Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Projekt "Wsparcie funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w II kwartale 2018 roku na terenie województwa dolnośląskiego poprzez zatrudnienie pracowników ds. SIR i refundację kosztów ich wynagrodzeń i delegacji"

 

Projekt "Wsparcie funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w II kwartale 2018 roku na terenie województwa dolnośląskiego poprzez zatrudnienie pracowników ds. SIR i refundację kosztów ich wynagrodzeń i delegacji" (01.04.2018 r. – 30.06.2018 r.)

Zrealizowany w okresie od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r. projekt "Wsparcie funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w II kwartale 2018 roku na terenie województwa dolnośląskiego poprzez zatrudnienie pracowników ds. SIR i refundację kosztów ich wynagrodzeń i delegacji" miał na celu wykonywanie zadań, o których mowa w art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U z 2017 r. poz 562, z późn. zm.), w celu wsparcia funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), tym poprzez realizację Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 na poziomie województwa (w zakresie SIR). Polegało to w szczególności na:

1) realizacji zadań KSOW w województwie dolnośląskim wykonywanych w ramach Sieci, w tym zadań polegających na współpracy w ramach sieci europejskiego partnerstwa innowacyjnego EPI, tj.:

 • współpracy z CDR w zakresie realizacji zadań na rzecz wspierania innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich w ramach SIR w szczególności przy prowadzeniu baz danych,
 • identyfikacji potrzeb i problemów związanych z funkcjonowaniem SIR w województwie dolnośląskim oraz zgłaszaniu ich do CDR,
 • ułatwianiu tworzenia sieci kontaktów pomiędzy partnerami KSOW w ramach SIR w województwie,
 • wsparciu tworzenia i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz opracowywaniu przez nie projektów na terenie województwa dolnośląskiego,
 • gromadzeniu, rozpowszechnianiu, przekazywaniu do CDR i udostępnianiu społeczeństwu wyników badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, a także informacji na temat wdrażania nowych rozwiązań w zakresie tych innowacji w województwie dolnośląskim,
 • podnoszeniu poziomu wiedzy i umiejętności partnerów KSOW oraz podmiotów tworzących grupy operacyjne, działających w ramach SIR w województwie dolnośląskim, w zakresie przygotowywania i realizacji operacji w ramach dwuletnich planów operacyjnych i w ramach działania "Współpraca", wykorzystujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich,
 • współpracy z grupami operacyjnymi EPI,
 • promocji SIR i informowaniu społeczeństwa o SIR w województwie we współpracy z jednostkami regionalnymi,
 • uczestnictwie w wojewódzkich grupach roboczych i grupach tematycznych KSOW,
 • realizacji czynności związanych z wdrażaniem Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR,
 • współpracy z CDR przy opracowywaniu miesięcznych informacji z realizacji Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR,
 • współpracy z CDR przy opracowywaniu dwóch półrocznych informacji na temat realizacji Planu operacyjnego na lata  2018-2019 w zakresie dot. SIR oraz rocznego sprawozdania z realizacji planu działania za 2017 r.;

2) realizacji operacji własnych na poziomie wojewódzkim w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019;

3) realizacji operacji przez partnerów KSOW w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019.

Mając na celu wsparcie funkcjonowania Sieci zatrudnieni w ramach ww. projektu pracownicy ds. SIR zrealizowali w II kwartale 2018 roku następujące zadania:

 • opracowano i zamieszczono 8 artykułów w miesięczniku „Twój Doradca Rolniczy Rynek” wydawanym przez Ośrodek, w tym zaproszenia do współpracy w ramach SIR. Nakład miesięcznika 3 300 egzemplarzy;
 • opracowano i zamieszczono 8 artykułów/informacji dot. SIR na stronie internetowej Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu www.dodr.pl, w zakładce SIR;
 • przesłano do CDR w Brwinowie 6 artykułów/informacji dot. SIR, które zamieszczono na portalu społecznościowym Facebook administrowanym przez CDR w Brwinowie;
 • zorganizowano i prowadzono obsługę 5 punktów informacyjnych promujących SIR;
 • zrealizowano łącznie 7 spotkań informacyjno-promocyjnych SIR oraz wykładów nt. SIR dla 169 osób, mających na celu obok informowania i promowania działań związanych z SIR, także tworzenie sieci kontaktów;
 • w ramach wsparcia tworzenia i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz opracowywania przez nie projektów na terenie województwa dolnośląskiego przeprowadzono łącznie 11 spotkań oraz wykładów w ramach działania „Współpraca” dla 150 osób;
 • uczestniczono w 5 spotkaniach i przedsięwzięciach organizowanych przez CDR i inne instytucje zgodnie z otrzymanymi zaproszeniami, tak aby rozszerzyć wiedzę i pozyskiwać nowe informacje nt. Sieci;
 • na bieżąco identyfikowano potrzeby i problemy związane z funkcjonowaniem SIR w województwie dolnośląskim oraz przekazywano je do Centrum Doradztwa Rolniczego – 3 kontakty tygodniowo;
 • zrealizowano jedną operację własną znajdującą się w Planie operacyjnym KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR;
 • sporządzono 3 informacje miesięczne z realizacji Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR. Informacje na bieżąco przesyłano do CDR w Brwinowie.

Prowadzono ścisłą współpracę z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Instytutami Naukowymi oraz partnerami zarejestrowanymi w bazie partnerów SIR.
Z CDR w Brwinowie współpracowano w zakresie prowadzenia działań w zakresie SIR. Konsultowano opracowywanie i wypełnianie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zadań w ramach Sieci. Wyjaśniano na bieżąco zidentyfikowane problemy i sugestie.
Przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytutów Naukowych, jednostek naukowo-badawczych brali udział w realizowanych przez DODR szkoleniach i spotkaniach, także jako prelegenci.
Dodatkowo w ramach działania „Współpraca” broker nawiązał wiele kontaktów m.in. z przedsiębiorcami, przedstawicielami spółdzielni, przetwórcami, przedstawicielami klastrów i organizacji działającymi na terenie województwa dolnośląskiego.

Izabela Liskowiak-Jaremko, DODR

Zmodyfikowano: 14.09.2018