Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

 

Relacje

Drugie spotkanie w ramach projektu "Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu milickiego"
Zmodyfikowano: 13.07.2021

Drugie spotkanie w ramach projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu milickiego”

W piątek, 2 lipca odbyło się drugie spotkanie w ramach projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu milickiego”, którego celem jest zainicjowanie współpracy, a także stworzenie sieci kontaktów pomiędzy lokalną społecznością oraz instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.

W spotkaniu pod hasłem „Gospodarowanie wodą na terenie powiatu milickiego. Ochrona zasobów wodnych zadaniem Lokalnego Partnerstwa ds. Wody” wzięło udział 30 osób, w tym przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Miliczu, Urzędu Gminy Milicz, Nadzoru Wodnego w Miliczu, Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Nadleśnictwa Milicz, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a także pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich zainteresowani tematem racjonalnego gospodarowania wodą w powiecie. Ze względów epidemiologicznych spotkanie zostało zorganizowane w formie online.

Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Marek Tarnacki otworzył spotkanie i przywitał zaproszonych gości. Zwrócił uwagę na to, jak ważnym zagadnieniem jest tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody.

Magdalena Kuryś, koordynator ds. operacji własnej DPW w powiecie milickim przedstawiła zagadnienie Lokalnego Partnerstwa ds. Wody jako wspólnego celu całej społeczności lokalnej. Zaprezentowała także korzyści z przystąpienia do Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody i zachęciła do uczestnictwa w pracach Partnerstwa.

Zastępca Kierownika Biura Wsparcia Inwestycyjnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –Jolanta Augiewicz omówiła zasady ubiegania się o pomoc finansową w obszarze nawadniania, w ramach „Modernizacji Gospodarstw Rolnych”. Wymieniła warunki, jakie musi spełniać rolnik aby ubiegać się o pomoc, a także ile wynosi wysokość wsparcia, co wchodzi w skład kosztów kwalifikowalnych oraz na jakie inwestycje można uzyskać dofinansowanie.

Wykład dotyczący retencjonowania wód w zbiornikach małej retencji na obszarach wiejskich wygłosił dr inż. Łukasz Gruss z Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Scharakteryzował klasyfikację zbiorników wodnych, typy budowli piętrzących wodę oraz działania związane z użytkowaniem i utrzymaniem zbiorników retencyjnych. Zwrócił uwagę na korzyści wynikające z retencjonowania wód opadowych.

Dr inż. Paweł Dąbek z Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przedstawił temat małej retencji, teledetekcji i analiz przestrzennych wykorzystywanych w racjonalnym gospodarowaniu zasobami wodnymi. Omówił czynniki kształtujące małą retencję, a także jej funkcje i cele. Zaznaczył, jak ważną rolę pełni mała retencja, zwłaszcza na obszarach niezurbanizowanych. Prelegent zaprezentował zagadnienie teledetekcji satelitarnej oraz wykorzystywania danych przestrzennych do monitorowania sytuacji hydrologicznej na terenie powiatu.

Trzecie spotkanie w ramach projektu jest planowane na jesień. Zostanie na nim przedstawiony Wieloletni Plan Strategiczny dla powiatu milickiego, zawierający ranking najważniejszych inwestycji oraz priorytetowych działań, jakie planowane są do realizacji na terenie funkcjonowania Partnerstwa.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Magdalena Kuryś DODR