Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Relacje

Trzecie spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody
Zmodyfikowano: 06.11.2020

Woda w zmieniającym się klimacie to temat przewodni trzeciego spotkania w ramach projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody”. W zdalnym spotkaniu, zorganizowanym w piątek, 23 października, wzięły udział 52 osoby.

O zasobach wodnych w kontekście zmian klimatu rozmawiali przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, Urzędu Miasta w Kamiennej Górze, Urzędu Gminy miejsko-wiejskiej Lubawka, Urzędu Gmin wiejskich Kamienna Góra i Marciszów, Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim, Spółki Wodnej „Czarny Bocian”, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kamiennej Górze, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu czy Towarzystwa Przyrodniczego Ziemi Oleśnickiej. W spotkaniu brali udział także przedstawiciele Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz kierownicy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego działających na terenie województwa Dolnośląskiego.

Spotkanie otworzył Dyrektor DODR Marek Tarnacki, który przywitał gości i zaprosił do pracy nad raportem diagnostycznym na temat gospodarki wodnej na terenie powiatu kamiennogórskiego, który jest podsumowaniem projektu DPW.

Koordynator projektu Maria Borsukiewicz przedstawiła perspektywę prawną w zarządzaniu gospodarką wodną, zgodnie z dyrektywą wodną i dyrektywą przeciwpowodziową.

Następnie głos zabrał Prof. dr hab. Rafał Wawer z IUNG–PIB w Puławach, który mówił o gospodarce wodnej na obszarach wiejskich w kontekście zmieniającego się klimatu. Poruszył tematykę projektów EJP-soil oraz B-FERST, jako innowacji w praktykach rolniczych. Podkreślił, że ze względu na występowanie zjawisk ekstremalnych, wynikających ze zmian klimatu, potrzebna jest prognoza dotycząca zasobów wodnych i ich zużycia w różnych horyzontach czasowych. Przedstawił także rekomendacje dla działań państwowych w zakresie gospodarowania ograniczonymi zasobami wodnymi na potrzeby gospodarstw domowych czy rolnictwa.

Prof. dr hab. Jacek Leśny z Katedry Matematyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaprezentował dane na temat zasobów wód podziemnych w powiecie kamiennogórskim. Analiza zasobów wodnych w powiecie kamiennogórskim została wykonana na podstawie wytycznych dla koordynatorów LPW, do określenia wartości podstawowych wskaźników charakteryzujących zasoby wodne i poziom ich aktualnej eksploatacji w skali powiatu, przygotowanych przez dr hab. inż. Tomasza Szymczaka, prof. ITP.

Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Agnieszka Łętkowska przedstawiła tematykę gospodarki wodnej w parkach krajobrazowych na obszarze powiatu kamiennogórskiego, na przykładzie Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Omówiła analizę problemów i rozwiązań, a także cele ochrony Rudawskiego Parku Krajobrazowego, uwarunkowania przyrodnicze, społeczne i gospodarcze ich realizacji.

Magdalena Drużga, kierownik Działu Zarządzania Środowiskiem w Zarządzie Zlewni w Lwówku Śląskim zaprezentowała strukturę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także nadzory wodne wraz z ich zakresem działania. Omówiła problematykę zgód oraz pozwoleń wodno prawnych, a także opłaty i taryfy wodne. Zwróciła uwagę na cele środowiskowe oraz stan infrastruktury wodnej powiatu kamiennogórskiego. Na koniec przedstawiła wykaz zadań utrzymaniowych, zrealizowanych w latach 2018-2019.

Następnie głos zabrała kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kamiennej Górze, Edyta Wyrostek, która opowiedziała o pomocy finansowej w ramach PROW 2014-2020 (np. z działania Modernizacja Gospodarstw Rolnych – obszar: nawadnianie w gospodarstwach) oraz projekcie specustawy suszowej.

Kolejnym prelegentem był Krzysztof Olszewski z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, który omówił źródła pozyskiwania środków finansowych na działania związane z gospodarką wodną.

Jowita Martyńska z Urzędu Gminy Lubawka przedstawiła analizę potrzeb inwestycyjnych i zmian organizacyjno-prawnych w celu pozyskania niezbędnej ilości wody dla rolnictwa i mieszkańców, w skali gminy. Przedstawiła charakterystykę gminy i dane statystyczne z komisji suszowych, a także propozycje rozwiązań problemów związanych z zasobami wodnymi, między innymi pomysł budowy zbiornika retencyjnego w obrębie Starej Białki.

Andrzej Dancewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaprezentował historię IMGW, jej strukturę, a także zakres zadań i obszar działania Instytutu. Opowiedział o historii pomiarów meteorologicznych i hydrologicznych na terenie Dolnego Śląska. Przybliżył też charakterystykę klimatu w powiecie kamiennogórskim i zwrócił uwagę na zagrożenia pogodowe.

Ostatnim prelegentem była Karolina Kucharska – doradca ds. wody z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Opowiedziała o źródłach wody, funkcjach, które pełni w środowisku, a także zagrożeniach dla gospodarki wodnej wynikających ze zmian klimatu. Przedstawiła problematykę suszy, a także powodzi i omówiła Program Przeciwdziałania Skutkom Suszy, przygotowywany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz projekt specustawy suszowej.

Celem projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody” jest aktywizacja i integracja środowisk lokalnych poprzez utworzenie sieci współpracy w tematyce związanej z zagadnieniami racjonalnego gospodarowania wodą, a także potrzebami w tym zakresie. Cykl spotkań umożliwi diagnozę sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wodnymi, pod kątem rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań na rzecz poprawy szeroko pojętej gospodarki wodnej.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Karolina Kucharska, DODR


 

Galeria zdjęć