Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

 

Relacje

Szkolenie dla doradców dotyczące naboru tematycznego (PKD i RHD) Poddziałania 4.2 wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój PROW 2014-2020
Zmodyfikowano: 21.12.2021

 

  

W środę 15 grudnia w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbyło się szkolenie online dla doradców dotyczące naboru wniosków w ramach Poddziałania 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój .

Spotkanie otworzył Dyrektor DODR Marek Tarnacki.

Szkolenie przeprowadzili Zastępca Dyrektora Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych ARiMR Ewa Chudoń oraz Naczelnik tego Departamentu Grzegorz Giedrojć.

Pracownicy ARiMR omówili warunki przyznawania pomocy rolnikom oraz zmiany zasad naboru wniosków na małe przetwórstwo, trwającego od 30 listopada do 29 grudnia.

30 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1770).

Nowe przepisy wprowadziły następujące zmiany:

  • możliwość zakończenia realizacji operacji i złożenia wniosku o płatność końcową do 30 czerwca 2025 r.,
  • podniesienie wysokości wsparcia udzielanego w ramach poddziałania 4.2 jednemu rolnikowi prowadzącemu lub rozpoczynającemu działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego ze 100 do 200 tys. złotych (rolnicy RHD),
  • umożliwienie rolnikom zakupu specjalistycznych środków transportu,
  • rozszerzenie listy podmiotów, które mogą być objęte pomocą w zakresie przetwarzania i konserwowania mięsa objętego numerami PKD 10.11.Z i 10.12.Z – o rzeźnie o małej zdolności produkcyjnej położone na terenie gospodarstw, czyli tzw. rzeźnie rolnicze (rolnicy PKD),
  • rozszerzenie katalogu działalności objętych wsparciem o produkcję herbat ziołowych (rolnicy PKD).

Prezentacja ze szkolenia (PDF - 2,7 MB)

Katarzyna Cymbała DODR

Galeria zdjęć