Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 10.03.2014

Stan na 10.03.2014 r.

Warunki agrometeorologiczne

Miniony miesiąc upłynął pod znakiem bardzo łagodnej zimy. Dzienne temperatury były wysokie jak na tę porę roku, wahały się w granicach od 2 do nawet 15 0C. W nocy występowały częste przymrozki sięgające -5 0C. Brak opadów atmosferycznych może spowodować niedobór wilgoci w wierzchniej warstwie gleby i może się przyczynić do wiosennej suszy, która będzie hamowała wegetację ozimin i wschody roślin jarych.

Prace na polach ruszyły już w pierwszej dekadzie marca. Rolnicy wykonują wiosenne zabiegi na oziminach ‒ nawożenie pierwszą dawką azotu oraz sieją zboża jare (pszenica jara i owies). Przygotowują pola pod zasiew buraków cukrowych i wysiewają nawozy przed sadzeniem ziemniaków.

Rozpoczęto sadzenie podkiełkowanych sadzeniaków do wczesnego zbioru pod agrowłókniną.

Ruszyła wegetacja. Plantacje są w większości w dobrej kondycji, wykazują dobry i bardzo dobry stan przezimowania. Większość plantacji zbóż ozimych znajduje się w fazie pełnego krzewienia. Rzepak ozimy w fazie rozety 6-12 liści, masa liściowa rzepaków jest dosyć duża. Długi okres wegetacji (praktycznie od jesieni) był przyczyną wyczerpania zasobów składników pokarmowych dostępnych dla roślin. Niedobory są widoczne w postaci licznych odbarwień.

Stopień zachwaszczenia jest zróżnicowany ‒ od małego do dużego, w zależności od jesiennej ochrony. W zbożach pojawił się mączniak prawdziwy, w rzepaku zaobserwowano częste przypadki suchej zgnilizny, pojawia się kiła kapustnych oraz uszkodzenia śmietką. Na plantacjach rzepaku rolnicy rozstawiają żółte naczynia w celu określenia liczby chowaczy. Sady i plantacje krzewów jagodowych przetrwały zimę w dobrej kondycji, na drzewach pojawiły się pąki. W sadach trwa końcowa faza prześwietlania koron drzew.

Sytuacja na rynkach skupu

Skup zbóż jest prowadzony w punktach skupu na bieżąco. Kończą się zapasy zbóż przechowywane przez rolników. Skupujący informują o dużych zapasach w magazynach i możliwości zamknięcia skupu.

Ceny skupu pszenicy nie uległy większym zmianom w stosunku do ubiegłego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi 75,06 zł/dt (w ubiegłym miesiącu było to 74,49 zł/dt). Pszenica paszowa jest skupowana w podobnej cenie, co w lutym – średnio po 71,78 zł/dt (72,05 zł/dt w lutym). W stosunku do ubiegłego miesiąca średnia cena jęczmienia paszowego nieco spadła i wynosi 67,45 zł/dt (spadek o 4,7%).

Skup żywca wieprzowego i wołowego odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca wołowego są podobne, jak w ubiegłym miesiącu. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi 6,74 zł/kg, maksymalnie można dostać 8,50 zł/kg. Spadają ceny żywca wieprzowego. Najczęściej oferowaną ceną jest 3,80 zł/kg, minimalna cena to 3,50 zł/kg.

Marzec jest kolejnym miesiącem wzrostu średniej ceny skupu mleka. Średnia cena uzyskiwana od podmiotów skupujących to 1,28 zł/l. (4% więcej w stosunku do poprzedniego miesiąca). Producenci otrzymują za mleko od podmiotów skupujących minimum 0,91 zł/l do maksymalnie 1,70 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi 2,01 zł/l, najczęściej uzyskiwaną ceną jest 2,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre. W sprzedaży znajduje się pełen asortyment nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. Duże gospodarstwa rolne zaopatrują się w środki do produkcji bezpośrednio u producentów. Obserwujemy nieznaczny wzrost cen nawozów w stosunku do lutego. Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 153,02 zł/dt, (spadek o 1,5%),
  • polifoska 8 – 207,11 zł/dt, (wzrost o 2,5%),
  • saletra amonowa 34% – 139,26 zł/dt (wzrost o 2,6%).

W sprzedaży pojawił się już materiał siewny. Ceny zakupu nasion są nieznacznie niższe niż w poprzednim roku, największy spadek ceny odnotowano w przypadku nasion żyta jarego:

  • jęczmień jary 153,00-210,00 zł/dt, (w 2013 roku 160,00-220,50 zł/dt ), spadek ceny o ok. 4,5%,
  • pszenica jarej 168,00-210,60 zł/dt, (w 2013 roku 170,00-231,00 zł/dt), spadek ceny o ok. 1-4,3%,
  • pszenżyto jare 185,00-195,00 zł/dt, (w 2013 roku 194,25-220,00 zł/dt), spadek ceny o ok. 4,7-11,4%.
  • owies 158,00-190,00 zł/dt, (w 2013 roku 168,00-200,00 zł/dt), spadek ceny o ok. 5-6%.
  • żyto jare 183,00-184,00 zł/dt. (w 2013 roku 210,00-240,00 zł/dt ), spadek ceny o ok. 13-23%

Kampania wnioskowa

W tym roku wnioski o przyznanie płatności składamy w ARiMR od 17 marca do 15 maja. Wniosek można złożyć także do 25 dni kalendarzowych po terminie, do 9 czerwca. Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia dostaniemy mniej o 1% należnej kwoty płatności.

Wypłata dopłat bezpośrednich za 2013 rok potrwa do 30 czerwca 2014 roku.

Do 25 czerwca producenci rolni mogą ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl.

ANR oraz ARiMR wydały wspólny komunikat w sprawie wyeliminowania zjawiska bezumownego zajmowania nieruchomości zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Każdy przypadek zajmowania nieruchomości bez zgody ANR będzie szczegółowo sprawdzany przez obie Agencje. Podczas postepowania obie Agencje będą sobie przekazywały informacje dotyczące zajętych gruntów oraz podmiotów, które ubiegają się o przyznanie płatności lub już je uzyskały. Każdy przypadek będzie zgłaszany organom ścigania i innym właściwym instytucjom. Wobec osób, które wejdą samowolnie w posiadanie nieruchomości Zasobu podjęte zostaną wszelkie działania mające na celu zwrot nieruchomości. Ponadto będzie pobierane od nich wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości w wysokości 5-krotności wywoławczej czynszu dzierżawnego, który byłby należny od tej nieruchomości, gdyby była ona przedmiotem dzierżawy.

Wypalanie traw

Przypominamy, że wypalenie traw jest zabronione, szkodliwe i niebezpieczne. Za wzniecanie pożarów przewidziane są dotkliwe kary, również finansowe. Ustawa o ochronie przyrody i o lasach zabrania wypalania traw na łąkach, pozostałości roślinności na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach przydrożnych. ARiMR może nakładać dotkliwe kary finansowe, jeśli stwierdzi, że doszło do wypalania gruntów rolnych przez rolnika. Zakaz wypalania jest jedną z norm, do przestrzegania której są zobowiązani rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie, obszarowe oraz PROW. Ich nieprzestrzeganie może doprowadzić do zmniejszenia płatności od 3-100%.

źródło: meldunki PZD oraz informacje ARiMR

Sylwia Kędzierska DODR we Wrocławiu