Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Pierwsze spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu głogowskiego 25.03.2021

We wtorek, 25 marca odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu głogowskiego”. Wzięło w nim udział 75 osób. Ze względów epidemiologicznych zostało zorganizowane w formie online.

Spotkanie otworzył Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marek Tarnacki, który przywitał zaproszonych gości i przedstawił informację na temat założeń partnerstwa.

Koordynator ds. Wody Maria Borsukiewicz omówiła rolę i zadania DPW w powiecie głogowskim. Przedstawiła też plan działań DPW w najbliższym czasie, którego głównym celem jest integracja, określenie potrzeb, postawienie diagnozy i opracowanie Wieloletniego Planu Strategicznego.

Dr hab. Jacek Leśny, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przedstawił elementy oceny potencjalnych inwestycji wodnych w powiecie głogowskim. Zaproponował uwzględnienie cech głównych, przy ocenie inwestycji wskazanych przez Partnerów DPW – czyli klasę antropopresji, klasę jakości ekologicznej oraz klasę waloryzacji melioracyjnej i przydatności do retencji, a także cech pośrednich, jak łatwość finansowania, wymagana dokumentacja i wykonawstwo.

Dr Marcin Wdowikowski, pracownik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Zakładu Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych, Centrum Modelowania Meteorologicznego omówił stosunki wodno-opadowe w powiecie głogowskim w ostatnich latach.

Po wystąpieniach Wicestarosta Głogowski Jeremi Hołownia podziękował za stworzenie Partnerstwa w powiecie głogowskim. Na koniec Maria Borsukiewicz poprosiła o zabranie głosu uczestników spotkania. Marcin Wdowikowski poruszył zagadnienie dokumentowania i rejestrowania urządzeń wodnych. Radna Powiatu Głogowskiego i przedstawicielka DIR Krystyna Jemioła zgłosiła potrzebę inwentaryzacji urządzeń melioracyjnych. Umożliwi to oszacowanie, jakie inwestycje będą najbardziej potrzebne.

Podjęto także temat Spółek Wodnych, których zadaniem byłoby utrzymanie w należytym stanie urządzeń hydrotechnicznych. Przedstawicielka Starostwa, Naczelnik Ochrony Środowiska Dorota Chwałek krótko przedstawiła dwie istniejące i aktywne Spółki Wodne na terenie powiatu głogowskiego. Jedna to Spółka Wodna w Jerzmanowej, która administruje rowami o odległości 69 km, pozyskuje dotacje od Wojewody Dolnośląskiego. Druga to Spółka Wodna w Kotli, która administruje rowami o długości 66 km, pozyskuje dotacje nie tylko od Wojewody Dolnośląskiego, ale również od Urzędu Marszałkowskiego, za pośrednictwem JST. Na terenie omawianych gmin nie ma problemów z konserwacją rowów, dlatego pani Naczelnik zachęcała pozostałe gminy do założenia Spółek Wodnych na swoim terenie. Ich zakładaniu sprzyja także podwyższenie kwoty przeznaczonej dla tych podmiotów prawnych (z 16 mln zł do 40 mln złotych).

Na koniec Koordynator podziękowała wszystkim za uczestnictwo i zaprosiła do współpracy w Partnerstwie.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, Starostwa Powiatowego w Głogowie, Urzędu Miejskiego w Głogowie, Urzędu Gminy Głogów, Urzędu Gminy Jerzmanowa, Urzędu Gminy Kotla, Urzędu Gminy Pęcław, Urzędu Gminy Żukowice, Zarządu Zlewni w Zielonej Górze i we Wrocławiu, Nadzoru Wodnego we Wschowie i w Głogowie,  Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Nadleśnictwa Głogów, Spółki Wodnej w Jerzmanowej, Spółki Wodnej w Kotli, BP ARiMR w Głogów, PIORiN Głogów, Stowarzyszenia LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”, Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD w Siedlisku, LGD Wzgórza Dalkowskie, Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz przedstawiciele producentów i zainteresowanych mieszkańców powiatu.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Maria Borsukiewicz DODR

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 07.04.2021