Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 11.04.2022

Po ciepłym marcu przyszło oczekiwane ochłodzenie. Temperatura w dzień oscylowała od 6 do 15 °C. Wystąpiło także kilka dni z temperaturą dochodzącą do 20 °C. W nocy w rejonach górskich występowały przymrozki (nawet do -6 °C). Na nizinach nocne temperatury wahały się do -2°C do 7°C. Wystąpiły opady śniegu, w rejonach pogórskich i górskich pokrywa śnieżna wyniosła kilkanaście centymetrów. Średnia miesięczna ilość opadów w rejonie powiatu dzierżoniowskiego wynosiła 63 mm, a w powiecie jaworskim – 34 mm.

Zboża ozime otrzymały już pierwsze dawki nawozów, wykonywane są zabiegi grzybobójcze i chwastobójcze. Oziminy na większości pól znajdują się w fazie krzewienia. Zboża jare posiano na około 85% zaplanowanej powierzchni. Niektóre plantacje jare już kiełkują.

Rośliny rzepaku ozimego w większości są w dobrej kondycji. Duża część rolników zasiliła uprawy azotem i siarką. Wiele plantacji wykazuje oznaki wygłodzenia. Kolejnym ważnym zabiegiem po aplikacji azotu będzie regulacja wzrostu połączona z ochroną fungicydową. Wiosną należy także zwrócić uwagę na terminowe skracanie rzepaku oraz presję suchej zgnilizny kapustnych. Na plantacjach rzepaku zaobserwowano już pierwsze naloty chowacza czterozębnego. Plantacje wchodzą w fazę wydłużania pędu, w cieplejszych rejonach formują się pąki kwiatowe.

Trwa siew buraków cukrowych, zaawansowanie to około 80% planowanej powierzchni. Wysadzono także ziemniaki na wczesny zbiór, a rolnicy zaczynają sadzić ziemniaki odmian późnych, zaawansowanie prac to około 60%.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu zbóż w kwietniu są wyższe niż rok temu o ok 70%, jednak ceny nie wzrosły w porównaniu do ubiegłego miesiąca. Średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej wynosi 159,29 zł/dt (brak zmian w ciągu miesiąca). Maksymalnie, w skupie można uzyskać 180,00 zł/dt. Rok temu średnia cena pszenicy konsumpcyjnej wynosiła 91,88 zł/dt, oznacza to, że w ciągu roku cena wzrosła o 74%.

Średnia cena sprzedaży pszenicy paszowej jest wyższa o 6% niż w marcu i wynosi 149,60 zł/dt. Cena jest wyższa od ubiegłorocznej o 72%, kiedy uzyskiwano średnio 87,18 zł/dt.

Jęczmień paszowy zdrożał w ciągu miesiąca o 7% - średnia cena skupu to 125,96 zł/dt. W porównaniu do 2021 roku jęczmień podrożał o 71%, w ubiegłym roku płacono za 1 dt płacono średnio 73,74 zł. Nadal rośnie cena rzepaku. Cena skupu rzepaku wynosi średnio 454 zł/dt, co daje wzrost o 18% w ciągu miesiąca. W porównaniu do 2021 roku wzrost ceny przekroczył już 200%. W ubiegłym roku średnia cena rzepaku o tej porze wynosiła 204,29 zł/dt.

Ceny skupu żywca są wyższe niż rok temu, wzrosły także w stosunku do ubiegłego miesiąca.

Młode bydło opasowe jest skupowane średnio po 9,69 zł/kg, maksymalnie można uzyskać 15,00 zł/kg. W porównaniu z ubiegłym rokiem cena wzrosła o około 38%, kiedy hodowcy sprzedawali opasy średnio po 7,03 zł/kg. Cena skupu tuczników wzrosła w ciągu miesiąca o ok. 13% i obecnie wynosi 5,19 zł/kg. Rok temu tuczniki były skupowane średnio po 4,33 zł/kg.

Cena skupu mleka wzrosła o 6% w ciągu miesiąca i wynosi średnio 1,57 zł/l. Obecnie producenci mleka dostają średnio 0,23 zł/l więcej niż rok temu. Mleko sprzedawane odbiorcom indywidualnym to maksymalnie 4,00 zł/l, średnio uzyskuje się 2,74 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Ceny nawozów mineralnych wzrosły o 200-300% w porównaniu do poprzedniego roku. W stosunku do ubiegłego miesiąca wzrost wynosi 25-45%.

Obecnie średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 549,85 zł/dt (wzrost ceny w ciągu miesiąca o 37%, w porównaniu do roku ubiegłego wzrost ceny o 320%),
  • polifoska 8 – 387,70 zł/dt (wzrost ceny w ciągu miesiąca o 25%, w porównaniu do roku ubiegłego wzrost ceny o 220%),
  • saletry amonowej 34% – 458,15 zł/dt (cena jest wyższa o 45% w porównaniu do poprzedniego miesiąca i jest wyższa o 340% niż w kwietniu 2021 roku).

W sprzedaży pojawił się materiał siewny. Ceny wzrosły w porównaniu do ubiegłego roku  ai zawierają się w następujących przedziałach:

  • pszenica jara 200,00-280,00 zł/dt,
  • pszenżyto jare 230,00-260,00 zł/dt,
  • żyto jare 230,00-250,00 zł/dt,
  • owies 210,00-250,00 zł/dt.

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Będzie więcej pieniędzy na kredyty preferencyjne w 2022 roku z dopłatą ARiMR. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła dodatkowe limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do kredytów. Po zmianie łączny limit akcji kredytowej na 2022 rok wynosi 250 mln zł, a środki na dopłaty do oprocentowania tych kredytów to 2,3 mln zł. Natomiast łączna pula środków na dopłaty do kredytów z linii MRcsk (kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników) w 2022 roku wynosi 7 mln zł.

W przypadku kredytów na sfinansowanie części kosztów inwestycji udzielanych w ramach:

  • linii PR – inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów,
  • linii RR – inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym,
  • linii Z – zakup użytków rolnych.

O kredyty z dopłatą ARiMR rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych i współpracujących z nimi Bankach Spółdzielczych oraz w bankach: BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, Banku Spółdzielczym w Brodnicy.

ARiMR do 31 maja przyjmuje wnioski o dofinasowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

O to dofinansowanie, podobnie jak w ubiegłym roku, mogą ubiegać się pszczelarze prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz posiadający numer ewidencji producentów nadany przez Agencję.

Jeżeli hodowca pszczół chce otrzymać pomoc, a nie jest zarejestrowany w ARiMR, musi wystąpić o nadanie numeru ewidencyjnego najpóźniej w dniu składania wniosku o wsparcie. Wsparcie wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę. Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Od 4 maja do 17 czerwca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o dofinasowanie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”.

Wsparcie pochodzi z budżetu PROW na lata 2014-2020. To pomoc dla nowych grup producentów rolnych, uznanych od 1 czerwca 2021 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo. O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów, uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Wsparcia nie mogą otrzymać podmioty zrzeszające producentów drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw. Pomoc jest realizowana w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku – 10% przychodów netto, w drugim – 9%, w trzecim – 8%, w czwartym – 7%, w piątym – 6% Limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu wsparcia.

Źródła: meldunki PZDR oraz informacje ARiMR
Sylwia Kędzierska DODR