Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Projekt "Wsparcie funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w I półroczu 2020 roku na terenie województwa dolnośląskiego" (01.01-30.06.2020)

Projekt „Wsparcie funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w I półroczu 2020 roku na terenie województwa dolnośląskiego”

Trwający od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. projekt ma na celu wykonanie zadań, o których mowa w art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U z 2017 r. poz. 562, z późn. zm.), w celu wsparcia funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), tym poprzez realizację Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 na poziomie województwa (w zakresie SIR). Polega to w szczególności na:

1) realizacji zadań KSOW w województwie dolnośląskim wykonywanych w ramach Sieci, w tym zadań polegających na współpracy w ramach sieci europejskiego partnerstwa innowacyjnego EPI, tj.:

- współpracy z CDR w zakresie realizacji zadań na rzecz wspierania innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich w ramach SIR w szczególności przy prowadzeniu baz danych,

- identyfikacji potrzeb i problemów związanych z funkcjonowaniem SIR w województwie dolnośląskim oraz zgłaszaniu ich do CDR,

- ułatwianiu tworzenia sieci kontaktów pomiędzy partnerami KSOW w ramach SIR w województwie,

- wsparciu tworzenia i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz opracowywaniu przez nie projektów na terenie województwa dolnośląskiego,

- gromadzeniu, rozpowszechnianiu, przekazywaniu do CDR i udostępnianiu społeczeństwu wyników badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, a także informacji na temat wdrażania nowych rozwiązań w zakresie tych innowacji w województwie dolnośląskim,

- podnoszeniu poziomu wiedzy i umiejętności partnerów KSOW oraz podmiotów tworzących grupy operacyjne, działających w ramach SIR w województwie dolnośląskim, w zakresie przygotowywania i realizacji operacji w ramach dwuletnich planów operacyjnych i w ramach działania "Współpraca", wykorzystujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich,

- współpracy z grupami operacyjnymi EPI,

- promocji SIR i informowaniu społeczeństwa o SIR w województwie we współpracy z jednostkami regionalnymi,

- uczestnictwie w wojewódzkich grupach roboczych i grupach tematycznych KSOW,

- realizacji czynności związanych z wdrażaniem Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie SIR,

- współpracy z CDR przy opracowywaniu dwóch półrocznych informacji na temat realizacji Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie SIR oraz rocznego sprawozdania z realizacji planu działania za 2019 r;

2) realizacji operacji własnych na poziomie wojewódzkim w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021.

Mając na celu wsparcie funkcjonowania Sieci zatrudnieni w ramach ww. projektu pracownicy ds. SIR zrealizowali w I półroczu 2020 roku następujące zadania:

- opracowano i zamieszczono 22 artykuły/informacje w miesięczniku „Twój Doradca Rolniczy Rynek” wydawanym przez Ośrodek, w tym zaproszenia do współpracy w ramach SIR. Nakład miesięcznika 3 200 egzemplarzy;

- opracowano i zamieszczono 19 artykułów/informacji dot. SIR na stronie internetowej Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu www.dodr.pl, w zakładce SIR;

- przesłano do CDR w Brwinowie 31 artykułów/informacji dot. SIR, które zamieszczono na portalu społecznościowym Facebook administrowanym przez CDR w Brwinowie;

- opracowano 48 informacji na stronę dotyczącą Dolnośląskiego Targu Rolnego na portalu społecznościowym Facebook. Promowano tam operację „Dolnośląski Targ Rolny” oraz jej uczestników. Link do strony: https://www.facebook.com/DolnoslaskiTargRolny/;

- zorganizowano i prowadzono obsługę 3 punktów informacyjnych promujących działania SIR;

-  przygotowano i zmontowano 8 filmów promujących działania SIR;

- zrealizowano łącznie 19 spotkań informacyjno-promocyjnych, szkoleń, wykładów oraz wydarzeń dot. SIR dla 2 101 osób mających na celu oprócz informowania i promowania działań związanych z SIR, także tworzenie sieci kontaktów;

- w ramach wsparcia tworzenia i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz opracowywania przez nie projektów na terenie województwa dolnośląskiego przeprowadzono łącznie 122 spotkania, szkolenia, wykłady i konsultacje telefoniczne w ramach działania „Współpraca” dla 345 osób;

- uczestniczono w 13 spotkaniach i przedsięwzięciach organizowanych przez CDR i inne instytucje zgodnie z otrzymanymi zaproszeniami, tak aby rozszerzyć wiedzę i pozyskiwać nowe informacje nt. Sieci;

- dzięki dużemu zaangażowaniu brokera na III nabór wniosków na działania „Współpraca” ogłoszony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa złożono 8 projektów, co jednocześnie oznacza powołanie ośmiu grup operacyjnych EPI;

- na bieżąco identyfikowano potrzeby i problemy związane z funkcjonowaniem SIR w województwie dolnośląskim oraz przekazywano je do Centrum Doradztwa Rolniczego – średnio 3 kontakty tygodniowo;

- w ramach realizacji czynności związanych z wdrażaniem Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie SIR przygotowano 6 propozycji operacji własnych (2 operacje z Działania 2 i 4 operacje z Działania 5), które zostały pozytywnie rozpatrzone Uchwałą nr 50 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 Wiejskich;

- zrealizowano w całości 1 operację w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie SIR: „Technologia uprawy winorośli w teorii i praktyce” (Działanie 2), a dwie są w trakcie realizowania: „Działania Zespołu Tematycznego związanego z zagadnieniami chowu i hodowli bydła mięsnego” (Działanie 2) i „Dolnośląski Targ Rolny” (Działanie 5);

- do Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa złożono 3 wnioski o przyznanie pomocy technicznej i 2 wnioski o płatność pomocy technicznej. Dzięki wsparciu pracowników Agencji podpisano w przedmiotowym okresie jedną Umowę o Przyznaniu Pomocy, a także pozytywnie rozliczono łącznie 2 WoPT.

Prowadzono ścisłą współpracę z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Instytutami Naukowymi, członkami Zespołów Tematycznych oraz partnerami zarejestrowanymi w bazie partnerów SIR.

Z CDR w Brwinowie Oddział w Warszawie współpracowano w zakresie prowadzenia działań w zakresie SIR. Konsultowano opracowywanie i wypełnianie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zadań w ramach Sieci. Wyjaśniano na bieżąco zidentyfikowane problemy i sugestie.

Przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytutów Naukowych, jednostek naukowo-badawczych brali udział w realizowanych przez DODR szkoleniach, spotkaniach, wideospotkaniach także jako prelegenci.

Izabela Liskowiak-Jaremko DODR

Zmodyfikowano: 22.10.2020