Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 12.03.2020

Warunki agrometeorologiczne

Przełom lutego i marca charakteryzował się dość ciepłą i słoneczną pogodą z niewielkimi opadami deszczu i śniegu. Nie zabrakło także wiatru z porywami do 100 km/h. Kilka razy temperatury dzienne wynosiły dochodziły nawet do 17 oC. Średnie temperatury dzienne kształtowały się na poziomie około 8-10 oC. W nocy temperatury oscylowały na poziomie 0-5 oC. Występujące lokalnie przymrozki sięgały -6 oC. W rejonie Dzierżoniowa w dniach 12.02.-11.03.2020 roku wystąpiło 9 dni z opadami deszczu i śniegu. Łącznie było 28 mm opadów śniegu i deszczu, więcej, bo około 70 l/m2 zaobserwowano w powiecie górowskim.

Opady deszczu poprawiły uwilgotnienie gleby, ale silnie wiejące wiatry ją wysuszają. Na uprawach brak okrywy śnieżnej. Na terenie powiatu kłodzkiego występują szkody wyrządzane przez zwierzynę leśną. Zasiewy ozimin (głównie rzepaku oraz łąk i pastwisk) są spasane przez jelenie i sarny oraz dziki.

Uprawy rolne

Opady deszczu oraz dodatnie temperatury sprawiły, że ruszyła wegetacja roślin. Większość pól jest w dobrej kondycji po zimie. Na niektórych plantacjach można było zauważyć objawy niedoboru składników. Rolnicy wykorzystują pogodne dni. W tym roku wcześniej rozpoczęli zasilanie roślin nawozami azotowymi, które mogli stosować już od 15 lutego. Wegetacja zbóz ozimych ruszyła po podaniu pierwszej, a na niektórych plantacjach ‒ drugiej dawki azotu. Niektóre plantacje ozimin, szczególnie te wysiane wcześniej, są mocno wybujałe. Występuje duże nasilenie chorób grzybowych. Rolnicy monitorują pojawiające się porażenie pszenicy i pszenżyta mączniakiem prawdziwym i septoriozą paskowaną liści, żyta rdzą żółtą. Natomiast na jęczmieniu występuje kilka chorób jednocześnie. Lokalnie w uprawach zbóż można zaobserwować larwy łokasia garbatka, muchówki śmietek, gąsienice rolnic oraz larwy pryszczarka pszenicznego. W uprawach niechronionych jesienią występuje duże nasilenie chwastów.

Rolnicy rozpoczynają siewy zbóż jarych korzystając z wilgoci, która znajduje się w glebie. Rozpoczęto również wysadzanie wczesnych odmian ziemniaków pod włókniną.

Rzepak w większości plantacji znajduje się w fazie tworzenia rozet i początku wydłużania pędów. Lokalnie plantacje są uszkadzane przez szkodniki. Miejscami zaobserwowano objawy kiły kapusty w rzepaku.

Ciepła zima przyśpieszyła wegetację w sadach, drzewa i krzewy zaczynają otwierać pąki. W sadach odbywają się prace porządkowe – końcówka cięć pielęgnacyjnych oraz nawożenie startowe. Wczesne odmiany brzoskwiń otworzyły pąki, a nie wszyscy zdążyli opryskać drzewa przed kędzierzawką.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu ‒ bez większych zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale są niższe niż w rok temu o około 13-20%. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej ciągu miesiąca nie uległa zmianie i wynosi obecnie 70,35 zł/dt, maksymalnie można uzyskać 75,00 zł/dt, rok temu średnia wynosiła 81,84 zł/dt. Pszenica paszowa jest skupowana średnio po 68,14 zł/dt, spadła o około 13% w porównaniu do marca 2019 roku cena. Jęczmień paszowy osiąga średnią cenę na podobną jak w lutym 59,45 zł/dt, cena jest niższa o 19% od zeszłorocznej z tego samego okresu. Cena skupu rzepaku spadła o 2% w porównaniu do poprzedniego miesiąca i wynosi 159,83 zł/dt, maksymalnie uzyskuje się 169,00 zł/dt. Kukurydza na ziarno, w zależności od stopnia wilgotności, kosztuje od 40,00 zł/dt do 68,00 zł/dt.

Średnia cena skupu żywca wołowego nie uległa większym zmianom w stosunku do poprzedniego roku i miesiąca. Cena skupu młodego bydła opasowego kształtuje się w przedziale do 6,30 do 8,50 zł/kg, średnio jest to 7,11 zł/kg żywca.

Ceny skupu tuczników kształtują się na poziomie 6,01 zł/kg (wzrost ceny o 6% w ciągu miesiąca). W porównaniu z rokiem 2019, cena tuczników jest wyższa o około 33% (średnio 4,04 zł/kg).

Średnie ceny skupu mleka pozostają cez zmian w porównaniu do cen poprzedniego miesiąca i cen zeszłego roku. Producenci obecnie otrzymują od podmiotów skupujących średnio 1,28 zł/l (min 0,80 zł/l do maksymalnie 1,8 0 zł/l). Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi około 2,20 zł/l, maksymalną ceną jest 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Ceny nawozów uległy niewielkim zmianom w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale są nieco niższe niż rok temu.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

 • mocznik 46% N – 140,55 zł/dt (cena o 4% niższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca, natomiast spadek ceny o 12% w porównaniu do roku ubiegłego),
 • polifoska 8 – 170,85 zł/dt (cena bez większych zmian w porównaniu do poprzedniego miesiąca i niższa o 5% niż rok temu ),
 • saletra amonowa 34% – 121,66 zł/dt (cena o 2% wyższa w porównaniu do ubiegłego miesiąca i niższa o 8% niż rok temu).

W sprzedaży pojawił się materiał siewny roślin jarych. Ceny kształtują się na poziomie:

 • jęczmień jary 170,00-210,00 zł/dt,
 • pszenica jara 175,00-215,00 zł/dt,
 • pszenżyto jare 170,00-200,00 zł/dt,
 • żyto jare 173,00 – 230,00 zł/dt,
 • owies 170,00-210,00 zł/dt.

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw
Zmienił się termin naboru wniosków o przyznanie dopłaty do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Do tej pory przyjmowane były one od 15 stycznia. Teraz, zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wnioski będzie można składać w biurach powiatowym ARiMR w terminie od 25 maja do 25 czerwca.

Dobrostan  zwierząt

Od 15 marca 2020 r. rolnicy będą mogli ubiegać się w ARiMR o nowy rodzaj wsparcia finansowego z PROW 2014-2020. Dobrostan zwierząt to działanie przeznaczone dla hodowców krów i świń, które ma na celu zrekompensowanie rolnikom dodatkowo poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

Wsparcie będą mogli otrzymać rolnicy, którzy zadbają o lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt, poprawiając warunki ich utrzymania przez zwiększenie powierzchni bytowej przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20% w stosunku do wymaganej obecnie minimalnej powierzchni lub przez zorganizowanie zwierzętom dostępu do pastwiska czy wybiegu.

Roczne stawki pomocy wyniosą:

 • 301 zł na lochę (zwiększenie powierzchni w budynkach),
 • 24 zł na tucznika (zwiększenie powierzchni w budynkach),
 • 185 zł na krowę mleczną (wypas w sezonie pastwiskowym),
 • 595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach),
 • 329 zł na krowę mamkę (dostęp do wybiegów poza sezonem pastwiskowym).

Choć w ramach działania Dobrostan zwierząt zaplanowano również rekompensatę za dostęp świń (lochy, tuczniki) do wybiegów, jednak ze względu na występujący na terenie Polski ASF te warianty wsparcia nie będą w tym roku realizowane.

Nabór wniosków, który potrwa do15 maja, odbędzie się drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, na wspólnym formularzu wniosku dla płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW 2014-2020. Wniosek będzie dostępny od niedzieli 15 marca. Wniosek wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków ‒ do 9 czerwca, jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od 16 maja, stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi szacuje, że ze wsparcia w ramach działania Dobrostan zwierząt będzie mogło skorzystać ok 65 tys. polskich rolników. W budżecie PROW 2014-2020 zarezerwowano na ten cel 50 mln euro.

Źródła: meldunki PZDR oraz informacje ARiMR
Teresa Czaja DODR