Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

Drugie spotkanie w ramach projektu "Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu oleśnickiego"
Zmodyfikowano: 12.07.2021

W poniedziałek, 28 czerwca odbyło się drugie spotkanie w ramach projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu oleśnickiego”, którego celem jest zainicjowanie współpracy pomiędzy podmiotami mającymi wpływ na gospodarkę wodną w powiecie.

W spotkaniu pod hasłem „Gospodarowanie wodą na terenie powiatu oleśnickiego. Ochrona zasobów wodnych zadaniem Lokalnego Partnerstwa ds. Wody” wzięło udział 31 osób, w tym przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, Urzędu Gminy w Międzyborzu, Urzędu Miejskiego w Bierutowie, Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze, Urzędu Gminy w Dobroszycach, Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Związku Spółek Wodnych w Oleśnicy, Nadleśnictwa Oleśnica Śląska, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Towarzystwa Przyrodniczego Ziemi Oleśnickiej, a także pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich zainteresowani tematem racjonalnego gospodarowania wodą w powiecie. Ze względów epidemiologicznych spotkanie zostało zorganizowane w formie online.

Zaproszonych gości przywitał Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Andrzej Znamirowski.

Koordynator ds. operacji własnej DPW w powiecie oleśnickim – Magdalena Kuryś przedstawiła zagadnienie Lokalnego Partnerstwa ds. Wody jako wspólnego celu całej społeczności lokalnej – sektora rolnictwa, organów odpowiedzialnych za gospodarkę wodną w powiecie, samorządów lokalnych i organów administracji publicznej, a także wszystkich mieszkańców powiatu oleśnickiego. Zaprezentowała także korzyści z przystąpienia do Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody i zachęciła do uczestnictwa w pracach Partnerstwa.

Zastępca Kierownika Biura Wsparcia Inwestycyjnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –Jolanta Augiewicz omówiła zasady ubiegania się o pomoc finansową w obszarze nawadniania, w ramach „Modernizacji Gospodarstw Rolnych”. Przedstawiła warunki, jakie musi spełniać rolnik, aby ubiegać się o pomoc, ile wynosi wysokość wsparcia, co wchodzi w skład kosztów kwalifikowalnych oraz jakie inwestycje mogą zostać dofinansowane.

Przedstawiciel Nadleśnictwa Oleśnica Śląska –  Piotr Gorzelak przedstawił zagadnienie roli wody w przyrodzie w odniesieniu do gospodarowania wodą w lasach. Omówił zasady gromadzenia wody w lasach oraz wpływ gospodarki leśnej na sytuację hydrologiczną. Zaprezentował również obszary chronione związane z wodą, występujące na terenie Nadleśnictwa.  

Dr inż. Łukasz Gruss z Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wygłosił wykład dotyczący retencjonowania wód w zbiornikach małej retencji na obszarach wiejskich. Omówił klasyfikację zbiorników wodnych, scharakteryzował budowle piętrzące wodę oraz działania związane z użytkowaniem i utrzymaniem zbiorników retencyjnych. Wymienił także korzyści wynikające z retencjonowania wód opadowych.

Dr inż. Paweł Dąbek z Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przedstawił temat małej retencji, teledetekcji i analiz przestrzennych wykorzystywanych w racjonalnym gospodarowaniu zasobami wodnymi. Omówił czynniki kształtujące małą retencję, a także jej funkcje i cele. Zaznaczył, jak ważną rolę pełni mała retencja, zwłaszcza na obszarach niezurbanizowanych. Prelegent przedstawił zagadnienie teledetekcji satelitarnej oraz wykorzystywania danych przestrzennych do monitorowania sytuacji hydrologicznej na danym terenie.

Trzecie spotkanie w ramach projektu jest planowane na jesień. Zostanie na nim przedstawiony Wieloletni Plan Strategiczny dla powiatu oleśnickiego, zawierający ranking najważniejszych inwestycji oraz priorytetowych działań do realizacji na terenie funkcjonowania Partnerstwa.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Magdalena Kuryś DODR

Galeria zdjęć