Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

SIR - Projekt "Wsparcie funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w 2017 roku" (okres realizacji 01.01.2017 r.-31.12.2017 r.)

Projekt miał na celu wsparcie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), w tym poprzez realizację Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 na poziomie województwa dolnośląskiego (w zakresie SIR) przez:

 • współpracę z CDR w zakresie realizacji zadań na rzecz wspierania innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich w ramach SIR w szczególności przy prowadzeniu baz danych;
 • identyfikację potrzeb i problemów związanych z funkcjonowaniem SIR w województwie dolnośląskim oraz zgłaszanie ich do CDR;
 • ułatwianie tworzenia sieci kontaktów pomiędzy partnerami KSOW w ramach SIR w województwie dolnośląskim;
 • wsparcie tworzenia i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz opracowywania przez nie projektów na terenie województwa dolnośląskiego;
 • gromadzenie, rozpowszechnianie, przekazywanie do CDR i udostępnianie społeczeństwu wyników badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, a także informacji na temat wdrażania nowych rozwiązań w zakresie tych innowacji w województwie dolnośląskim;
 • podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności partnerów KSOW oraz podmiotów tworzących grupy operacyjne, działających w ramach SIR w województwie dolnośląskim, w zakresie przygotowania i realizacji operacji w ramach dwuletnich planów operacyjnych i w ramach działania „Współpraca” wykorzystujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących innowacji w rolnictwie, produkcji żywności i na obszarach wiejskich;
 • współpracę z grupami operacyjnymi EPI;
 • promocję SIR i informowanie społeczeństwa o SIR w województwie dolnośląskim we współpracy z jednostkami regionalnymi;
 • uczestnictwo w spotkaniach i przedsięwzięciach organizowanych przez CDR i inne instytucje;
 • realizację czynności związanych z wdrażaniem Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR, zmianę projektu Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR na poziomie województwa dolnośląskiego, współpracę z CDR przy opracowywaniu miesięcznych informacji z realizacji Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR oraz współpracę z CDR przy opracowywaniu dwóch półrocznych informacji na temat realizacji Planu operacyjnego na lata 2016-2017 w zakresie dot. SIR oraz rocznego sprawozdania z realizacji planu działania za 2016 r.

Mając na celu wsparcie funkcjonowania Sieci zatrudnieni w ramach ww. projektu pracownicy ds. SIR zrealizowali następujące zadania:

 • opracowano i zamieszczono 41 artykuły w miesięczniku „Twój Doradca Rolniczy Rynek” wydawanym przez Ośrodek, w tym zaproszenia do współpracy w ramach SIR. Nakład miesięcznika 3 300 egzemplarzy;
 • opracowano i zamieszczono 41 artykułów/informacji dot. SIR na stronie internetowej Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu www.dodr.pl, w zakładce SIR. Ilość odsłon na wysokim poziomie – średnio 35 830 miesięcznie;
 • przesłano do CDR w Brwinowie 25 artykułów/informacji dot. SIR, które zamieszczono na portalu społecznościowym Facebook administrowanym przez CDR w Brwinowie;
 • zorganizowano i prowadzono obsługę 25 punktów informacyjnych promujących SIR;
 • zrealizowano łącznie 39 spotkań informacyjno-promocyjnych SIR oraz wykładów nt. SIR dla 871 osób, mających na celu obok informowania i promowania działań związanych z SIR, także tworzenie sieci kontaktów;
 • dzięki przeprowadzonym szkoleniom, spotkaniom indywidualnym oraz spotkaniom informacyjno-promocyjnym przez pracowników ds. SIR w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego pozyskał w terminie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 30 podmiotów do bazy partnerów Sieci. Stan na dzień 31.12.2017 r. to 106 podmiotów zarejestrowanych w bazie partnerów SIR. Jest to jeden z najlepszych wyników w Polsce;
 • w ramach wsparcia tworzenia i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz opracowywania przez nie projektów na terenie województwa dolnośląskiego przeprowadzono łącznie 71 spotkań, wykładów oraz konsultacji w ramach działania „Współpraca” dla 1 223 osób;
 • uczestniczono w 19 spotkaniach i przedsięwzięciach organizowanych przez MRiRW, CDR i inne instytucje zgodnie z otrzymanymi zaproszeniami, tak aby rozszerzyć wiedzę i pozyskiwać nowe informacje nt. Sieci;
 • na bieżąco identyfikowano potrzeby i problemy związane z funkcjonowaniem SIR w województwie dolnośląskim oraz przekazywano je do Centrum Doradztwa Rolniczego – 3 kontakty tygodniowo;
 • przesłano do CDR w Brwinowie 12 informacji do kalendarza wydarzeń;
 • przesłano do CDR w Brwinowie 12 formularzy zgłoszeniowych dot. innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie na terenie woj. dolnośląskiego;
 • podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy DODR we Wrocławiu a Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu w zakresie SIR i działania „Współpraca”;
 • uczestniczono w jednym posiedzeniu Grupy Tematycznej, a także brano udział w trybie obiegowym Grupy Tematycznej oraz dwukrotnie uczestniczono w trybie obiegowym Dolnośląskiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich;
 • przygotowano 7 propozycji operacji do Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017, które zostały pozytywnie rozpatrzone na III posiedzeniu Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w czerwcu 2017 r.;
 • zrealizowano operacje własne znajdujące się w Planie operacyjnym KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR;
 • prowadzono nadzór nad realizacją operacji zgłoszonej przez Partnera KSOW – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
 • sporządzono 12 informacji miesięcznych z realizacji Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR. Informacje na bieżąco przesyłano do CDR w Brwinowie.

Prowadzono ścisłą współpracę z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie m.in. przygotowywania projektów umów dotacyjnych, rozliczeń końcowych czy opracowania Planów Działania Pomocy Technicznej. Oprócz powyższego DODR we Wrocławiu współpracował z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Instytutami Naukowymi oraz partnerami zarejestrowanymi w bazie partnerów SIR.

Z CDR w Brwinowie współpracowano w zakresie prowadzenia działań w zakresie SIR. Konsultowano opracowywanie i wypełnianie dokumentacji związanej zarówno z Planem Działania Pomocy Technicznej i Planem operacyjnym. Wyjaśniano na bieżąco zidentyfikowane problemy i sugestie.

Z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu DODR we Wrocławiu współpracował nie tylko przy realizacji operacji „Nauka-praktyce; praktyka nauce” w ramach PO KSOW 2016-2017 z Działania 5, ale także podpisano porozumienie o wspólnym realizowaniu działań związanych z Siecią na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Przedstawiciele Instytutów Naukowych, jednostek naukowo-badawczych brali udział w realizowanych przez DODR szkoleniach i spotkaniach, także jako prelegenci.

Dodatkowo w ramach działania „Współpraca” broker nawiązał wiele kontaktów m.in. z przedsiębiorcami, przedstawicielami spółdzielni, przetwórcami, przedstawicielami klastrów i organizacji działającymi na terenie województwa dolnośląskiego.

Izabela Liskowiak-Jaremko, DODR

Zmodyfikowano: 19.07.2018