Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 10.04.2013

Warunki agrometeorologiczne

Miniony miesiąc to kontynuacja okresu zimy z przebłyskami typowego przedwiośnia. Na początku trzeciej dekady marca temperatury w dzień wzrosły powyżej 0ºC. Przełom marca i kwietnia objawił się znacznymi jak na ta porę roku opadami śniegu oraz spadkami temperatur. W dzień temperatura oscylowała w granicach od 2ºC do 10ºC, temperatury nocne spadały poniżej zera do nawet -12ºC. Pokrywa śnieżna od 0 do 15 cm, a nawet do 30 cm w powiecie lubańskim. Warunki pogodowe zmienne z przelotnymi opadami śniegu i śniegu z deszczem. Pierwsza dekada kwietnia ( od 7-8 kwietna) przyniosła odwilż i dodatnie temperatury w dzień i niewielkie przymrozki w nocy. Mogą wystąpić lokalne podtopienia pól w przypadku nagłego ocieplenia i opadów deszczu.

W rejonie powiatu dzierżoniowskiego w okresie od 11 marca do 10 kwietnia było 10 dni z opadami i zanotowano około 34 mm opadów deszczu i śniegu. Największy opad śniegu wystąpił 31 marca było to 8 mm.


Stan upraw

W tym roku bardzo opóźnią się siewy zbóż jarych, wczesnych ziemniaków i pozostałych roślin. Poza tym bardzo ucierpią z powodu zimnej wiosny pasieki pszczele, z których dużo nie przeżyje, a pozostałe będą bardzo osłabione. Przebieg pogody uniemożliwia wysiew zbóż jarych, co może mieć ujemny wpływ na jakość plantacji oraz na plonowanie, gdyż mijają terminy siewów zbóż jarych. Dodatkowym minusem jest fakt, że rolnicy praktycznie zaopatrzyli się w materiał siewny zbóż oraz wielu w nawozy i środki ochrony. Sytuacja ta może pokrzyżować plany wielu plantatorom. Dodatkowo budzi to niepokój, bo rolnicy mają podpisane umowy kontraktacyjne z firmami skupowymi. Chodzi tu głównie o jęczmień browarny. Istnieją obawy o oziminy – na polach widoczne uszkodzone plantacje przez niskie temperatury. Słaba wegetacja. Część ozimin została już zasilona nawozami azotowymi, ale rośliny nie są w stanie pobrać składników z gleby ze względu na niskie temperatury. Jęczmień ozimy miejscami przebarwiony żółty. Niektóre uprawy zbóż ozimych mają oznaki długo zalegającego śniegu, pojawia się pleśń śniegowa, dodatkowo mogą wystąpić lokalne wymoknięcia woda ze śniegu i deszczu słabo wsiąka. Część plantacji wykazuje porażenie chorobami głównie mączniakiem. Występuje lekkie zachwaszczenie upraw głównie przytulią i miotłą zbożową.

Rzepaki ozime w umiarkowanie dobrym stanie. Często liście rozetowe są przemarznięte, ale serca roślin nie zostały uszkodzone. Wokół plantacji charakterystyczny zapach, spowodowany dużą ilością gnijących roślin. To efekt długiego czasu przebywania roślin pod okrywą śnieżną. Rośliny o tej porze powinny być bardziej zaawansowanie w rozwoju.

Dopiero za około tydzień, gdy w pełni ruszy wegetacja będzie można ocenić stan przezimowania.

Na terenie powiatu ząbkowickiego większość plantacji rzepaku jest porażonych przez kiłę kapuścianą. Sytuacja jest bardzo niekorzystna rolnicy oczekują na ruszenie wegetacji, aby stwierdzić czy plantacje pozostawić czy też zaorać i obsiać inną rośliną.

Ziemniaki są podkiełkowywane do wczesnego wysadzania pod włókninę. W powiecie głogowskim początek sadzenia bardzo wczesnych ziemniaków pod osłony.
Rośliny sadownicze. Pąki drzew i krzewów są już nabrzmiałe. Sady i plantacje krzewów jagodowych przetrwały zimę w dobrej kondycji. W sadach trwa końcowa faza prześwietlania koron drzew.

Sytuacja na rynkach skupu

Skup zbóż prowadzony jest w punktach skupu na bieżąco. Skupowane ziarno zbóż jest dość dobrej jakości. Po niewielkich spadkach w cen skupu w marcu (o około 5-10%) ceny się ustabilizowały i utrzymują się nadal na wysokim poziomie. Maksymalnie za 1 dt pszenicy konsumpcyjnej możemy otrzymać 106,00 zł, średnia cena ukształtowała się na poziomie 98,94 zł/dt. Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 95,08 zł/dt. Cena skupu jęczmienia paszowego zawiera się w przedziale 72,00-86,00 zł/dt. 

Średnia cena kukurydzy wynosi 86,17 zł/dt, a maksymalna to 90,00 zł/dt. 

Skup żywca wieprzowego i wołowego odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca są na takim samym poziomie jak w ubiegłym miesiącu. Młode bydło opasowe sprzedawano w średniej cenie 7,14 zł/kg do maksymalnie 9,00 zł/kg (cena maksymalna w marcu zeszłego roku wynosiła 8,50 zł/kg, była, więc niższa jedynie o 5% niż obecnie). Odnotowano niewielki spadek cen skupu żywca wieprzowego w stosunku do miesiąca marca średnio o 5% i kształtują się one w przedziale od 4,90 do 5,80 zł/kg. Porównując z kwietniem poprzedniego roku średnia cena za kilogram tucznika nie uległa zmianie i wynosi 5,28 zł (wynosiła wtedy 5,26 zł).

Ceny mleka utrzymują się na tym samym poziomie, co w miesiącu poprzednim, producenci otrzymują za mleko od podmiotów skupujących minimum 0,70 zł/l do maksymalnie 1,30 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych podobnie jak w poprzednim miesiącu 1,98 zł/l do maksymalnie 3,00 zł/l. 


Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre. W sprzedaży znajduje się pełen asortyment nawozów mineralnych i środków ochrony roślin wykorzystywanych w okresie wiosennym. Wzrosło zainteresowanie zakupem nawozów i kwalifikowanego materiału siewnego, a głównie kukurydzy. Jeszcze nie zauważa się większych zmian w cenach nawozów w stosunku do miesiąca poprzedniego. Średnie ceny nawozów wynoszą:

 • mocznika 46% N – 178,03 zł/dt, (wzrost o 1%) 

 • polifoski 8 – 223,63,00 zł/dt , (wzrost ceny o ok. 3%) 

 • saletry amonowej 34% – 150,66 zł/dt (bez zmian)

Ceny materiału siewnego spadły średnio o ok. 10-20 % w stosunku do roku ubiegłego 
i kształtują się na następującym poziomie

 • jęczmień jary 175,00-220,50 zł/dt, 

 • pszenica jarej 180,00-231,00 zł/dt, 

 • pszenżyto jare 190,00-220,0 zł/dt, 

 • owies 168,00-220 zł/dt,

 • żyto jare 199,500-240,00 zł/dt, 

 • kukurydza 136,00-441 j.s. 50 tys. ziaren,

 • sadzeniaki 110,25-194,25 zł/dt,

 • gryka 295,99-336,00 zł/dt.

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Od 15 marca ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za rok 2013. Jak co roku Agencja wysyła wnioski spersonalizowane do rolników, którzy składali w poprzednim roku wnioski i zadeklarowali chęć otrzymania papierowej wersji wniosku. Ubiegający się o dopłaty rolnik musi je wypełnić, podpisać i dostarczyć do ARiMR w terminie do 15 maja. Pracownicy Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zapraszają do swoich siedzib w celu pomocy w wypełnieniu wniosków. 

W kwietniu ARiMR zorganizuje nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013: 

 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego działania zostanie przeprowadzony od 15 do 26 kwietnia 2013 r.

 • Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Tegoroczny nabór zostanie przeprowadzony dwuetapowo. W pierwszym etapie, od 29 kwietnia do 10 maja 2013 r. wnioski będą mogły składać grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw, spółki i spółdzielnie kontrolowane przez takie podmioty, a także podmioty skonsolidowane prowadzące działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych oraz centra dystrybucji produktów rolnych. Następnie, od 13 do 24 maja wnioski o przyznanie pomocy będą mogły składać wszystkie uprawnione podmioty działające w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego.

Do 25 czerwca 2013 r. producenci rolni mogą ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis, zatem ważne jest czy w poprzednich dwóch latach nie został już przekroczony limit 7500 euro. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie” na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl.
Przypominamy, że wypalanie traw jest szkodliwe, zabronione i grożą za to kary, również finansowe, aż do pozbawienia, w przypadku rolników, całej kwoty płatności obszarowych.

Wzrosło zainteresowanie inwestycjami po uruchomieniu kredytów. Największym zainteresowaniem cieszą się kredyty na zakup ziemi i maszyny rolnicze.


Opracowanie na podstawie meldunków PZD
Teresa Czaja