Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 10.12.2013

Warunki agrometeorologiczne

Druga połowa listopada przyniosła ładną pogodę, temperatura w dzień wynosiła od 5 do nawet 15oC. Nocami zdarzały się przymrozki do -3oC. Przebieg pogody sprzyjał kończeniu zbiorów buraków cukrowych i kukurydzy na ziarno. Dopiero początek grudnia przyniósł ochłodzenie, silne wiatry i słabe opady śniegu.

W ostatnim miesiącu w rejonie Dzierżoniowa spadło około 23 mm opadów deszczu. Największy opad 21 listopada około 15 mm. Ogółem wystąpiło około 8 dni z opadami. Również w rejonie powiatu jaworskiego średnia miesięczna ilość opadów atmosferycznych była poniżej średniej normy miesięcznej w rejonie i wynosiła 35 mm.

Stan upraw

  • Zboża i rzepak

Na początku grudnia zakończono opóźnione siewy pszenicy ozimej. Plantacje zbóż wysiane zgodnie z terminem agrotechnicznym znajdują się w fazie pełni krzewienia, a wysiane później po burakach cukrowych lub kukurydzy na ziarno są w fazie od wschodów do trzech liści. Rośliny są dobrze przygotowane do zimowania.

Na ukończeniu są zbiory kukurydzy na ziarno. Średni plon według szacunków PZD jest niższy niż rok wcześniej o ok.17% i wynosi 78,66 dt z hektara.

Większość plantacji zasianych w terminie agrotechnicznym znajduje się w fazie rozety liściowej 8-12 liści. Plantacje są w dobrej kondycji. Stan porażenia przez szkodniki i choroby oraz stopień zachwaszczenia jest niewielki. Lokalnie obserwuje się występowanie samosiewów zbóż i chwastów jednoliściennych.

  • Rośliny okopowe

Zakończono zbiór buraków cukrowych, znaczna część buraków została już odebrana od rolników przez cukrownie, część wykopanych korzeni oczekuje w przygotowanych pryzmach na transport do odbiorcy. Uzyskany średni plon według szacunków PZD wynosi 504,67 dt/ha jest niższy od plonu z roku poprzedniego o około 7%. 

Sytuacja na rynkach skupu

Skup zbóż prowadzony jest w punktach skupu na bieżąco. Rolnicy, którzy mogą przetrzymać zboże we własnych magazynach ograniczają sprzedaż zboża do minimum licząc na korzystniejszą cenę. Firmy skupujące mają wysokie wymagania, co do parametrów jakościowych pszenicy tj. 14% białka i gęstości 78 (przy niższych parametrach cena także jest niższa).

Ceny skupu pszenicy nieznacznie wzrosły w stosunku do ubiegłego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi 75,27 zł/dt i jest o 2% wyższa niż w poprzednim miesiącu. Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie – 71,91 zł/dt (wzrost ceny
o 9%). Cena żyta konsumpcyjnego kształtuje się na poziomie 48,00-58,32 zł/dt. W stosunku do ubiegłego miesiąca nie zmieniła się średnia cena za 1 dt jęczmienia paszowego i wynosi 66,09 zł. Cena kukurydzy zawiera się w przedziale od 45 zł/dt (mokra) do 81,00 zł/dt (sucha). Średnio za 1 dt gryki można otrzymać 121,67 zł.

Skup żywca wieprzowego i wołowego odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca są na zbliżonym poziomie jak w ubiegłym miesiącu.. Odnotowano jedynie niewielki spadek cen skupu młodego bydła opasowego w stosunku miesiąca listopada średnio o 2,5% i kształtują się one na poziomie 6,68 zł/kg. Natomiast maksymalna cena skupu pozostaje bez zmian w stosunku do ubiegłego miesiąca i wynosi 7,50 zł/kg. Ceny skupu żywca wieprzowego wynoszą od 4,90-6,90 zł/kg. Średnia cena mleka utrzymuje się na podobnym poziomie jak w listopadzie i wynosi 1,15 zł/l. Producenci otrzymują za mleko od podmiotów skupujących minimum 0,70 zł/l do maksymalnie 1,50 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi średnio 1,95 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre. W sprzedaży znajduje się pełen asortyment nawozów mineralnych i środków ochrony roślin niezbędnych w okresie jesienno-zimowym. Duże gospodarstwa rolne zaopatrują się w środki do produkcji bezpośrednio u producentów. Obserwujemy nieznaczny spadek cen nawozów stosunku do poprzedniego miesiąca. Średnie ceny nawozów wynoszą:

mocznik 46% N – 155,13 zł/dt (spadek o 2,6% ),
polifoska 8 – 206,80 zł/dt (spadek o 1,8%),
saletra amonowa 34% – 130,06 zł/dt (bez zmian).

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Rolnicy są zainteresowani inwestycjami i kredytami, szczególnie na zakup ziemi. Trwa realizacja programu Modernizacja Gospodarstw Rolnych, rolnicy kupują głównie sprzęt rolniczy. Gospodarstwa otrzymują płatności z tytułu ONW i płatności rolnośrodowiskowych. Od 2 grudnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę dopłat bezpośrednich za 2013 rok. Do 11 grudnia ARiMR przekazała z tego tytułu na konta bankowe 182 tys. rolników blisko 1 miliard zł. Dopłaty bezpośrednie za 2013 rok mają trafić do rolników do 30 czerwca 2014 r.

Źródło: meldunki PZD

Teresa Czaja DODR we Wrocławiu