Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

 

Relacje

Drugie spotkanie w ramach projektu "Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu trzebnickiego"
Zmodyfikowano: 12.07.2021

Drugie spotkanie w ramach projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu trzebnickiego”

W środę, 30 czerwca odbyło się drugie spotkanie w ramach projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu trzebnickiego” pod hasłem „Gospodarowanie wodą na terenie powiatu trzebnickiego. Ochrona zasobów wodnych zadaniem Lokalnego Partnerstwa ds. Wody”.

Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Andrzej Znamirowski otworzył spotkanie i przywitał zaproszonych gości.

Następnie koordynator ds. operacji własnej DPW w powiecie trzebnickim – Magdalena Kuryś omówiła rolę Lokalnego Partnerstwa ds. Wody jako wspólnego celu całej społeczności lokalnej – sektora rolnictwa, organów odpowiedzialnych za gospodarkę wodną w powiecie, samorządów lokalnych i organów administracji publicznej, a także wszystkich mieszkańców powiatu trzebnickiego. Przedstawiła korzyści, jakie niesie za sobą przystąpienie do Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody i zachęciła do uczestnictwa w pracach Partnerstwa.

Przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Jolanta Augiewicz przybliżyła uczestnikom spotkania zasady ubiegania się o pomoc finansową w obszarze nawadniania, w ramach „Modernizacji Gospodarstw Rolnych”. Zaprezentowała warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby ubiegać się o pomoc, ile wynosi wysokość wsparcia, co może zostać uznane za koszty kwalifikowalne oraz na jakie inwestycje można uzyskać dofinansowanie.

Dr inż. Łukasz Gruss z Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaznajomił uczestników z zagadnieniem retencjonowania wód w zbiornikach małej retencji na obszarach wiejskich. Przedstawił klasyfikację zbiorników wodnych oraz scharakteryzował działania związane z użytkowaniem i utrzymaniem zbiorników retencyjnych. Wymienił także korzyści wynikające z retencjonowania wód opadowych.

Kolejny prelegent, dr inż. Paweł Dąbek z Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaprezentował temat małej retencji, teledetekcji i analiz przestrzennych, które wykorzystywane są w racjonalnym gospodarowaniu wodą. Zwrócił uwagę na to, jakie czynniki kształtują małą retencję oraz przedstawił jej funkcje i cele. Zaznaczył, jak ważną rolę pełni mała retencja, zwłaszcza na obszarach niezurbanizowanych. Omówił również zagadnienie teledetekcji satelitarnej oraz danych przestrzennych, które mogą być wykorzystywane do monitorowania sytuacji hydrologicznej terenie powiatu.

Dr hab. inż. Bartosz Kaźmierczak z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej przedstawił wpływ zmian klimatu na potencjał wykorzystania wód opadowych w Polsce. Omówił rolę wód opadowych jako alternatywy dla wody kanalizacyjnej, a także wpływ zanieczyszczeń na możliwość powtórnego wykorzystania wody opadowej.

W spotkaniu wzięły udział 33 osoby, w tym przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, Urzędu Gminy w Żmigrodzie, Urzędu Gminy w Trzebnicy, Urzędu Gminy w Obornikach Śląskich, Urzędu Gminy w Prusicach, Urzędu Gminy w Wiszni Małej, Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Trzebnicy, Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Związku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, a także pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich zainteresowani tematem racjonalnego gospodarowania wodą w powiecie. Ze względów epidemiologicznych spotkanie zostało zorganizowane w formie online.

Trzecie spotkanie w ramach projektu jest planowane na jesień. Zostanie na nim przedstawiony Wieloletni Plan Strategiczny dla powiatu trzebnickiego, zawierający ranking najważniejszych inwestycji oraz priorytetowych działań, jakie planowane są do realizacji na terenie funkcjonowania Partnerstwa.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Magdalena Kuryś DODR

Galeria zdjęć