Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 11.09.2017

Warunki agrometeorologiczne

Przebieg pogody w większości dobry dla wegetacji roślin, lokalnie występujące burze z huraganowym wiatrem i gradem utrudniały prace żniwne. Temperatury dzienne wahały się w granicach od 16oC do 30oC. Temperatury nocne wahały się od 8oC do 18oC. W rejonie Dzierżoniowa od 11 sierpnia do 11 września  wystąpiło 8 dni z opadami deszczu. Łącznie było to 136,8 mm opadów. Największe opady 36 mm w dniu 11.08.2017 r. Opady deszczu pokrywają bieżące zapotrzebowanie roślin w wodę.

  • Zboża

Zakończono zbiór zbóż ozimych i jarych. Według danych zbieranych przez pracowników DODR średni szacunkowy plon zbóż w tym roku na Dolnym Śląsku wynosi około 53,41 dt/ha i jest wyższy o 2,2 dt/ha od ubiegłorocznego.

Tegoroczny plon szacunkowy pszenicy ozimej  to 60,12  dt/ha (w zeszłym roku było 57,85 dt/ha).  Pszenica jara i jęczmiona plonują na wyższym poziomie niż w roku ubiegłym średnio o 2 dt/ha. Średni plon pszenicy jarej wynosi 48,99 dt/ha, 55,14 dt/ha jęczmienia ozimego i 49,74 dt/ha jęczmienia jarego.

Trwają prace związane z przygotowaniem gleby i siewem zbóż ozimych.

  • Rzepak

Zakończono zasiewy rzepaku ozimego. Zaawansowanie wegetacji, w zależności od terminu siewu, to od wschodów do roślin mających trzy liście. Wschody na znacznej części plantacji są dość dobre. Większość plantacji jest chronionych, dlatego zachwaszczenie jest niewielkie. Rolnicy bezpośrednio po siewie zwalczają chwasty jedno- i dwuliścienne.

  • Okopowe

Większość plantacji buraków cukrowych jest w dobrym stanie, rośliny znajdują się w fazie intensywnego wzrostu korzeni. Na nielicznych plantacjach można zaobserwować usychanie liści. Rozpoczęła się kampania. Dobre nawodnienie plantacji rokuje dobre plony. Pojedyncze plantacje z objawami chwościka. Zachwaszczenie upraw buraków jest niewielkie, lokalnie występuje komosa, szarłat i przytulia.

Ziemniaki odmian średnio wczesnych i średnich w trakcie zbiorów, zaawansowanie zbiorów w województwie wynosi ponad 40%. Na obecnym etapie zbiorów, średni plon szacuje się na poziomie około 250 dt/ha (w ubiegłym roku było to 239 dt/ha). Pojawiły się oznaki porażenia ziemniaków przez alternariozę i zarazę ziemniaczaną. Występują ogniska stonki ziemniaczanej. Plantacje słabo lub wcale niechronione są zachwaszczone przez komosę białą, chwastnicę jednostronną oraz żółtlicę drobnokwiatową.

  • Rośliny sadownicze

Trwają zbiory śliw, gruszek, malin i winogron. W sadach jabłoniowych trwają zbiory wczesnojesiennych odmian. Owoce dobrej jakości. Występujące choroby to mączniak prawdziwy i parch na jabłoniach, kędzierzawość liści brzoskwini i torbielowatość śliw. Stan porażenia przez szkodniki średni. Na owocach widać uszkodzenia dokonane przez ptaki.

Sytuacja na rynkach skupu

Tegoroczne zboże jest zdecydowanie lepszej jakości niż w ubiegłym roku, ma wyższe parametry jakościowe. Zbiory z tego roku są magazynowane, a część przygotowywana do sprzedaży.  Ceny skupu nie uległy większym zmianom w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi 64,57 zł/dt, natomiast najczęściej oferowana cena jest o 6% wyższa niż w  2015 roku i wynosi 66,00 zł/dt. Maksymalnie za 1 dt pszenicy można otrzymać 70,00 zł/dt. Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 60,98 zł/dt, cena najczęściej oferowana to 62,00 zł/dt.  Średnia cena skupu jęczmienia paszowego wzrosła o ok. 2% w ciągu miesiąca i wynosi obecnie 54,72 zł/dt. Jest jednak wyższa o ok. 13% od zeszłorocznej z tego samego okresu. Niższe w tym roku są ceny skupu rzepaku. Średnia cena skupu wynosi  163,11 zł/dt. W ubiegłym roku rolnik otrzymywał średnio 168,64 zł za 1dt, czyli o ok. 3% więcej.

Średnie ceny skupu żywca wołowego bez zmian. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi obecnie 7,22 zł/kg, maksymalnie można otrzymać 8,56 zł/kg W ubiegłym roku cena żywca wynosiła średnio 6,98 zł/kg.

Cena skupu tuczników jest na podobnym poziomie, co miesiąc wcześniej, średnio można uzyskać 5,21 zł za kg (cena bez zmian w stosunku do ubiegłego miesiąca),  w ubiegłym roku uzyskiwano średnio 4,80 zł/kg. Ceny mleka pozostają na niezmienionym poziomie od miesiąca producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących od 0,85 zł/l do maksymalnie 1,50 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi około 1,97 zł/l, maksymalną ceną jest 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest  dobre, w sprzedaży znajduje się pełen asortyment środków ochrony i nawozów. Ceny nawozów nie uległy większym zmianom w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznika 46% N –  129,34  zł/dt (cena bez zmian w stosunku do września 2016) 
  • polifoski 8 – 153,54  zł/dt ( spadek ceny o 16% w stosunku do września 2016 r.)
  • saletry amonowej 34% – 108,65 zł/dt (spadek ceny o 8% w stosunku do września 2016 r.) 

Wystartował KOWR

1 września rozpoczął działalność Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) łączy część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), które od 1 września 2017 roku przestały istnieć na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. 2017 poz. 623).

Wprowadzenie zmian ma na celu zmniejszenie liczby instytucji, ograniczenie kosztów ich funkcjonowania oraz poprawę jakości obsługi beneficjentów i kontrahentów. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ma wyodrębnione jednostki organizacyjne: Centralę oraz Oddziały Terenowe w każdym województwie z tym, że w województwie zachodnio-pomorskim będą funkcjonowały dwa Oddziały Terenowe. Skupienie zadań płatniczych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która posiada Oddziały Regionalne w każdym województwie, a w powiatach swoje biura, ułatwi rolnikom sięganie po pomoc finansową.

Do zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, które zostały przeniesione z Agencji Nieruchomości Rolnych należy gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Nowopowstała instytucja będzie gospodarować Zasobem na dotychczasowych zasadach, zajmując się dzierżawą albo sprzedażą nieruchomości rolnych na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych, oddawaniem mienia na czas oznaczony do odpłatnego korzystania osobom prawnym lub fizycznym, oddawaniem na czas oznaczony administratorowi całości lub części mienia w celu gospodarowania, zamiany nieruchomości.

Do kompetencji Ośrodka należy wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących prywatnego obrotu gruntami rolnymi (UKUR), udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej na utrzymanie infrastruktury na terenach wiejskich,  współpraca z samorządami w zakresie nieodpłatnego przekazywania gruntów.

KOWR sprawuje również nadzór właścicielski nad działalnością 41 spółek hodowli roślin i zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. W spółkach tych prowadzona jest hodowla twórcza i zachowawcza oraz gromadzony jest najcenniejszy materiał genetyczny roślin i zwierząt decydujący o postępie biologicznym. Dzięki temu polscy rolnicy mają dostęp do wysokiej jakości materiału nasiennego roślin i zarodowego zwierząt.

Dodatkowo, do zadań KOWR należy kontrola pisemnych umów, dopłaty do prywatnego przechowywania oraz interwencyjnych zakupów i sprzedaży produktów rolnych na poszczególnych rynkach, w tym masła, odtłuszczonego mleka w proszku, zbóż i mięsa, handel zagraniczny, energia odnawialna w rolnictwie, wspieranie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych i żywnościowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina, monitoring rynku cukru, Fundusze Promocji, systemy jakości, wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym, realizacja programu dla szkół, wsparcie dla pszczelarzy, które do tej pory realizowała Agencja Rynku Rolnego.

Dotychczasowe zadania płatnicze Agencji Rynku Rolnego realizowane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Od 1 września jest ona jedyną agencją płatniczą dla Wspólnej Polityki Rolnej UE w Polsce. Oddziały Regionalne ARiMR obsługują następujące instrumenty finansowe: Pakiet Hogana ‒ nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów mleka, a także dla rolników z innych sektorów hodowlanych, wsparcie dla producentów owoców i warzyw związane z embargiem, tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych. Agencja wykonuje zadania związane z uznaniem grup i organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze owoców i warzyw, organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze mleka, organizacji producentów w sektorach innych niż owoce i warzywa oraz mleko, grup i producentów rolnych i ich związków. Teraz Oddziały Regionalne ARiMR będą także obsługiwały wsparcie na dofinansowanie funduszu operacyjnego uznanych organizacji producentów owoców i warzyw. Centrala ARiMR będzie zajmowała się administrowaniem rozdysponowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży.

Źródło: meldunki PZDR oraz informacje ARiMR

Teresa  Czaja DODR