Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Projekt: Wsparcie funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w 2015 roku

Projekt "Wsparcie funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie
i na obszarach wiejskich w 2015 roku" (okres realizacji 01.08.2015-31.12.2015)

Projekt miał na celu wsparcie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w 2015 roku w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) poprzez:

 • identyfikację potrzeb i problemów związanych z funkcjonowaniem SIR w województwie dolnośląskim oraz przekazywanie ich Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR);
 • współpracę z jednostką regionalną oraz CDR w zakresie identyfikacji partnerów KSOW działających w ramach SIR na poziomie wojewódzkim;
 • opracowywanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących SIR w województwie dolnośląskim;
 • uczestnictwo w spotkaniach i przedsięwzięciach organizowanych przez CDR i inne instytucje;
 • współpracę z CDR w zakresie prac przygotowawczych dotyczących tworzenia elektronicznych baz danych zawierających projekty dotyczące SIR;
 • udział w pracach wojewódzkich grup roboczych, grup tematycznych i współpracę z lokalnymi grupami działania; wyszukiwanie i aktywizowanie potencjalnych partnerów KSOW do współpracy w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych w rolnictwie, produkcji żywności oraz na obszarach wiejskich w województwie dolnośląskim;
 • wymianę informacji oraz inicjowanie i prowadzenie dyskusji dotyczących innowacji z jednostką regionalną oraz partnerami KSOW działającymi w ramach SIR na terenie województwa dolnośląskiego;
 • informowanie o możliwości współpracy w ramach projektów dot. SIR w województwie dolnośląskim; - przygotowywanie propozycji działań do planu działania na lata 2014-2020 i operacji do dwuletnich planów operacyjnych na lata 2014-2015 oraz 2016-2017 w zakresie dot. SIR w województwie dolnośląskim oraz przekazywanie ich do CDR;
 • współpracę z CDR przy zbieraniu danych do półrocznej informacji na temat realizacji planu operacyjnego na lata 2014-2015 w zakresie dot. SIR oraz do sprawozdania z dwuletniego planu operacyjnego na lata 2014-2015 i do sprawozdania z realizacji planu działania w latach 2014-2015 w zakresie dot. SIR w województwie dolnośląskim.

Mając na celu wsparcie funkcjonowania Sieci zatrudnieni w ramach ww. projektu pracownicy ds. SIR zrealizowali następujące zadania:

 • utworzono na stronie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu www.dodr.pl zakładkę SIR, na której na bieżąco zamieszczano i aktualizowano informacje o Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, informowano o możliwości składania propozycji operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2014-2015, informowano o prowadzonych naborach na spotkania informacyjno-promocyjne. Ilość odsłon na wysokim poziomie – średnia ilość z 3 miesięcy (październik-grudzień) – 13 348;
 • opracowano i zamieszczono 2 zaproszenia do współpracy w ramach SIR w miesięczniku „Twój Doradca Rolniczy Rynek” w miesiącu listopadzie i grudniu 2015 r. Nakład miesięcznika – 3 300 egz.;
 • w ramach poszukiwania i aktywizowania potencjalnych partnerów KSOW do współpracy w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych w rolnictwie, produkcji żywności oraz na obszarach wiejskich w województwie dolnośląskim zrealizowano łącznie 9 spotkań indywidualnych i grupowych;
 • pozyskano 13 nowych partnerów do Bazy Partnerów SIR;
 • uczestniczono w 6 spotkaniach i przedsięwzięciach organizowanych przez MRiRW, CDR i inne instytucjach zgodnie z otrzymanymi zaproszeniami, tak aby rozszerzyć wiedzę i pozyskiwać nowe informacje nt. Sieci;
 • w ramach wymiany informacji oraz inicjowania i prowadzenia dyskusji dotyczących innowacji z jednostką regionalną oraz partnerami KSOW działającymi w ramach SIR na terenie województwa udzielono 23 porady informacyjne;
 • na bieżąco identyfikowano potrzeby i problemy związane z funkcjonowaniem SIR w województwie dolnośląskim oraz przekazywano je do Centrum Doradztwa Rolniczego – 1-2 kontakty tygodniowo;
 • uczestniczono w dwóch posiedzeniach wojewódzkich grup roboczych zgodnie z harmonogramem posiedzeń wojewódzkich grup roboczych;
 • nawiązano współpracę z 15 LGD;
 • przygotowano jedną propozycję operacji do Planu operacyjnego na lata 2014-2015 (dwa spotkania informacyjno-aktywizujące dla 60 osób) oraz cztery propozycje operacji do planu operacyjnego na lata 2016-2017 (wyjazd studyjny dla 40 osób, wyjazd studyjny dla 30 osób, wyjazd studyjny dla 30 osób oraz szkolenie połączone z warsztatami dla 30 osób);
 • przeprowadzono ocenę formalną trzech propozycji operacji zgłoszonych do DODR we Wrocławiu przez Partnerów KSOW w ramach ogłoszonego konkursu do realizacji w Planie Operacyjnym KSOW w latach 2016-2017.

W trakcie realizacji powyższych zadań pracownicy ds. SIR współpracowali z pracownikami: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Pracownicy ww. instytucji aktywnie przyczynili się do informowania i podniesienia  poziomu wiedzy rolników i mieszańców obszarów wiejskich w zakresie SIR i działania „Współpraca”.

Aktywnie współpracowano z Lokalnymi Grupami Działania oraz Klastrami z terenu objętego działaniem, dzięki czemu istniała możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji dotyczących innowacyjnych projektów w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

                                                                                                                             Izabela Liskowiak-Jaremko, DODR

 

Zmodyfikowano: 12.04.2018