Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 09.11.2018

Warunki agrometeorologiczne

Pogoda w ostatnim miesiącu charakteryzowała się wysokimi temperaturami. Dzienne temperatury osiągały wartości od 5 oC do 20 oC, miejscami do nawet 25 oC. Temperatury nocne wynosiły między 3-12 oC. Nie zanotowano przymrozków. Niestety nadal brakowało większych opadów deszczu. W rejonie Dzierżoniowa od 10.10.2018 do 8.11.2018 wystąpiło tylko 5 dni z opadami deszczu. Łącznie było to 65 mm opadów.

Uprawy rolne

Jęczmień ozimy posiany w terminie agrotechnicznym jest w fazie krzewienia. Pszenica w fazie od kiełkowania do krzewienia. Do zasiewu, po zbiorze burków i kukurydzy, pozostało około 7% planowanej powierzchni pszenicy ozimej. Na plantacjach prowadzone są zabiegi zwalczania chwastów. Jednak susza spowodowała nierównomierne wschody (głównie na polach mozaikowych) i zasychanie roślin. Niewielkie opady deszczu poprawiły nieco sytuację i wyrównanie plantacji, jednak istnieje obawa o stan przezimowania. Pojawiło się zagrożenie mączniakiem i plamistością siatkową, zaobserwowano naloty mszyc.

Ze względu na przebieg pogody w tym sezonie i przyspieszone żniwa kukurydziane, zbiór kukurydzy można uznać za zakończony. Do zbioru pozostało na terenie województwa poniżej 1% posianego areału kukurydzy na ziarno. Średni plon szacunkowy wynosi 75,58 dt/ha i jest niższy o około 25% niż rok temu. W polu pozostaje jeszcze około 25% areału buraków cukrowych. Korzenie są pryzmowane i sukcesywnie odbierane przez Cukrownie. Średni plon to 467 dt/ha (w ubiegłym roku było to 602 dt/ha), spadek plonu o około 20%. Polaryzacja cukru jest w tym sezonie bardzo dobra, wynosi 17-19%.

Uprawy rzepaku ozimego znajdują się w fazie 8-14 liści. Z uwagi na wysokie temperatury trwa intensywna wegetacja. Po początkowo nierównych wschodach ze względu na brak wilgoci, po opadach deszczu stan plantacji poprawia się. Na większości plantacji zachwaszczenia brak lub jest niewielkie. Niestety występuje nasilenie występowania mszycy, zaobserwowano porażenie śmietką.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu nie uległy większym zmianom w stosunku do poprzedniego miesiąca. Natomiast zauważalny jest wzrost cen w porównaniu z rokiem poprzednim 2017. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej nie uległa zmianie od zeszłego miesiąca i wynosi 79,76 zł/dt, natomiast w porównaniu do zeszłego roku jest o 17% wyższa. Maksymalnie za 1 dt pszenicy można obecnie otrzymać 86,70 zł/dt. Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 77,67 zł/dt (cena wyższa o 20% niż w listopadzie 2017 roku), cena najczęściej oferowana to 75,00 zł/dt. Średnia cena skupu jęczmienia paszowego wynosi obecnie 71,95 zł/dt i jest wyższa o ok. 24% od zeszłorocznej z tego samego okresu.

Cena skupu kukurydzy na ziarno wynosi od 52,00 zł/dt do maksymalnie 77,04 zł/dt w zależności od stopnia wilgotności. Odnotowano wzrost cen o 25% w stosunku do listopada poprzedniego roku.

Średnie ceny skupu żywca wołowego w stosunku do ubiegłego miesiąca nie uległy większym zmianom. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi obecnie 7,05 zł/kg, spadek ceny o 5% w w porównaniu do października, maksymalnie można otrzymać 8,50 zł/kg. W ubiegłym roku cena żywca wynosiła średnio 7,18 zł/kg.

Nadal utrzymuje się niska cena skupu tuczników. Średnio można uzyskać 4,26 zł/kg. W porównaniu z rokiem 2017 cena tuczników jest niższa o około 15%, w ubiegłym roku uzyskiwano średnio 4,98 zł/kg.

Ceny mleka pozostają bez zmian w porównaniu do poprzedniego miesiąca i zeszłego roku. Producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących średnio 1,29 zł/l (min. 0,85 zł/l do maks. 1,60 zł/l). Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi około 1,98 zł/l, maksymalną ceną jest 2,5 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Ceny nawozów wzrosły w porównaniu do poprzedniego miesiąca i cen z zeszłego roku.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

 • mocznik 46% N – 148,16 zł/dt (cena o 9% wyższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca, 13% wyższa w porównaniu do 2017 r.),
 • polifoska 8 – 167,71 zł/dt (cena wyższa o 7% w stosunku do poprzedniego miesiąca, wyższa o 6% niż w 2017 roku),
 • saletry amonowej 34% – 122,07 zł/dt (cena wyższa o 7% w porównaniu do poprzedniego miesiąca i wyższa o 10% niż rok temu).

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 8 listopada przekazała na konta rolników 6,27 mld zł.

Ponad milion rolników otrzymało już zaliczki z tytułu płatności bezpośrednich za 2018 rok. Zaliczki w wysokości 70% trafiają na konta rolników od 16 października. Jak przypomina Agencja w pierwszej kolejności otrzymują je poszkodowani przez tegoroczną suszę czy ASF. W tym roku o dopłaty bezpośrednie ubiega się ponad 1,3 mln rolników. Do końca listopada otrzymają oni ok. 10 mld zł w formie zaliczek z ogólnej puli 14,8 mld zł przeznaczonych na dopłaty bezpośrednie. Pozostała część pieniędzy będzie wypłacana rolnikom sukcesywnie od 1 grudnia do czerwca 2019 r. ARiMR realizuje także płatności z PROW 2014-2020. Tempo ich przekazywania na konta rolników jest szybsze niż w latach ubiegłych. To między innymi efekt składania wniosków przez internet, które usprawnia ich weryfikację i przyspiesza wydanie decyzji. Dotychczas Agencja wypłaciła z tytułu ONW, płatności rolnośrodowiskowych i rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz zalesieniowych łącznie 553 mln zł.

Pieniądze na tworzenie grup i organizacji producentów
W terminie od 15 listopada do 21 grudnia 2018 r. oddziały regionalne ARiMR przyjmują wnioski o przyznanie pomocy na Tworzenie grup producentów i organizacji producentów. Pomoc na Tworzenie grup producentów i organizacji producentów jest finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. O przyznanie pomocy mogą ubiegać się nowe grupy producentów rolnych, uznane od 29 grudnia 2017 r., składające się z osób fizycznych, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Ze wsparcia wyłączeni są producenci drobiu oraz mięsa lub jadalnych podrobów drobiowych. O wsparcie mogą starać się grupy, które spełniają następujące warunki:

 • zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie planu biznesowego,
 • łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po 1 maja 2004 r. w ramach działań i mechanizmów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r.,
 • w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa powyżej oraz osoby powiązane bezpośrednio z nimi kapitałowo lub osobowo,
 • zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Pomoc jest przyznawana w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy liczonych od dnia jej uznania. Wysokość pomocy finansowej, jaką może otrzymać grupa zależy od wartości przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach. Ważne jest, że odbiorcami produktów nie mogą być osoby należące do grupy producentów, współmałżonkowie takich osób, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z beneficjentem lub jego współmałżonkiem.

Wysokość wsparcia wynosi:

 • w pierwszym roku ‒ 10% przychodów netto,
 • w drugim roku ‒ 8% przychodów netto,
 • w trzecim roku ‒ 6% przychodów netto,
 • w czwartym roku ‒ 5% przychodów netto,
 • w piątym roku ‒ 4% przychodów netto.

Limit wsparcia to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania pomocy i pozostaje na niezmienionym poziomie w kolejnych latach. Złożone wnioski o pomoc poddawane są ocenie. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy.

Opracowanie na podstawie meldunków PZDR oraz informacji ARiMR
Sylwia Kędzierska