Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 12.01.2018

Warunki agrometeorologiczne

Pogoda zmienna z chłodnymi nocami, zamgleniami, częstymi opadami deszczu oraz z nielicznymi opadami śniegu. Temperatury dzienne wahały się w granicach od -1 oC do 12 oC, w nocy od -5 oC do 5 oC. W rejonie Dzierżoniowa, w okresie od 13 grudnia do 12 stycznia wystąpiło 8 dni z opadami deszczu i śniegu. Łącznie spadło 22 mm opadów. Największe opady to 7 mm 10 stycznia. W rejonie Jawora średnia miesięczna opadów była powyżej średniej i wynosiła 52 mm. Duże opady deszczu powodują zastoiska wody i wymoknięcia roślin uprawnych. Brak okrywy śnieżnej nie sprzyja przezimowaniu upraw ozimych. Przymrozki są niewielkie, temperatura umożliwiła ruszenie wegetacji, co można zaobserwować na plantacjach roślin ozimych. W rejonie Kłodzka, na niektórych polach występują szkody w uprawach wyrządzane przez zwierzynę leśną.

Stan upraw ozimych

Część zbóż ozimych została wysiana w terminie, szczególnie na stanowiskach gdzie przedplonem był rzepak. Znaczna część szczególnie pszenicy ozimej została wysiana z opóźnieniem głównie na polach po zbiorze kukurydzy i burakach cukrowych oraz ze względu na deszczowy przebieg pogody. Zboża ozime, posiane w terminie agrotechnicznym, znajdują się w dobrej kondycji, w fazie krzewienia, pszenica w fazie od kiełkowania do 2-4 liści. Na większości pól z terminowego siewu nie ma chwastów, ponieważ zostały zwalczone jesienią. Natomiast przy późnych siewach często zabiegi chwastobójcze zostały odłożone do wiosny.

Rzepak rozpoczął okres spoczynku zimowego na większości plantacji, w fazie dobrze wykształconej rozety. W zależności od terminu siewu stan plantacji rzepaku jest zróżnicowany ‒ od fazy 8 do 10 liścia właściwego. Większość upraw jest wyrównanych, a rośliny są dobrze przygotowane do zimy.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu nie uległy większym zmianom w stosunku do poprzedniego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi 67,94 zł/dt i nie zmieniła się w stosunku do Ubiegłego miesiąca. Jest natomiast o 7% wyższa niż rok temu. Maksymalnie za 1 dt pszenicy można otrzymać 71,69 zł/dt. Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 65,79 zł/dt, cena najczęściej oferowana to 65,00 zł/dt. Średnia cena skupu jęczmienia paszowego wynosi 64,01 zł/dt i jest wyższa o ok. 23% od ubiegłorocznej z tego samego okresu. Cena skupu kukurydzy na ziarno wynosi od 40,66 zł/dt do maksymalnie 64,00 zł/dt w zależności od stopnia wilgotności. W ubiegłym roku cena kukurydzy suchej była niższa o ok. 8% i wynosiła 59,00 zł/dt.

Średnie ceny skupu żywca wołowego nie uległy większym zmianom w stosunku do ubiegłego miesiąca. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego jest nieco wyższa niż w 2017 roku (o ok. 4%) i wynosi obecnie 7,15 zł/kg, maksymalnie można otrzymać 8,20 zł/kg. Cena skupu tuczników w stosunku do poprzedniego miesiąca jest nieco niższa (o około 4%) średnio można uzyskać 4,56 zł/kg. W porównaniu z rokiem 2016 cena tuczników jest niższa o około 6%, w ubiegłym roku uzyskiwano średnio 4,86 zł/kg.

Ceny mleka pozostają na niezmienionym poziomie, producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących od 0,85 zł/l do maksymalnie 1,80 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi około 2,00 zł/l, maksymalną ceną jest 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre, w sprzedaży znajduje się pełny asortyment środków ochrony i nawozów. Ceny nawozów nie uległy większym zmianom w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 134,75 zł/dt (cena o 4% wyższa w stosunku do 2017 roku),
  • polifoska 8 – 158,12 zł/dt ( spadek ceny o 11% w stosunku do 2017 roku),
  • saletra amonowa 34% – 111,25 zł/dt (wzrost ceny o 9% w stosunku do 2017 roku).

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Od 15.01.2018 r. do 25.06.2018 r. ARiMR prowadzi nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Uczestnikami mechanizmu mogą być producenci rolni, w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty.

W myśl art. 40c ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, określane są co roku do 30 września, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Wysokość stawek będzie wyliczana z uwzględnieniem powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych do BP ARiMR oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:

  1. Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
  2. Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
  3. Ziemniak.

O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany może ubiegać się producent rolny, który:

  1. Złoży w terminie od dnia 15 stycznia do dnia 25 czerwca 2018 r. wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora publicznego na adres BP ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.
  2. Posiada działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, przy czym za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona uprawa lub grupa upraw, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego;

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć wysokości 15000 euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych). Jeśli producent rolny jest powiązany osobowo lub kapitałowo z innym/i podmiotem/ami to limit 15000 euro należy odnieść do "jednego przedsiębiorstwa" w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013.

Źródła: meldunki PZDR i informacje ARiMR
Teresa Czaja DODR