Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Projekt Wsparcie funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w I kwartale 2018 roku na terenie województwa dolnośląskiego

 

Projekt „Wsparcie funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w I kwartale 2018 roku na terenie województwa dolnośląskiego” (01.01.2018 r.-31.03.2018 r.)

Zrealizowany w okresie od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. projekt „Wsparcie funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w I kwartale 2018 roku na terenie województwa dolnośląskiego” miał na celu wykonywanie zadań, o których mowa w art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U z 2017 r. poz 562, z późn. zm.), w celu wsparcia funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), tym poprzez realizację Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 na poziomie województwa (w zakresie SIR). Polegało to w szczególności na:

1) realizacji zadań KSOW w województwie dolnośląskim wykonywanych w ramach Sieci, w tym zadań polegających na współpracy w ramach sieci europejskiego partnerstwa innowacyjnego EPI, tj.:

 • współpracy z CDR w zakresie realizacji zadań na rzecz wspierania innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich w ramach SIR w szczególności przy prowadzeniu baz danych,
 • identyfikacji potrzeb i problemów związanych z funkcjonowaniem SIR w województwie dolnośląskim oraz zgłaszaniu ich do CDR,
 • ułatwianiu tworzenia sieci kontaktów pomiędzy partnerami KSOW w ramach SIR w województwie,
 • wsparciu tworzenia i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz opracowywaniu przez nie projektów na terenie województwa dolnośląskiego,
 • gromadzeniu, rozpowszechnianiu, przekazywaniu do CDR i udostępnianiu społeczeństwu wyników badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, a także informacji na temat wdrażania nowych rozwiązań w zakresie tych innowacji w województwie dolnośląskim,
 • podnoszeniu poziomu wiedzy i umiejętności partnerów KSOW oraz podmiotów tworzących grupy operacyjne, działających w ramach SIR w województwie dolnośląskim, w zakresie przygotowywania i realizacji operacji w ramach dwuletnich planów operacyjnych i w ramach działania "Współpraca", wykorzystujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich,
 • współpracy z grupami operacyjnymi EPI,
 • promocji SIR i informowaniu społeczeństwa o SIR w województwie we współpracy z jednostkami regionalnymi,
 • uczestnictwie w wojewódzkich grupach roboczych i grupach tematycznych KSOW,
 • realizacji czynności związanych z wdrażaniem Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR,
 • współpracy z CDR przy opracowywaniu miesięcznych informacji z realizacji Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR,
 • - współpracy z CDR przy opracowywaniu dwóch półrocznych informacji na temat realizacji Planu operacyjnego na lata 2018-2019 w zakresie dot. SIR oraz rocznego sprawozdania z realizacji planu działania za 2017 r.;

2) realizacji operacji własnych na poziomie wojewódzkim w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019;

3) realizacji operacji przez partnerów KSOW w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019.

Mając na celu wsparcie funkcjonowania Sieci zatrudnieni w ramach ww. projektu pracownicy ds. SIR zrealizowali w I kwartale 2018 roku następujące zadania:

 • opracowano i zamieszczono 6 artykułów w miesięczniku „Twój Doradca Rolniczy Rynek” wydawanym przez Ośrodek, w tym zaproszenia do współpracy w ramach SIR. Nakład miesięcznika 3 300 egzemplarzy;
 • opracowano i zamieszczono 3 artykuły/informacji dot. SIR na stronie internetowej Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu www.dodr.pl, w zakładce SIR;
 • zorganizowano i prowadzono obsługę 5 punktów informacyjnych promujących SIR;
 • zrealizowano łącznie 8 spotkań informacyjno-promocyjnych SIR oraz wykładów nt. SIR dla 212 osób, mających na celu obok informowania i promowania działań związanych z SIR, także tworzenie sieci kontaktów;
 • w ramach wsparcia tworzenia i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz opracowywania przez nie projektów na terenie województwa dolnośląskiego przeprowadzono łącznie 13 spotkań,  wykładów i konsultacji w ramach działania „Współpraca” dla 141 osób;
 • prowadzono inne formy promocji SIR, w tym:
  • prezentacja filmu „Innowacyjny Dolny Śląsk” podczas szkolenia „Sprzedaż bezpośrednia produktów z  gospodarstwa” (Ząbkowice Śląskie),
  • nagranie do Programu "Teraz Wieś" TVP 3 prezentowanego w dniu 03.02.2018 r. dot. innowacji w rolnictwie;
 • aby rozszerzyć wiedzę i pozyskiwać nowe informacje nt. Sieci, uczestniczono w 5 spotkaniach i przedsięwzięciach organizowanych przez MRiRW, CDR i inne instytucje zgodnie z otrzymanymi zaproszeniami;
 • na bieżąco identyfikowano potrzeby i problemy związane z funkcjonowaniem SIR w województwie dolnośląskim oraz przekazywano je do Centrum Doradztwa Rolniczego – 3 kontakty tygodniowo;
 • przygotowano 4 propozycje operacji do Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019, które zostały pozytywnie rozpatrzone na posiedzeniu Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
 • przeprowadzono ocenę formalną i ocenę pod względem spełnienia warunków wyboru operacji 2  propozycji operacji do Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019, w ramach Konkursu 2/2018 dla Partnerów KSOW i przesłano do dalszej oceny merytoryczno-finansowej do CDR w Brwinowie;
 • pozyskano jeden podmiot do bazy partnerów Sieci;
 • sporządzono 3 informacje miesięczne z realizacji Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR. Informacje na bieżąco przesyłano do CDR w Brwinowie.

Prowadzono ścisłą współpracę z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Instytutami Naukowymi oraz partnerami zarejestrowanymi w bazie partnerów SIR.
Z CDR w Brwinowie współpracowano w zakresie prowadzenia działań w zakresie SIR. Konsultowano opracowywanie i wypełnianie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zadań w ramach Sieci. Wyjaśniano na bieżąco zidentyfikowane problemy i sugestie.
Przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytutów Naukowych, jednostek naukowo-badawczych brali udział w realizowanych przez DODR szkoleniach i spotkaniach, także jako prelegenci.
Dodatkowo w ramach działania „Współpraca” broker nawiązał wiele kontaktów m.in. z przedsiębiorcami, przedstawicielami spółdzielni, przetwórcami, przedstawicielami klastrów i organizacji działającymi na terenie województwa dolnośląskiego.
 

Zmodyfikowano: 14.09.2018