Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Operacja: Działania informacyjno-aktywizujące prowadzone przez brokera

Głównym celem operacji „Działania informacyjno-aktywizujące prowadzone przez brokera inicjujące powstawanie grup operacyjnych w obszarze innowacji w województwie dolnośląskim” było promowanie i wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego zgodnie z działaniem „Współpraca”, przez brokera zatrudnionego w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu.

Przedmiotowe działanie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz realizacji przez te grupy projektów, prowadzących do opracowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. W związku z realizacją działania „Współpraca” istnieje konieczność identyfikacji i pozyskiwania przez brokera nowych podmiotów zainteresowanych założeniem grupy operacyjnej, stałe monitorowanie pracy tej grupy oraz promocja ww. działań na spotkaniach, szkoleniach, konferencjach związanych z innowacjami w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Projekt opracowany przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach operacji broker spotykając się z przedstawicielami praktyki, w głównej mierze rolnikami, miał możliwość uzyskania wiedzy na temat obecnej sytuacji i problemów związanych z prowadzeniem działalności rolniczej na terenach województwa dolnośląskiego. Aby móc w sposób racjonalny i skuteczny reagować na ww. zagadnienia i problemy, a także identyfikować, aktywizować i współpracować z potencjalnymi partnerami, broker musiał być mobilny. Zaangażowany i aktywny broker, znający obszar działania miał szansę w dużym stopniu zrealizować zadania wynikające z działania „Współpraca”. Bezpośrednie spotkania z odbiorcami działania, zapoznanie się z ich pomysłami, badaniami i rozwiązaniami, pozwoliło brokerowi na zdiagnozowanie tematu, a następnie na powołanie grupy operacyjnej, pracującej nad wprowadzeniem projektu w życie. Umożliwiło to brokerowi wsparcie i koordynowanie funkcjonowania takiej grupy, jednocześnie z dalszym promowaniem działania „Współpraca”.

W ramach operacji opracowano i wydrukowano ulotkę, która okazała się idealną metodą na rozpowszechnienie informacji o ww. zagadnieniu. Za jej pośrednictwem możliwe było dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Ulotka zaprojektowana była w sposób czytelny, tak aby w ciągu kilku chwil pozwoliła przekazać odbiorcy najbardziej istotne informacje. Ulotka dostępna jest na stronie internetowej Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu - www.dodr.pl z możliwością pobrania pod wskazanym adresem: http://www.dodr.pl/publikacje,79-dzialanie-wspolpraca-instrument-wspierajacy-wdrazanie-innowacji-w-sektorze-rolnym-spozywczym-i-lesnym. Dodatkowo w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu pracownicy oddelegowani do pracy w Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w tym w szczególności broker, informowali wszystkich chętnych o możliwościach jakie daje działanie „Współpraca”, a ww. ulotka stała się narzędziem, ułatwiającym wymianę informacji zarówno podczas pracy w biurze SIR, jak i spotkań informacyjno-promocyjnych, szkoleń, seminariów, imprez plenerowych, konferencji czy na stoiskach informacyjno-promocyjnych oraz w pracy bezpośredniej z beneficjentami. Z uwagi na teren działania Ośrodka ulotka została rozdysponowana do 26 Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, w celu rozpowszechniania działania „Współpraca”.

Operację adresowano do szerokiego kręgu odbiorców z całego województwa dolnośląskiego. Grupa docelowa została wybrana na podstawie zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Beneficjentami operacji byli indywidualni rolnicy i grupy rolników, właściciele lasów, jednostki naukowo-badawcze oraz przedsiębiorcy. Oni to bowiem mogą zakładać grupy operacyjne i przenosić rozwiązania finansowania z działania „Współpraca” na własny grunt. Dodatkowo operacją zainteresowały się podmioty świadczące usługi doradcze, w zakresie tworzenia, wsparcia i monitorowania grup operacyjnych ukierunkowanych na opracowywanie innowacyjnych rozwiązań dla konkretnych wyzwań.

 W ramach operacji zrealizowano założone wskaźniki:

 Liczba spotkań brokera – 15:

 1. 13.07.2017 r. we Wrocławiu – udział brokera w spotkaniu z przedstawicielem grupy operacyjnej.  Analiza dokumentacji do złożenia WoPP w ramach działania „Współpraca”.
 2. 28.08.2017 r. w Krzeszowie – identyfikacja potencjalnego partnera na obszarze działania brokera oraz nawiązanie z nim współpracy w ramach działania „Współpraca”.
 3. 03.09.2017 r. w Ścinawce Średniej – organizacja i obsługa punktu informacyjno-promocyjnego przez brokera, udzielanie wszelkich informacji dla zainteresowanych działaniem „Współpraca” oraz SIR podczas dożynek Powiatowych.
 4. 10.10.2017 r. w Polanicy Zdroju – przeprowadzenie przez brokera wykładu nt. SIR oraz działania „Współpraca”, identyfikacja potencjalnych partnerów w obszarze działania brokera oraz nawiązanie z nimi współpracy, podczas konferencji „Zrównoważony rozwój ziemi kłodzkiej”.
 5. 25.10.2017 r. w Międzylesiu – udział brokera w spotkaniu z przedstawicielami Grupy Producentów Ekologicznych –  dot. tworzenia i organizacji grup operacyjnych w ramach działania „Współpraca”.
 6. 25.10.2017 r. w Międzylesiu – udział brokera w spotkaniu informacyjnym dot. działania „Współpraca” w UMiG Międzylesie.
 7. 15.11.2017 r. w Kamiennej Górze – udział brokera w spotkaniu w sprawie identyfikacji potencjalnego członka grupy operacyjnej (Spółdzielnia Mleczarska KAMOS) i nawiązanie z nim współpracy w ramach działania „Współpraca”.
 8. 15.11.2017 r. w Krzeszowie – udział brokera w spotkaniu dot. przedstawienia tematyki grup operacyjnych na podstawie wniosków złożonych do ARiMR z przedstawicielem serowarów.     
 9. 16.11.2017 r. w Mysłakowie – udział brokera w spotkaniu w sprawie identyfikacji potencjalnego członka grupy operacyjnej w obszarze przetwórstwa nasion oleistych i nawiązanie z nim współpracy w ramach działania „Współpraca”.
 10. 24.11.2017 r. w Bystrzycy Kłodzkiej – udział brokera w spotkaniu w sprawie identyfikacji potencjalnego członka grupy operacyjnej podczas spotkania Klastra Wołowina Sudecka.
 11. 27.11.2017 r. w Kłodzku – udział brokera w spotkaniu dot. identyfikacji potencjalnego członka grupy operacyjnej w ramach działania „Współpraca” z Prezesem Zarządu Klastra „Wołowina Sudecka”.
 12. 28.11.2017 r. we Wrocławiu – udział brokera w spotkaniu w sprawie identyfikacji potencjalnego członka grupy operacyjnej w zakresie przetwórstwa mleka i omówienie wymogów w ramach działania „Współpraca”.
 13. 11.12.2017 r. we Wrocławiu – przeprowadzenie przez brokera wykładu na temat realizacji działania „Współpraca” na naradzie dla kierowników PZDR i działów branżowych Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu.
 14. 14.12.2017 r. we Wrocławiu – udział brokera w spotkaniu w sprawie identyfikacji potencjalnego członka grupy operacyjnej (IUNG Puławy, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu) i nawiązanie z nim współpracy w ramach działania „Współpraca”.             
 15. 19.12.2017 r. we Wrocławiu – udział brokera w spotkaniu w sprawie opracowania tematyki działania grup operacyjnych (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) w ramach projektu „Zielona Dolina”.

Liczba powstałych grup operacyjnych - 1-2:

 • W ramach pilotażowego naboru wniosków działania „Współpraca” w województwie dolnośląskim złożono 4 projekty, których alokacja wyniosła 10 392 763,75 zł.

Ulotka (liczba egzemplarzy) - 4 000 szt.

Operacja popularyzowała wymianę wiedzy i dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań między przedstawicielami nauki a praktykami.

Dodatkowo realizacja operacji wpłynęła na wzrost świadomości beneficjentów o działaniu „Współpraca” oraz o Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także wzrost motywacji odbiorców do nawiązywania współpracy. Operacja umocniła jakość współpracy na poziomie regionalnym i pozwoliła na dostrzeżenie możliwości kooperacji na szczeblu ponadregionalnym. Operacja przyczyniła się  do rozpropagowania działań dotyczących tworzenia nowych i funkcjonowania istniejących już grup operacyjnych.

                                                     Izabela Liskowiak-Jaremko, Zbigniew Dąbrowski, DODR

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 13.04.2018