Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 10.11.2021

Pogoda

Pogoda na przełomie października i listopada sprzyjała wschodom i pracom polowym. Było ciepło, temperatury dzienne oscylowały między 5-17 oC, wietrznie i sucho. W tym okresie wystąpiło tylko 5 dni z opadami deszczu w rejonie PZDR Dzierżoniów, spadło tam łącznie 16 mm deszczu. W pierwszej dekadzie listopada na terenie województwa wystąpiły przymrozki do -4 oC.

Uprawy rolne

W połowie listopada zakończono siewy zbóż ozimych, jedynie nieliczni rolnicy nie posiali jeszcze pszenicy ozimej. Zaawansowanie zbiorów buraków cukrowych wynosiło około 75%. Ceny skupu zbóż nadal rosły, jednak ich skok był już nieco mniejszy i wynosi 5-10% w ciągu miesiąca. Ceny nawozów także rosły wolniej.

Na wcześniej zasianych plantacjach wschody zbóż były równomierne. Zboża znajdowały się w fazie od wschodów do krzewienia. Zachwaszczenie plantacji było niewielkie, co świadczy o skuteczności jesiennych zabiegów herbicydowych. Ciepła pogoda sprzyjała rozwojowi mszyc i ich nalotom na uprawy jęczmienia. W połowie miesiąca trwały zbiory kukurydzy, szacowany plon kukurydzy na zielonkę to 451 dt/ha i 97 dt/ha na ziarno.

Większość plantacji rzepaku, zasianych w optymalnym terminie była w dobrej kondycji, a rośliny – zdrowe, z ładną rozetą liściową od 5 do 10 liści. Na niektórych plantacjach pojawiły się pchełki i mszyce. Zaobserwowano objawy żerowania rolnic i ślimaków. Konieczne było wykonanie zabiegów ochronnych. Zachwaszczenie na większości upraw było niewielkie.

Zaawansowanie zbiorów buraków cukrowych to ok. 75% areału, średni plon szacunkowy wynosi 564 dt/ha. Występowało wtórne zachwaszczenie upraw. W niektórych powiatach plantacje buraka zostały zaatakowane przez chwościka. Większość buraków była już wykopana, złożona w pryzmach i gotowa do przewiezienia do cukrowni.

Rosną ceny zbóż

Ceny skupu nadal rosły, jednak skok cen był nieco mniejszy niż w poprzednim okresie (5-10%) w ciągu miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosiła w połowie listopada 106,00 zł/dt (wzrost o 7% w ciągu miesiąca). Maksymalnie w skupie można uzyskać 125,00 zł/dt. Rok temu średnia cena pszenicy konsumpcyjnej była o 38% niższa i wynosiła 76,85 zł/dt.

Pszenica paszowa była skupowana średnio po 99,74 zł/dt (wzrost ceny w ciągu miesiąca o 5%). Cena była wyższa od ubiegłorocznej o 26%, kiedy uzyskiwano średnio 73,65 zł/dt. Jęczmień paszowy osiągał średnią cenę skupu 82,13 zł/dt (wzrost o 2% w porównaniu do poprzedniego miesiąca). W porównaniu do 2020 roku cena jęczmienia wzrosła o 25%. Rzepak był skupowany średnio po 298 zł/dt, cena wzrosła o 10% od października, była też wyższa o 57% niż rok wcześniej.

Żywiec i mleko bez zmian

Średnie ceny skupu żywca nie zmieniły się od ubiegłego miesiąca. Cena skupu tuczników utrzymuje się na poziomie poprzedniego roku i wynosi średnio 4,26 zł/kg (rok temu było to 4,17 zł/kg), maksymalnie rolnicy mogą otrzymać 5,10 zł/kg. Młode bydło opasowe jest skupowane średnio po 7,88 zł/kg, maksymalnie można uzyskać 12,00 zł/kg. W porównaniu z ubiegłym rokiem cena wzrosła o około 15%, hodowcy sprzedawali opasy średnio po 6,70 zł/kg.

Cena skupu mleka wynosi od 1,20 do 1,80 zł/l. Średnio było to 1,37 zł/l (bez zmian w porównaniu do poprzedniego miesiąca i roku). Cena za mleko, płacona przez odbiorców indywidualnych to maksymalnie 4,00 zł/l, średnio uzyskuje się 2,68 zł/l.

Nawozowe braki

Ceny nawozów nadal rosną, w punktach sprzedaży widać braki, często są sprowadzane na zamówienie odbiorcy. Ceny wzrosły o 10-15% w porównaniu do ubiegłego miesiąca, natomiast w stosunku rok do roku wzrost jest nawet trzykrotny. Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 375,31 zł/dt (cena wzrosła o 10% w ciągu miesiąca, w porównaniu do roku ubiegłego wzrost ceny o 273%),
  • polifoska 8 – 298,78 zł/dt (cena wzrosła w porównaniu do ubiegłego miesiąca o 11%, w porównaniu do ubiegłego roku o 171%),
  • saletry amonowej 34% – 291,29 zł/dt (cena wzrosła o 15% w porównaniu do poprzedniego miesiąca i jest wyższa o 265% niż w 2020 roku).

Zaliczki płatności bezpośrednich i obszarowych

Sprawnie przebiega wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 rok. Do 5 listopada na konta bankowe rolników wpłynęło 7,75 mld zł. Ponad 826 tys. rolników, którzy złożyli w tym roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, otrzymała już zaliczki z tego tytułu w wysokości ponad 6 mld zł. Z kolei blisko 732 tys. beneficjentów otrzymało 1,75 mld zł zaliczkowych płatności obszarowych PROW. Zaliczki są wypłacane na najwyższym możliwym poziomie w Unii Europejskiej. W przypadku dopłat bezpośrednich zaliczki wynoszą 70%, a w przypadku płatności obszarowych jest to 85% należnej kwoty.

Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast od 1 grudnia rozpoczyna się przekazywanie pozostałych kwot dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW. W tegorocznej kampanii wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło ok. 1,3 mln rolników, a suma przeznaczona na ich realizację wynosi 15,63 mld zł. Cały budżet na płatności obszarowe z PROW za 2021 rok to nieco ponad 3 mld zł.

Przypominamy rolnikom czekającym na wypłatę zaliczek, aby sprawdzili czy ARiMR ma właściwe numery ich kont bankowych. Jeżeli dane są nieaktualne, pieniądze wrócą do Agencji. Zmiany dotyczące rachunku bankowego należy zgłaszać do biur powiatowych ARiMR.

Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych

Od 22 listopada do 31 grudnia potrwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

To poddziałanie dla właścicieli prywatnych lasów. Pomocą mogą zostać objęte drzewostany w wieku od 11 do 60 lat, dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub, dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty. Wsparcie jest przyznawane do powierzchni lasu, w którym realizowane są dane inwestycje.

Można je otrzymać na:

  • wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie,
  • zróżnicowanie struktury drzewostanu,
  • założenie remizy,
  • czyszczenie późne,
  • czy zabiegi ochronne przed zwierzyną.

Warto podkreślić, że w obecnym naborze rozszerzono zakres przyznawania pomocy na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu poprzez dolesienia luk w drzewostanach uszkodzonych. Do tej pory pomoc przysługiwała w przypadku drzewostanu uszkodzonego  w wyniku procesu chorobowego. Teraz można będzie ją uzyskać także w przypadku ich zniszczenia przez szkodniki, zwierzynę lub ekstremalne warunki pogodowe.

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana. Wynosi ona od 8,82 zł za metr bieżący w przypadku ogrodzenia remizy siatką o wysokości co najmniej 2 m, do ponad 14 tys. zł/ha za przebudowę składu gatunkowego drzewostanu, polegającą na dolesianiu luk na powierzchni o nachyleniu powyżej 12°. Wnioski o wsparcie będzie można składać w biurach powiatowych Agencji, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Źródła: meldunki PZDR oraz informacje ARiMR
Sylwia Kędzierska DODR