przekroczyć równowartości 200 000 euro.

Od 15 maja do 21 czerwca  Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy z działania Ułatwianie startu młodym rolnikom. Wsparcie to jest finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W zbliżającym się naborze ARiMR ma do rozdzielenia 796,47 mln zł. Teraz premia wyniesie 100 tys. zł.

Z pomocy na Ułatwianie startu młodym rolnikom mogą korzystać także osoby, które prowadziły samodzielnie gospodarstwo jeszcze przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Do tej pory okres ten wynosił 12 miesięcy, w tegorocznym naborze został wydłużony do 15 miesięcy. Dłuższy też będzie termin na uzupełnienie wykształcenia przez młodych rolników, w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej. Termin ten został wydłużony do 3 lat i 9 miesięcy, ale tylko w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej np. zamknięcia szkoły do której uczęszczał rolnik. Ta zmiana dotyczy także beneficjentów z ubiegłych lat, ale muszą oni udokumentować zaistnienie zdarzeń losowych, które sprawiły, że zdobyli wykształcenie z opóźnieniem. ARiMR będzie musiała pracować szybciej przy rozpatrywaniu wniosków. Do 50 dni skurczy się czas, jaki będzie miała Agencja na weryfikację oraz pełną merytoryczną ocenę złożonych wniosków.

Krótszy także będzie termin pozwalający na dokonanie uzupełnień i poprawek w złożonych we wnioskach przez młodych rolników. Po otrzymaniu z ARiMR wezwania do usunięcia braków formalnych, teraz będą mieli na to tylko 7 dni. Dlatego ważne jest, aby starali się przygotować starannie i dokładnie swoje wnioski o wsparcie, by uniknąć stresów związanych z krótkim terminem na wprowadzenie zmian i poprawek.

Przypominamy, że wypalenie traw jest zabronione, szkodliwe i niebezpieczne. Za wzniecanie pożarów przewidziane są dotkliwe kary, również finansowe. Ustawa o ochronie przyrody i o lasach zabrania wypalania traw na łąkach, pozostałości roślinności na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach przydrożnych. ARiMR może nakładać kary finansowe, jeśli stwierdzi, że doszło do wypalania gruntów rolnych przez rolnika. Zakaz wypalania jest jedną z norm, do przestrzegania których są zobowiązani rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie, obszarowe oraz PROW. Ich nieprzestrzeganie może być przyczyną zmniejszenia płatności od 3-100%.

Źródło: meldunki PZD oraz informacje ARiMR

Sylwia Kędzierska DODR we Wrocławiu