Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 12.03.2015

Warunki agrometeorologiczne

Miniony miesiąc to okres łagodnej zimy, a czasami nawet wiosennej pogody. Temperatury dzienne wahały się od 2oC do 16oC. Nocne temperatury spadały do -3 oC. W rejonie Dzierżoniowa od 12 lutego do 12 marca spadło około 5 mm deszczu i śniegu. Największe opady, 11 marca wyniosły 3 mm. Niewielkie opady oraz brak okrywy śnieżnej w okresie zimowym sprzyja wiosennej suszy, która będzie hamowała wegetację ozimin i wschody roślin jarych.

Stan upraw

Rolnicy rozpoczęli prace na polach, wykonują pierwsze wiosenne zabiegi w oziminach ‒ nawożenie pierwszą dawką azotu i sieją zboża jare (pszenica jara i owies).

Rozpoczęto sadzenie podkiełkowanych sadzeniaków do wczesnego wysadzania pod włókninę. Ruszyła wegetacja roślin. Plantacje są w większości w dobrej kondycji, wykazują dobry stan przezimowania. Większość plantacji zbóż ozimych znajduje się w fazie pełnego krzewienia. Rzepak ozimy w fazie rozety, masa liściowa rzepaków jest dosyć duża. Długi okres wegetacji spowodował wyczerpanie składników pokarmowych dostępnych dla roślin. Na roślinach widoczne są liczne odbarwienia. Stopień zachwaszczenia jest zróżnicowany ‒ od małego do dużego, w zależności od ochrony zastosowanej jesienią. W zbożach pojawił się mączniak prawdziwy, rdze, septorioza liści oraz plamistość siatkowa. W rzepaku zaobserwowano przypadki suchej zgnilizny, pojawia się kiła kapustnych oraz porażenie przez pchełki. Pojawiają się pierwsze chowacze. Po zimie zaobserwowano liczne kretowiska. Sady i plantacje krzewów jagodowych przetrwały zimę w dobrej kondycji. Rośliny znajdują się w fazie nabrzmiewania pąków.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu wykazują nieznaczną tendencję zwyżkową w stosunku do poprzedniego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi 70,07 zł/dt, wzrost ceny o 2% (w zeszłym miesiącu było to 68,60 zł/dt). Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 64,06 zł/dt, wzrost ceny o 2,5% (miesiąc temu było to 62,48 zł/dt). Średnia cena jęczmienia paszowego wynosi 54,80 zł/dt, cena bez zmian.

Skup żywca wieprzowego i wołowego odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca wołowego są na zbliżonym poziomie jak w ubiegłym miesiącu. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi średnio 6,52 zł/kg, maksymalnie można otrzymać podobnie jak miesiąc temu 7,80 zł/kg.

Ceny żywca wieprzowego nadal są niskie, średnio można uzyskać 4,34 zł/kg, maksymalnie 5,60 zł/kg. Producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących od 0,96 zł/l do maksymalnie 1,50 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi 2,04 zł/l, maksymalną ceną jest 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji dobre, w sprzedaży znajduje się pełny asortyment środków ochrony i nawozów. Ceny nawozów w miarę stabilne. Obserwujemy jedynie nieznaczny wzrost cen nawozów w stosunku do miesiąca poprzedniego

Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N –155,08 zł/dt (wzrost ceny o 3%),
  • polifoska 8 –178,07 zł/dt (wzrost ceny o 1%),
  • saletry amonowej 34% –143,5 zł/dt (wzrost ceny o 5%).

W sprzedaży pojawił się materiał siewny roślin jarych. Ceny zakupu nasion są nieznacznie niższe niż w poprzednim roku, wzrost cen odnotowano jedynie w przypadku nasion jęczmienia jarego. Ceny kształtują się na następującym poziomie:

  • jęczmień jary 157,00-226,00 zł/dt, (w 2014 roku 153,00-210,00 zł/dt) ), wzrost ceny o ok. 2,6-7,6%,
  • pszenica jara 160,00-195,00 zł/dt,(w 2014 roku 168,00-210,60 zł/dt), spadek ceny o 4,8-7,4%,
  • pszenżyto jare 170,00-188,00 zł/dt, (w 2014 roku 185,00-195,00 zł/dt), spadek ceny o 3,6-8,1%
  • owies 150,00-176,00 zł/dt, (w 2014 roku 158,00-190,00 zł/dt), spadek ceny o 5,1-7,4%,
  • żyto jare 170,000-183,75 zł/dt, (w 2014 roku 183,00-184,00 zł/dt), spadek ceny  o 0,1-7,1%.

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

W 2015 roku wniosek o przyznanie płatności składa się w ARiMR terminie od 16 marca do 15 maja. Wniosek można złożyć także w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 9 czerwca 2015 roku, jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowana jest redukcja w wysokości 1% należnej kwoty płatności, a wnioski składane po 9 czerwca nie będą rozpatrywane.

Przypominamy, że doradcy pomagają odpłatnie w wypełnianiu wniosków. W związku ze zmianami w zasadach wypełniania wniosków rolnicy na spotkanie z doradcą powinni przenieść niezbędne dokumenty tj. załączniki graficzne, kserokopie wniosków za ubiegły rok, (jeśli posiadają) oraz informacje dotyczące zasiewów i areału gruntów ornych.

Przypominamy, że wypalenie traw jest zabronione, szkodliwe i niebezpieczne. Za wzniecanie pożarów przewidziane są dotkliwe kary, również finansowe. Ustawa o ochronie przyrody i o lasach zabrania wypalania traw na łąkach, pozostałości roślinności na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach przydrożnych. ARiMR może nakładać dotkliwe kary finansowe, jeśli stwierdzi, że doszło do wypalania gruntów rolnych przez rolnika. Zakaz wypalania jest jedną z norm, do której przestrzegania są zobowiązani rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie oraz PROW. Ich nieprzestrzeganie może doprowadzić do zmniejszenia płatności od 3-100%.

Do 25 czerwca producenci rolni mogą ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl. Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje, producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (czyli w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro.

Źródło: meldunki PZD oraz informacje ARiMR
Teresa Czaja DODR we Wrocławiu