Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 11.10.2017

Warunki agrometeorologiczne

Pogoda w ostatnim miesiącu charakteryzowała się dużą zmiennością. Występowały częste opady deszczu, które lokalnie utrudniały prace polowe związane z zasiewami ozimin i zbiorem kukurydzy.

W rejonie Dzierżoniowa w okresie od 11 września do 13 października wystąpiło 13 dni z opadami deszczu, łącznie spadło 61 mm opadów. W rejonie Jawora spadło 70 mm opadów. Temperatury dzienne wahały się w granicach od 10 oC do 20 oC, w nocy od 5 oC do 12 oC. W rejonie Kamiennej Góry wystąpiły lokalne przygruntowe przymrozki, lecz nie miały one negatywnego wpływu na rozwój roślin. 6 października przez teren Dolnego Śląska przeszedł orkan Ksawery. Wiatr wiał z prędkością niemal 100 km/h. Uszkodzone zostały liczne sieci elektroenergetyczne, dachy budynków, wiele z dróg było nieprzejezdnych głównie z powodu powalonych drzew i połamanych gałęzi. Zniszczone zostało około 120 ha lasów głównie w Nadleśnictwie Żmigród i Milicz. Orkan spowodował także straty w produkcji rolnej. W gminach Kotla (powiat głogowski) i Bierutów (powiat oleśnicki) Wojewoda Dolnośląski powołał gminne komisje do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych na obszarach dotkniętych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym - huragan.

  • Zboża

Zasiewy zbóż ozimych są zaawansowane w około 67% zaplanowanej powierzchni, rok temu o tej samej porze było to 54%. Jęczmień ozimy został posiany już prawie w 100%, na ukończeniu są zasiewy żyta i pszenżyta ozimego, około 80% powierzchni planowanej jest już obsiana. Lekko opóźnione są siewy pszenicy ozimej, spowodowane to jest opadami deszczu oraz koniecznością utrzymania poplonów na polu do 1 października. Do zasiewów pozostało 40% areału zaplanowanego pod pszenicę ozimą. Zboża zasiane w terminie znajdują się w fazie od wschodów do początków krzewienia. Zachwaszczenie upraw jest niewielkie, część rolników przystąpiło do zabiegów jesiennego zwalczania chwastów.

  • Rzepak

Plantacje rzepaku ozimego rozwijają równomiernie, rośliny wytworzyły już 5-8 liści. Rolnicy rozpoczęli zabiegi skracania roślin, zwłaszcza na bardziej rozwiniętych plantacjach. Zachwaszczenie jest niewielkie. W rejonie Strzelina zaobserwowano występowanie mączlika szklarniowego i pchełki rzepakowej. W rejonie Wrocławia na plantacjach pojawiły się ślimaki.

  • Rośliny okopowe

Trwa zbiór buraków cukrowych. Korzenie są pryzmowane na polach i sukcesywnie dostarczane do Cukrowni. Zbiory na obecnym etapie szacujemy na około 33% posianego areału, średni plon 544 dt/ha. Na plantacjach w rejonie Ząbkowic widać duże nasilenie porażenie chwościkiem. Zachwaszczenie upraw buraków bardzo zróżnicowane, występuje komosa, szarłat i przytulia.

Zbiory ziemniaków są na ukończeniu, opóźniły je opady deszczu, do zbioru pozostało około 7% areału. Plony ziemniaków szacujemy na około 270 dt/ha (w ubiegłym roku było to 248 dt/ha). Opóźnione przez deszcze są także zbiory kukurydzy na ziarno. W pierwszej dekadzie października zebrano kukurydzę z około 12% areału (25% w roku 2016). Na tym etapie zbiorów plony kukurydzy są wprawdzie wyższe od zeszłorocznych o ponad 20% , ale po części jest to spowodowane wyższą wilgotnością zbieranego ziarna.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu nie uległy większym zmianom w stosunku do poprzedniego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi 65,75 zł/dt (jest wyższa zaledwie o 2% niż miesiąc temu), natomiast jest o 10% wyższa niż w ubiegłym roku. Maksymalnie za 1 dt pszenicy można otrzymać 71,00 zł/dt. Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 61,84 zł/dt, cena najczęściej oferowana to 60,00 zł/dt. Średnia cena skupu jęczmienia paszowego wynosi obecnie 55,20 zł/dt i jest wyższa o ok. 12% od zeszłorocznej z tego samego okresu. Nieco niższe (o około 2%) w tym roku są ceny skupu rzepaku, obecnie średnia cena skupu wynosi 165,85 zł/dt, maksymalnie można otrzymać 170 zł/dt. Cena skupu kukurydzy na ziarno wynosi od 37,45 zł/dt do maksymalnie 63 zł/dt w zależności od stopnia wilgotności.

Średnie ceny skupu żywca wołowego nie uległy większym zmianom w stosunku do ubiegłego miesiąca. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi obecnie 7,08 zł/kg, maksymalnie można otrzymać 8,56 zł/kg. Cena skupu tuczników w stosunku do poprzedniego miesiąca jest nieco niższa (o około 2%) średnio można uzyskać 5,10 zł/kg. W porównaniu z rokiem 2016 cena tuczników jest wyższa o około 5%, w ubiegłym roku uzyskiwano średnio 4,84 zł/kg.

Ceny mleka pozostają na niezmienionym poziomie od miesiąca. Producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących od 0,85 zł/l do maksymalnie 1,50 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi około 1,96 zł/l, maksymalną ceną jest 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre, w sprzedaży znajduje się pełen asortyment środków ochrony i nawozów. Ceny nawozów nie uległy większym zmianom w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 129,01 zł/dt (cena o 3% wyższa w stosunku do 2016 roku),
  • polifoska 8 – 155,76 zł/dt ( spadek ceny o 10% w stosunku do 2016 roku),
  • saletra amonowa 34% – 107,99 zł/dt (wzrost ceny o 2% w stosunku do 2016 r.) .

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

16 października ARiMR rozpoczął wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2017 r. Ich wysokość, podobnie jak w ubiegłym roku, wynosi 70% kwoty dopłat. Pierwszego dnia realizacji tych płatności na konta bankowe 60 tys. rolników trafiło 372 mln zł. Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada. Szacuje się, że z tego tytułu na konta rolników trafi ok. 10 mld zł. Pozostała część pieniędzy będzie wypłacana rolnikom sukcesywnie od 1 grudnia.

Całkowita pula środków przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2017 r. wynosi 14,8 mld zł. W tym roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło w Polsce ok. 1,342 mln rolników. W pierwszej kolejności pieniądze trafią do rolników z terenów, które zostały zniszczone przez klęski żywiołowe oraz z obszarów objętych ASF. Po raz pierwszy ARiMR wypłaciła zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości 70 proc. kwoty dopłat w 2016 r. Dla rolników jest istotne, aby pieniądze trafiły do nich w okresie jesienno-zimowym, ponieważ to pozwala im na zakup po niższych cenach niż wiosną nawozów, środków ochrony roślin.

Wsparcie rynku produktów pszczelich

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do składania projektów w ramach mechanizmu "Wsparcie rynku produktów pszczelich" na działania realizowane w sezonie 2017-2018. Podmiotami uprawnionymi do składania projektów w ramach tego mechanizmu mogą być, w zależności od realizowanego działania, związki pszczelarskie, stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy, spółdzielnie pszczelarskie, grupy producentów rolnych (w zakresie działalności pszczelarskiej) i organizacje producentów. Dokumenty będą przyjmowane do 30 listopada.

W sezonie 2017/2018 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań: przeprowadzenie szkoleń i konferencji, zakup sprzętu pszczelarskiego, zakup leków do zwalczania warrozy, zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej, zakup pszczół, wykonanie analiz jakości miodu. Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, ul. Karolkowa 30. W przypadku, gdy wniosek jest składany za pośrednictwem poczty, o terminie złożenia projektu decyduje data nadania dokumentów.

Źródło: meldunki PZDR oraz informacje ARiMR
Sylwia Kędzierska DODR