Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Projekt "Wsparcie funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w I półroczu 2021 roku na terenie województwa dolnośląskiego" (01.01-31.07.2021)

Projekt „Wsparcie funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w I półroczu 2021 roku na terenie województwa dolnośląskiego"

Trwający od 01.01.2021 r. do 31.07.2021 r. projekt miał na celu wykonanie zadań, o których mowa w art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U z 2020 r. poz. 217, z późn. zm.), w celu wsparcia funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (KSOW) w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), tym poprzez realizację Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 na poziomie województwa (w zakresie SIR). Polega to w szczególności na:

1) realizacji zadań KSOW w województwie dolnośląskim wykonywanych w ramach Sieci, w tym zadań polegających na współpracy w ramach sieci europejskiego partnerstwa innowacyjnego EPI, tj.:

a) współpracy z CDR w zakresie realizacji zadań na rzecz wspierania innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich w ramach SIR w szczególności przy prowadzeniu baz danych,

b) identyfikacji potrzeb i problemów związanych z funkcjonowaniem SIR w województwie dolnośląskim oraz zgłaszaniu ich do CDR,

c) ułatwianiu tworzenia sieci kontaktów pomiędzy partnerami KSOW w ramach SIR w województwie,

d) wsparciu tworzenia i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz opracowywaniu przez nie projektów na terenie województwa dolnośląskiego,

e) gromadzeniu, rozpowszechnianiu, przekazywaniu do CDR i udostępnianiu społeczeństwu wyników badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, a także informacji na temat wdrażania nowych rozwiązań w zakresie tych innowacji w województwie dolnośląskim,

f) podnoszeniu poziomu wiedzy i umiejętności podmiotów tworzących grupy operacyjne, działających w ramach SIR w województwie dolnośląskim, w zakresie przygotowania i realizacji operacji w ramach działania „Współpraca”, wykorzystujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich,

g) współpracy z grupami operacyjnymi EPI,

h) promocji SIR i informowaniu społeczeństwa o SIR w województwie we współpracy z jednostkami regionalnymi,

i) uczestnictwie w wojewódzkich grupach roboczych i grupach tematycznych KSOW,

j) realizacji czynności związanych z wdrażaniem Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie SIR,

k) współpracy z CDR przy opracowywaniu dwuletniego sprawozdania z realizacji Planu operacyjnego na lata 2020-2021, jednej półrocznej informacji na temat realizacji Planu operacyjnego na lata 2020-2021 oraz rocznego sprawozdania z realizacji Planu działania KSOW na lata 2014-2020 za 2020 r. w zakresie dotyczącym SIR;

2) realizacji operacji własnych na poziomie wojewódzkim w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021.

 

Mając na celu wsparcie funkcjonowania Sieci zatrudnieni w ramach ww. projektu pracownicy ds. SIR zrealizowali w I półroczu 2021 roku następujące zadania:

- opracowano i zamieszczono 29 artykułów/informacji w miesięczniku „Twój Doradca Rolniczy Rynek” wydawanym przez Ośrodek, w tym zaproszenia do współpracy w ramach SIR. Nakład miesięcznika 3 200 egzemplarzy;

- opracowano i zamieszczono 41 artykułów/informacji dot. SIR na stronie internetowej Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu www.dodr.pl, w zakładce SIR;

- przesłano do CDR w Brwinowie 34 artykułów/informacji dot. SIR, które zamieszczono na portalu społecznościowym Facebook administrowanym przez CDR w Brwinowie;

- opracowano 77 informacji na stronę dotyczącą Dolnośląskiego Targu Rolnego na portalu społecznościowym Facebook. Promowano tam operację „Dolnośląski Targ Rolny” oraz jej uczestników. Link do strony: https://www.facebook.com/DolnoslaskiTargRolny/;

- zorganizowano i prowadzono obsługę 9 punktów informacyjnych promujących działania SIR,

- zrealizowano łącznie 45 spotkań informacyjno-promocyjnych, szkoleń, wykładów oraz wydarzeń dot. SIR dla 6 586 osób mających na celu oprócz informowania i promowania działań związanych z SIR, także tworzenie sieci kontaktów;

- w ramach wsparcia tworzenia i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz opracowywania przez nie projektów na terenie województwa dolnośląskiego przeprowadzono łącznie 277 spotkań, szkoleń, wykładów i konsultacji telefonicznych w ramach działania „Współpraca” dla 399 osób;

- uczestniczono w 27 spotkaniach i przedsięwzięciach organizowanych przez CDR i inne instytucje zgodnie z otrzymanymi zaproszeniami, tak aby rozszerzyć wiedzę i pozyskiwać nowe informacje nt. Sieci;

- na bieżąco identyfikowano potrzeby i problemy związane z funkcjonowaniem SIR w województwie dolnośląskim oraz przekazywano je do Centrum Doradztwa Rolniczego – średnio 3 kontakty tygodniowo;

- do Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa złożono 7 wniosków o przyznanie pomocy technicznej i 7 wniosków o płatność pomocy technicznej. Dzięki wsparciu pracowników Agencji podpisano w przedmiotowym okresie 4 Umowy o Przyznaniu Pomocy, a także pozytywnie rozliczono jeden 4 WoPT.

 

Prowadzono ścisłą współpracę z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Instytutami Naukowymi, członkami Zespołów Tematycznych oraz partnerami zarejestrowanymi w bazie partnerów SIR.

Z CDR w Brwinowie Oddział w Warszawie współpracowano w zakresie prowadzenia działań w zakresie SIR. Konsultowano opracowywanie i wypełnianie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zadań w ramach Sieci. Wyjaśniano na bieżąco zidentyfikowane problemy i sugestie.

Przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytutów Naukowych, jednostek naukowo-badawczych brali udział w realizowanych przez DODR szkoleniach, spotkaniach, wideospotkaniach także jako prelegenci.

Izabela Liskowiak-Jaremko, DODR

Zmodyfikowano: 29.07.2021