Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Projekt "Wsparcie funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w III kwartale 2018 roku na terenie województwa dolnośląskiego" (01.07-30.09.2018 r.)

 

Zrealizowany w okresie od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. projekt „Wsparcie funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w III kwartale 2018 roku na terenie województwa dolnośląskiego” miał na celu wykonanie zadań, o których mowa w art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U z 2017 r. poz. 562, z późn. zm.), w celu wsparcia funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), tym poprzez realizację Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 na poziomie województwa (w zakresie SIR). Polegało to w szczególności na:

1) realizacji zadań KSOW w województwie dolnośląskim wykonywanych w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w tym zadań polegających na współpracy w ramach sieci europejskiego partnerstwa innowacyjnego EPI, tj.:

- współpracy z CDR w zakresie realizacji zadań na rzecz wspierania innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich w ramach SIR w szczególności przy prowadzeniu baz danych,

- identyfikacji potrzeb i problemów związanych z funkcjonowaniem SIR w województwie dolnośląskim oraz zgłaszaniu ich do CDR,

- ułatwianiu tworzenia sieci kontaktów pomiędzy partnerami KSOW w ramach SIR w województwie,

- wsparciu tworzenia i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz opracowywania przez nie projektów na terenie województwa dolnośląskiego,

- gromadzeniu, rozpowszechnianiu, przekazywaniu do CDR i udostępnianiu społeczeństwu wyników badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, a także informacji na temat wdrażania nowych rozwiązań w zakresie tych innowacji w województwie dolnośląskim,

- podnoszeniu poziomu wiedzy i umiejętności partnerów KSOW oraz podmiotów tworzących grupy operacyjne, działających w ramach SIR w województwie dolnośląskim, w zakresie przygotowywania i realizacji operacji w ramach dwuletnich planów operacyjnych i w ramach działania "Współpraca", wykorzystujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich,

- współpracy z grupami operacyjnymi EPI,

- promocji SIR i informowaniu społeczeństwa o SIR w województwie we współpracy z jednostkami regionalnymi,

- uczestnictwie w wojewódzkich grupach roboczych i grupach tematycznych KSOW,

- realizacji czynności związanych z wdrażaniem Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR,

- współpracy z CDR przy opracowywaniu miesięcznych informacji z realizacji Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR w województwie,

- współpracy z CDR przy opracowywaniu informacji na temat realizacji Planu operacyjnego na lata 2018-2019 w zakresie dot. SIR oraz sprawozdań z realizacji planu działania;

2) realizacji operacji własnych na poziomie wojewódzkim w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019;

3) realizacji operacji przez partnerów KSOW w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019.

 

Mając na celu wsparcie funkcjonowania Sieci zatrudnieni w ramach ww. projektu pracownicy ds. SIR zrealizowali w III kwartale 2018 roku następujące zadania:

- opracowano i zamieszczono 8 artykułów w miesięczniku „Twój Doradca Rolniczy Rynek” wydawanym przez Ośrodek, w tym zaproszenia do współpracy w ramach SIR. Nakład miesięcznika 3 300 egzemplarzy;

- opracowano i zamieszczono 11 artykułów/informacji dot. SIR na stronie internetowej Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu www.dodr.pl, w zakładce SIR;

- przesłano do CDR w Brwinowie 9 artykułów/informacji dot. SIR, które zamieszczono na portalu społecznościowym Facebook administrowanym przez CDR w Brwinowie;

- zorganizowano i prowadzono obsługę jednego punktu informacyjnego promującego SIR;

- zrealizowano łącznie 7 spotkań informacyjno-promocyjnych SIR oraz wykładów nt. SIR dla 173 osób, mających na celu obok informowania i promowania działań związanych z SIR, także tworzenie sieci kontaktów;

- w ramach wsparcia tworzenia i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz opracowywania przez nie projektów na terenie województwa dolnośląskiego przeprowadzono łącznie 14 spotkań, wykładów i konsultacji w ramach działania „Współpraca” dla 69 osób;

- uczestniczono w 4 spotkaniach i przedsięwzięciach organizowanych przez CDR i inne instytucje zgodnie z otrzymanymi zaproszeniami, tak aby rozszerzyć wiedzę i pozyskiwać nowe informacje nt. Sieci;

- dzięki przeprowadzonym szkoleniom, spotkaniom indywidualnym oraz spotkaniom informacyjno-promocyjnym przez pracowników ds. SIR w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w III kwartale pozyskał 5 podmiotów do bazy partnerów Sieci;

- na bieżąco identyfikowano potrzeby i problemy związane z funkcjonowaniem SIR w województwie dolnośląskim oraz przekazywano je do Centrum Doradztwa Rolniczego – 3 kontakty tygodniowo;

- sporządzono 3 informacje miesięczne z realizacji Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR. Informacje na bieżąco przesyłano do CDR w Brwinowie.

Prowadzono ścisłą współpracę z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Instytutami Naukowymi oraz partnerami zarejestrowanymi w bazie partnerów SIR.

Z CDR w Brwinowie współpracowano w zakresie prowadzenia działań w zakresie SIR. Konsultowano opracowywanie i wypełnianie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zadań w ramach Sieci. Wyjaśniano na bieżąco zidentyfikowane problemy i sugestie.

Przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytutów Naukowych, jednostek naukowo-badawczych brali udział w realizowanych przez DODR szkoleniach i spotkaniach, także jako prelegenci.

W ramach wsparcia tworzenia i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji i opracowywania przez nie projektów broker współdziałał z przedstawicielami Spółki „DOZEDO”, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Gminą Radków, Gminą Bystrzyca, Poltegorem – Instytut Badawczy, IUNG Puławy – Zakładem Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu, Politechniką Wrocławską, przedsiębiorcami produkującymi wina, rolnikami – właścicielami winnic i prowadzącymi hodowlę bydła mięsnego.

 

 

Izabela Liskowiak-Jaremko, DODR

Zmodyfikowano: 11.02.2019