Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

SIR - Działania promujące Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR - operacja "Promocja SIR w województwie dolnośląskim" (grudzień 2017 r.)

Aby rozpowszechnić ideę innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich bardzo ważne jest skuteczne wdrażanie badań i nowych technologii, identyfikacja problemów, ich rozwiązywanie oraz skuteczny sposób komunikacji w celu przekazywania najistotniejszych informacji do zainteresowanych. Dlatego też, aby wyjść naprzeciw ww. założeniom Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu w ramach operacji „Promocja SIR w województwie dolnośląskim” zorganizował obsługę dwunastu stoisk informacyjno-promocyjnych, dotyczących Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR.

Projekt opracowany przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obsługę stoisk realizowano podczas szkoleń oraz imprez plenerowych realizowanych przez Ośrodek. Projekt pozwolił na bezpośredni kontakt z beneficjentami operacji, na podniesienie stopnia ich wiedzy o Sieci, jej celach, zadaniach i funkcjonowaniu. Umożliwił propagowanie działalności innowacyjnej DODR, jednostek naukowo-badawczych oraz upowszechnianie wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego.

Dzięki operacji popularyzowano i rozpowszechniano działania innowacyjne wśród zainteresowanych, upowszechniano wiedzę na temat wprowadzonych prekursorskich rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Tworzono sieć kontaktów pomiędzy rolnikami, przedstawicielami organizacji i instytucji rolniczych, naukowo-badawczych, administracji, branży rolno-spożywczej, doradcami, przedsiębiorcami, lokalnymi organizacjami oraz mieszkańcami obszarów wiejskich w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Rozmowy z koordynatorami SIR i brokerem obsługujących stoiska pozwoliło zainteresowanym ww. tematem zapytać o interesujące ich kwestie, wyjaśnić wątpliwości i podnieść swoją wiedzę w tym temacie. Komunikacja bezpośrednia umożliwiła lepsze i wiarygodniejsze przekazanie wiedzy i mechanizmów działania Sieci. Dzięki niej łatwiej tłumaczono istotę sprawy, odpowiadano na pytania i wątpliwości beneficjentów, nasuwające się podczas rozmowy, na bieżąco reagowano i wyciągano wnioski. Taki sposób przekazywania informacji zainteresowanym okazał się komunikacją efektywną - taką, kiedy informacje odczytywane były przez zainteresowanego beneficjenta identycznie, jak w zamierzeniu nadawcy (w tym przypadku koordynatora czy brokera).

Odbiorcami operacji byli przede wszystkim rolnicy, przedstawiciele organizacji i instytucji rolniczych, naukowo-badawczych, administracji, branży rolno-spożywczej, doradcy, przedsiębiorcy, lokalne organizacje oraz mieszkańcy obszarów wiejskich, w tym partnerzy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Grupa odbiorców zróżnicowana była nie tylko pod względem terytorialnym, ale i pod względem prowadzonej działalności czy rodzaju podejmowanej aktywności zawodowej. Dla każdego zainteresowanego innowacjami przygotowano materiały informacyjne i promujące sieć, przykłady ciekawych innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego przyczyniających się do ułatwienia transferu wiedzy i wymiany doświadczeń.

Punkty informacyjno-promocyjne promujące cele i zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zrealizowane na terenie województwa dolnośląskiego w ramach operacji „Promocja SIR w województwie dolnośląskim”:

Lp. Data Miejsce
 1. 15.08.2017 r. Dziećmorowice
XI Festiwalu Sera w Dziećmorowicach 
2. 03.09.2017 r. Ścinawka Średnia
Dożynki Powiatowe
3. 08-10.09.2017 r. Kudowa Zdrój
Festiwal gęsiny w Kudowie Zdroju
4. 09.10.2017 r. Wrocław
Szkolenie pn. „Działanie ,,Współpraca” instrument wspierający wdrażanie innowacji w sektorze rolno-spożywczym”
5. 20.10.2017 r. Wrocław
Szkolenie pn. „Innowacyjne wykorzystanie zasobów Dolnego Śląska w celu poprawy jakości życia w regionie – informacje dla mieszkańców obszarów wiejskich”
6. 06.11.2017 r. Wrocław
Szkolenie pn. „Innowacyjne metody ochrony w produkcji roślinnej”
7. 13.11.2017 r. Wrocław
XIII Dolnośląskie Forum Kobiet – Kobiety wiejskie zaangażowane społecznie
8. 16.11.2017 r. Czaple
Szkolenie pn. „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”
9. 17.11.2017 r. Strzelin
Szkolenie pn. „Produkty wysokiej jakości wspierane w PROW 2014-2020”
10. 21.11.2017 r. Zgorzelec
Szkolenie pn. „Wprowadzania do obrotu żywności wysokiej jakości. Rolniczy handel detaliczny”
11. 24.11.2017 r. Trzebnica
Szkolenie pn. „Produkty wysokiej jakości wspierane w PROW 2014-2020”
12. 28.11.2017 r. Wrocław
Szkolenie pn. „Mechanizmy wsparcia dla producentów uczestniczących w systemach jakości żywności w ramach PROW 2014-2020”

Dodatkowo punkty informacyjno-promocyjne były obecne na każdym szkoleniu bądź wyjeździe studyjnym realizowanym w ramach operacji zawartych w dwuletnim Planie operacyjnym KSOW na lata 2016-2017, tj.:

  • podczas wyjazdu szkoleniowego w ramach operacji „Rolnictwo zaangażowane społecznie - innowacje w rolnictwie” w dniach 30.08-01.09.2017 r.,
  • podczas szkolenia połączonego z zajęciami terenowymi w dniach 14-15 września 2017 r. w ramach operacji „Od innowacyjności do bioróżnorodności”,
  • podczas wyjazdu studyjnego w ramach operacji „Tworzenie i rozwój Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich Dolnego Śląska” w dniach 21-22 września 2017 r.,
  • podczas szkolenia połączonego z prezentacją gospodarstwa oraz warsztatami polowymi w ramach operacji „Przez innowacyjność do poprawy życia biologicznego gleby” w dniach 28-29 września 2017 r.,
  • podczas szkolenia połączonego z warsztatami w ramach operacji „Tradycyjne przetwórstwo mięsa na poziomie gospodarstwa a możliwości wdrożenia nowych technik i technologii” w dniach 16-17 października 2017 r.,
  • podczas seminariów realizowanych w ramach operacji „Nauka-praktyce; praktyka-nauce” realizowanych przez partnera KSOW Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w dniach 05, 07 i 27 września 2017 r.

Na potrzeby stoisk informacyjno-promocyjnych zakupiona została ścianka wystawiennicza i roll up promujące SIR, które zostaną wykorzystane także po zakończeniu operacji podczas spotkań, szkoleń, seminariów, imprez plenerowych, konferencji realizowanych przez Ośrodek w celach dalszego promowania Sieci i upowszechniania wiedzy na jej temat. Ściankę wystawienniczą i roll up zaprojektowano w oparciu o zasady Księgi wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Wartość dodana operacji to zwiększenie aktywności uczestników operacji w działaniach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz pozyskanie kolejnych osób i podmiotów do Bazy partnerów sieci przez koordynatora ds. SIR i brokera.   

Izabela Michniewicz DODR

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 27.03.2018