Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 10.04.2014

Warunki agrometeorologiczne

Miniony miesiąc był stosunkowo suchy i ciepły. Dzienne temperatury były wysokie, jak na tę porę roku, wahały się w granicach od 5 do nawet 24 0C. W nocy występowały temperatury od -2 do 100C. Wzrost temperatury i opady deszczu na początku kwietnia sprzyjają rozwojowi roślin. Większość prac polowych już wykonano. W rejonie Dzierżoniowa od 10 marca do 10 kwietnia spadło około 65 mm opadów deszczu i raz deszczu ze śniegiem. Największy opad wystąpił 23 marca. Było to około 42 mm.

Stan upraw

Rolnicy zakończyli sadzenie ziemniaków wczesnych, rozpoczęli sadzenie ziemniaków odmian późnych i bardzo późnych. Zaawansowanie sadzenia w województwie wynosi ponad 50%. Wegetacja roślin jest przyśpieszona średnio o ok. 3 tygodnie.

Na ukończeniu są siewy zbóż jarych. Zasiano już ponad 95% zbóż. Plantacje ozimin są w dobrej kondycji, wykazują dobry i bardzo dobry stan przezimowania. Zboża ozime znajdują się w fazie końca krzewienia i strzelania w źdźbło, natomiast zboża jare, w zależności od terminu siewu, w fazie od szpilkowania do trzech liści. Rolnicy nawożą oziminy azotem i stosują środki ochrony na choroby i przeciw wyleganiu.

Plantacje rzepaku ozimego w fazie rozwoju pąka kwiatowego, niektóre plantacje w fazie kwitnienia. Stopień zachwaszczenia jest zróżnicowany ‒ od małego do dużego, w zależności od ochrony jesiennej. Najbardziej uciążliwy chwast to przytulia czepna, rumian, ostrożeń polny i samosiewy zbóż. W rzepaku zaobserwowano nieliczne przypadki suchej zgnilizny i białej plamistość liści. Na plantacjach, na których często był uprawiany rzepak pojawia się kiła kapustnych.

Korzystny przebieg pogody sprawił, że posiano już prawie 70% zaplanowanej powierzchni buraków cukrowych. Plantacje znajdują się w fazie kiełkowania do fazy dwóch liści właściwych.

Sady i plantacje krzewów jagodowych przetrwały zimę w dobrej kondycji. W fazie kwitnienia znajdują się brzoskwinie, śliwy, czereśnie i wiśnie.

Sytuacja na rynkach skupu

Skup zbóż jest prowadzony w punktach skupu na bieżąco. Kończą się zapasy zbóż przechowywane u rolników. Skupujący informują o dużych zapasach w magazynach i możliwości zamknięcia skupu.

Ceny skupu pszenicy nie uległy większym zmianom w stosunku do ubiegłego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi 77,46 zł/dt (w ubiegłym miesiącu było to 75,06 zł/dt). Pszenica paszowa jest skupowana w nieco wyższej cenie, średnio po 74,47 zł/dt (wzrost o 3,7 %). W stosunku do ubiegłego miesiąca średnia cena jęczmienia paszowego nieco wzrosła i wynosi 71,57 zł/dt (wzrost o 6%). Cena kukurydzy na ziarno kształtuje się na poziomie 65,00-74,90 zł/dt

Skup żywca wieprzowego i wołowego odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa, po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca wołowego nie zmieniły się od marca. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi 6,88 zł/kg, maksymalnie można otrzymać 8,50 zł/kg. Ceny żywca wieprzowego nadal są niskie i kształtują się w przedziale od 3,70-5,60 zł/kg.

Producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących minimum 0,95 zł/l do maksymalnie 1,70 zł/l, najczęściej oferowana cena za mleko wynosi 1,50 zł/l. Średnia cena mleka, płacona przez odbiorców indywidualnych, wynosi 2,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre. W sprzedaży znajduje się pełen asortyment nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. Duże gospodarstwa rolne zaopatrują się bezpośrednio u producentów. Widać nieznaczny wzrost cen nawozów w stosunku do poprzedniego miesiąca. Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 153,49 zł/dt (bez zmian),
  • polifoska 8 – 196,12 zł/dt (spadek o 5%),
  • saletra amonowa 34% – 141,51 zł/dt (wzrost 1,6%) .

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Do 15 maja potrwa przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2014 rok. Do 11 kwietnia wnioski złożyło prawie 262 tys. rolników (w kraju). 140 tysięcy ubiega się również o wsparcie ONW, a 15,4 tys. o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych.

Trwa wypłata dopłat bezpośrednich za ubiegły rok. Do 11 kwietnia 13,24 mld zł trafiło do ok. 1,3 mln rolników w ramach dopłat bezpośrednich za 2013 rok. Zgodnie z unijnymi przepisami Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę tych dopłat od 2 grudnia ubiegłego roku, a zakończy je 30 czerwca.

Do 25 czerwca producenci rolni mogą ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl.

Ruszają kolejne nabory wniosków w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, przez Lokalne Grupy Działania (LGD). Operacje odpowiadające działaniu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw składamy:

  • LGD Dobra Widawa ‒ termin składania 11.04.- 25.04.2014 r.
  • Stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie ‒ termin składania 22.04.- 09.05.2014 r.

Przypominamy, że wypalenie traw jest zabronione, szkodliwe i niebezpieczne. Za wzniecanie pożarów przewidziane są dotkliwe kary, również finansowe. Ustawa o ochronie przyrody i o lasach zabrania wypalania traw na łąkach, pozostałości roślinności na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach przydrożnych. ARiMR może nakładać dotkliwe kary finansowe, jeśli stwierdzi, że doszło do wypalania gruntów rolnych przez rolnika. Zakaz wypalania jest jedną z norm, której zobowiązani są przestrzegać rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie, obszarowe oraz PROW. Brak ich przestrzegania może doprowadzić do zmniejszenia płatności od 3-100%.

źródła: meldunki PZD oraz informacje ARiMR

Teresa Czaja DODR we Wrocławiu