Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 12.02.2020

Warunki agrometeorologiczne

Początek lutego charakteryzował się zmienną pogodą. Coraz częściej pojawiały się pierwsze oznaki przedwiośnia. Ostatnie dni stycznia i pierwsze dni lutego były ciepłe. Termometry w ciągu dnia wskazywały wartości dochodzące do 10 oC. Nocą kilkakrotnie pojawiały się przymrozki, podczas których temperatura spadała do -7 oC. Opady deszczu na przełomie stycznia i lutego pojawiały się dość często na terenie całego województwa dolnośląskiego. Od 13 stycznia do 11 lutego było 6 dni z opadami deszczu na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Łącznie opady wyniosły 46 mm.

Nieco mniejsze opady deszczu pojawiły się na obszarze powiatu górowskiego i powiatu średzkiego. Mimo opadów, poziom wód gruntowych jest nadal niski, gleba traci wilgoć głównie przez wiejące wiatry. Z powodu braku wilgoci producenci rolni z powiatu ząbkowickiego coraz częściej decydują się na przeprowadzenie zabiegu włókowania pól. Objawy suszy są widoczne na terenie całego Dolnego Śląska. Opady śniegu w dalszym ciągu pojawiają się sporadycznie, na obszarach podgórskich i górskich.

Uprawy rolne

Warunki pogodowe wpływają negatywnie na rozwój roślin. Brak spoczynku zimowego sprawia, że w zbożach ozimych pojawiają się choroby grzybowe (np. mączniak zbóż). Występuje on najczęściej w uprawach jęczmienia ozimego. Na terenie całego województwa dolnośląskiego obserwujemy także objawy niedoboru składników mineralnych, które są wypłukiwanie w głąb profilu glebowego. Rolnicy odnotowują objawy porażenia przez mączniaka prawdziwego i septoriozę paskowaną w uprawach pszenicy i pszenżyta.

Na plantacjach żyta pojawiają się także objawy rdzy brunatnej, a na jęczmieniu występuje kilka chorób jednocześnie. Ze względu na dodatnie temperatury powietrza w ciągu dnia, w uprawach zbóż pojawiają się larwy łokasia garbarka, muchówki śmietki, gąsienice rolnic, a także larwy pryszczarka pszenicznego. Lokalnie na polach można zauważyć również zwiększoną presję ze strony chwastów.

Zboża znajdują się w fazie krzewienia, a rzepaki ‒ w fazie 4-8 liści, bądź 8-12 liści. Na plantacjach rzepaku pojawiają się liczne przebarwienia, które powstają na skutek niedoboru składników pokarmowych. Uprawy rzepaku są porażane przez suchą zgniliznę kapustnych i kiłę kapusty. Zagrożeniem w rzepaku są przede wszystkim myszy, a także dzikie ptactwo i zwierzyna płowa. Lokalnie w uprawie rzepaku obserwuje się występowanie zachwaszczenia wtórnego i samosiewów zbóż.

Ze względu na ciepłą zimę, u niektórych roślin sadowniczych pojawiają się pierwsze oznaki rozpoczynającej się wegetacji. W sadach towarowych m.in. na terenie powiatu górowskiego trwają prace polegające na bieleniu pni drzew i przycinaniu drzew owocowych przed nadejściem wiosny.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu są bez większych zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale są niższe niż w rok temu o około 15-20%. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wzrosła w ciągu miesiąca o 3% i wynosi 70,51 zł/dt. Maksymalnie można uzyskać 80,00 zł/dt, rok temu średnia wynosiła 83,39 zł/dt. Pszenica paszowa jest skupowana średnio po 68,36 zł/dt (wzrost ceny w ciągu miesiąca zaledwie o 2%). W porównaniu do lutego 2019 roku, cena spadła o około 15%. Jęczmień paszowy osiąga średnią cenę na podobną, jak w styczniu 60,23 zł/dt, cena jest niższa o 19% od zeszłorocznej z tego samego okresu.

Cena skupu rzepaku w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosła o 2% i wynosi 163,16 zł/dt, maksymalnie uzyskuje się 177,00 zł/dt. W zeszłym roku o tej porze średnia cena wynosiła 156 zł/dt i była wyższa o ok. 2 %. Kukurydza na ziarno, w zależności od stopnia wilgotności, uzyskuje cenę od 55,00 zł/dt do 68,00 zł/dt.

Średnie ceny skupu żywca wołowego nie zmieniły się w stosunku do poprzedniego roku i miesiąca. Cena skupu młodego bydła opasowego kształtuje się w przedziale do 6,30 do maksymalnie 8,50 zł/kg, średnio jest to 7,07 zł/kg żywca.

Ceny skupu tuczników są wyższe od ubiegłorocznych o około 28%, kiedy uzyskiwano średnio 4,06 zł/kg. Średnia cena wynosi dziś 5,66 zł/kg tucznika, podobnie jak miesiąc wcześniej.

Średnie ceny skupu mleka pozostają cez zmian w porównaniu do poprzedniego miesiąca i roku. Producenci otrzymują od podmiotów skupujących średnio 1,28 zł/l (od 0,80 zł/l do 1,50 zł/l). Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi około 2,29 zł/l, maksymalnie można uzyskać 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Ceny nawozów uległy niewielkim zmianom w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale są nieco niższe niż rok temu.

Nawozy

Średnie ceny nawozów wynoszą:

 • mocznik 46% N – 146,34 zł/dt (cena o 2% niższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca, natomiast spadek ceny o 10% w porównaniu do ubiegłego roku),
 • polifoska 8 – 173,00 zł/dt (cena bez zmian w porównaniu do poprzedniego miesiąca i ceny z zeszłego roku),
 • saletra amonowa 34% – 119,08 zł/dt (cena bez większych zmian w stosunku do ubiegłego miesiąca i niższa o 10% niż rok temu).

Materiał siewny

W sprzedaży pojawił się materiał siewny roślin jarych. Ceny kształtują się na poziomie:

 • jęczmień jary 180,00-230,00 zł/dt,
 • pszenica jara 160,00-205,00 zł/dt,
 • pszenżyto jare 173,00-230,00 zł/dt,
 • żyto jare 173,00 – 230,00 zł/dt,
 • owies 174,00-209,80 zł/dt.

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

250 tysięcy na działalność pozarolniczą na obszarze objętym ASF

Od 28 lutego do 28 marca można składać wnioski o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Premię na to przedsięwzięcie mogą otrzymać gospodarstwa dotknięte przez wirus afrykańskiego pomoru świń prowadzące chów, lub hodowlę trzody chlewnej. Pomoc finansowa będzie dostępna dla producenta rolnego, małżonka rolnika, lub domownika. Jeśli wyrażą oni chęć zaprzestania chowu, bądź hodowli trzody chlewnej.
Aby otrzymać pieniądze na rozpoczęcie działalności pozarolniczej należy najpierw spełnić kilka warunków:

 • należy posiadać ubezpieczenie w KRUS w pełnym zakresie, przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień składania wniosku o pomoc finansową,
 • osoba ubiegająca się o powyższą premię musi mieć przyznaną jednolita płatność obszarową w 2019 lub 2020 roku,
 • od ubiegłego roku o wsparcie finansowe może ubiegać się osoba, która posiada zawieszoną lub zakończoną pozarolniczą działalność gospodarczą przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku. O wsparcie finansowe może również starać się osoba, która prowadzi już swój biznes i chce go poszerzyć o nowy rodzaj działalności,

Wysokość premii zależy od liczby miejsc pracy, które stworzymy:

 • w przypadku zatrudnienia 1 osoby, kwota premii wyniesie 150 tys. zł,
 •  200 tys. zł otrzymamy, jeśli utworzymy 2 miejsca pracy,
 • 300 tys. zł dostaniemy, jeśli zatrudnimy przynajmniej 3 osoby.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą z nich (80%) rolnik otrzyma w momencie, gdy spełni warunki określone w wydanej decyzji
o przyznaniu pomocy (będzie miał na to 9 miesięcy). Druga rata, w wysokości 20% kwoty pomocy zostanie wypłacona po realizacji założeń wynikających z biznesplanu. Na złożenie wniosku o drugą ratę pomocy mamy 2 lata, jednak nie później niż do 31 sierpnia 2023 r.

Kolejny nabór na inwestycje w nawadnianie

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 roku będzie można starać się o uzyskanie środków finansowych na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.

Wsparcie finansowe na ten cel, w wysokości do 100 tys. zł może otrzymać producent rolny posiadający gospodarstwo liczące od 1 do 300 ha. Przychód rolnika z produkcji roślinnej lub zwierzęcej musi wynosić co najmniej 5 tys. zł w okresie ostatnich 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Wymagana jest również obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie pomocy.

W tym działaniu nie ma wymogu dotyczącego wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Nie trzeba również wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto (GVA). Otrzymane środki finansowe można przeznaczyć na jeden z trzech rodzajów inwestycji:

 • inwestycje ulepszające istniejące już instalacje – w wyniku użytkowania takiej instalacji należy doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10%,
 • inwestycje powiększające obszar nawadniania – korzystając z niej należy wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • inwestycje wpływające na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry – przy takiej inwestycji należy wykazać faktyczną (efektywną) oszczędność wody.

Ponadto przypominamy, że każda wybrana przez nas instalacja w nawadnianie musi posiadać zainstalowane urządzenie służące do pomiaru wody.

Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Źródła: Meldunki PZDR oraz informacje ARiMR
Sylwia Kędzierska, Ewelina Marciniak DODR