Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Operacja “Realizacja planu działania KSOW w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego w roku 2019 (lipiec - grudzień 2019 r.)

Tytuł operacji: Realizacja planu działania KSOW w zakresie Sieci na rzecz innowacji
w rolnictwie i na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego w roku 2019 poprzez zatrudnienie pracowników ds. SIR, refundację kosztów ich wynagrodzeń i delegacji
w II półroczu 2019 roku oraz poprzez realizację konferencji i imprezy plenerowej.

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich oraz zapewnienie systemu informacji wspomagających prawidłowe wdrażanie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich na terenie województwa dolnośląskiego, poprzez zatrudnienie pracowników ds. SIR i refundację kosztów ich wynagrodzeń i delegacji.

W ramach operacji uczestnicy operacji uzyskają wiedzę na tematy związane z: Siecią na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich i działaniem „Współpraca” – podczas wykładów, szkoleń, spotkań, seminariów; promowaniem
i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w produkcji roślinnej na terenie województwa dolnośląskiego zgodnie z działaniem „Współpraca”, doświadczeniami wynikającymi z przeprowadzonego naboru wniosków w ramach działania „Współpraca” oraz innowacyjnymi projektami opracowanymi na terenie Dolnego Śląska i w innych województwach, a także  możliwością wykorzystania środków dostępnych w ramach działania „Współpraca”, a także podejmowaniem współpracy w realizacji wspólnych innowacyjnych przedsięwzięć, w tym tworzenia grup operacyjnych EPI, ukierunkowanych na skracanie łańcuchów dostaw oraz wskazaniem konsumentowi końcowemu bezpośredniego źródła sprzedaży produktów z gospodarstwa rolnego i małego przetwórstwa oraz innych usług i artykułów od rolników podczas konferencji i imprezy plenerowej „Od rolnika do koszyka”.

Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie ok. 700 osób.

Zmodyfikowano: 11.12.2019