Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Projekt: Wsparcie funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w 2016 roku


Projekt "Wsparcie funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie
i na obszarach wiejskich w 2016 roku" (okres realizacji 01.01.2016-31.12.2016)

Projekt miał na celu wsparcie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w 2016 roku w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), w tym poprzez  realizację Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 przez realizację następujących działań:

 • identyfikację partnerów KSOW działających na rzecz innowacji na poziomie wojewódzkim;
 • identyfikację potrzeb i problemów związanych z funkcjonowaniem SIR w województwie dolnośląskim;
 • ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w województwie poprzez organizację spotkań, szkoleń, warsztatów, wyjazdów i wizyt;
 • zapewnienie udziału doradców w grupach operacyjnych EPI oraz stałą współpracę z grupami operacyjnymi;
 • ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w tym zbieranie informacji do baz danych prowadzonych przez CDR;
 • wsparcie tworzenia i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz opracowywania przez nie projektów na terenie województwa dolnośląskiego;
 • uczestnictwo w wojewódzkich grupach roboczych i grupach tematycznych KSOW;
 • prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dot. SIR poprzez organizację konferencji, seminariów informacyjnych, szkoleń, stoisk informacyjnych na targach i wystawach, druk materiałów informacyjnych;
 • opracowanie projektu Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR na poziomie województwa dolnośląskiego;
 • realizację operacji własnych znajdujących się w PO KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR;
 • nadzór nad realizacją operacji zgłoszonych przez partnerów SIR; współpracę z CDR przy opracowywaniu miesięcznych informacji z realizacji PO KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR;
 • współpracę z CDR przy opracowywaniu półrocznej informacji na temat realizacji PO na lata 2014-2015 i 2016-2017 w zakresie dot. SIR, sprawozdania rocznego z realizacji dwuletniego PO na lata 2014-2015 w zakresie SIR oraz rocznego sprawozdania z realizacji planu działania za 2015 r.

Mając na celu wsparcie funkcjonowania Sieci zatrudnieni w ramach ww. projektu pracownicy ds. SIR zrealizowali następujące zadania:

 • opracowano i zamieszczono 18 artykułów w miesięczniku „Twój Doradca Rolniczy Rynek” wydawanym przez Ośrodek, w tym zaproszenia do współpracy w ramach SIR. Nakład miesięcznika 3 300 egzemplarzy;
 • opracowano i zamieszczono 26 artykułów/informacji dot. SIR na stronie internetowej Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu www.dodr.pl, w zakładce SIR. Ilość odsłon na wysokim poziomie – średnio 14 662 miesięcznie;
 • zorganizowano i prowadzono obsługę 8 punktów informacyjnych promujących SIR;
 • zrealizowano łącznie 42 spotkania informacyjno-promocyjne SIR oraz wykłady nt. Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich dla 559 osób, mające na celu m.in. tworzenie sieci kontaktów;
 • dzięki przeprowadzonym szkoleniom, spotkaniom indywidualnym oraz spotkaniom informacyjno-promocyjnym przez pracowników ds. SIR w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego pozyskał 65 podmiotów do bazy partnerów Sieci. Na dzień 31.12.2016 r. był to jeden z najlepszych wyników w Polsce. Dodatkowo stały kontakt z partnerami Sieci pozwalał na ich ciągłą aktywizację w ramach wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego;
 • w ramach wsparcia i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji przeprowadzono 3 wykłady dla 95 osób oraz zrealizowano 4 spotkania w celu założenia grup operacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego;
 • uczestniczono w 15 spotkaniach i przedsięwzięciach organizowanych przez MRiRW, CDR i inne instytucje zgodnie z otrzymanymi zaproszeniami, tak aby rozszerzyć wiedzę i pozyskiwać nowe informacje nt. Sieci;
 • na bieżąco identyfikowano potrzeby i problemy związane z funkcjonowaniem SIR w województwie dolnośląskim oraz przekazywano je do Centrum Doradztwa Rolniczego – 1-2 kontakty tygodniowo;
 • uczestniczono w jednym posiedzeniu ogólnopolskiej grupy roboczej oraz w 9 posiedzeniach wojewódzkich grup roboczych;
 • nawiązano współpracę z 12 LGD;
 • udzielono 48 porad informacyjnych i 35 porad doradczych dotyczących Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR);
 • przygotowano 1 propozycję operacji do Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 podczas naboru uzupełniającego (wyjazd studyjny pn. „Autostradą do innowacji” do Holandii dla 35 osób);
 • zrealizowano operacje własne znajdujące się w Planie operacyjnym KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR:
 • 26-28.04.2016 r. – wyjazd studyjny do Saksonii pn. „Łączmy się w innowacjach” (Działanie 2),
 • 11-13.05.2016 r. – wyjazd studyjny po Kotlinie Jeleniogórskiej pn. „Innowacje w celu różnicowania działalności na obszarach wiejskich i poprawy jakości życia” (Działanie 2),
 • 05-08.12.2016 r. – wyjazd studyjny do Holandii pn. „Autostradą do innowacji”(Działanie 2),
 • 14-15.11.2016 r. – szkolenie połączone z warsztatami pn. „Przez innowacyjność do profesjonalizacji produkcji ziemniaka” w Kuklicach k/Wrocławia (Działanie 5);
 • nadzorowano realizację operacji zgłoszonych przez partnerów SIR;
 • sporządzono 12 informacji miesięcznych z realizacji Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR. Informacje na bieżąco przesyłano do CDR w Brwinowie.

Prowadzono ścisłą współpracę z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Dolnośląskim Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz pozostałymi partnerami pozyskanymi w ramach bazy partnerów Sieci. Aktywnie do współpracy włączyły się także Lokalne Grupy Działania. Podczas spotkań indywidualnych, informacyjno-promocyjnych czy też szkoleń dzielono się swoją wiedzą i doświadczeniami w zakresie innowacyjnych wdrożeń.

                                                                                                                            Izabela Liskowiak-Jaremko, DODR

 

 

Zmodyfikowano: 24.07.2018