Realizacja operacji „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” w województwie dolnośląskim

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego został wybrany, jako Beneficjent Poddziałania 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i przystąpił do realizacji operacji „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne”. Celem operacji jest odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem.

W ramach operacji zaplanowano przeszkolenie 2 800 osób z województwa dolnośląskiego.

Zakres tematyczny realizowanych szkoleń obejmuje następujące zagadnienia:

  • znaczenie ustawy Prawo wodne dla rolnictwa,
  • korzystanie z wód i usług wodnych,
  • zasady wykonywania i utrzymywania urządzeń melioracji wodnych,
  • zgody wodnoprawne dla rolnictwa,
  • zarządzanie wodami i ryzykiem powodziowym,
  • przeciwdziałanie skutkom suszy,
  • zasady ochrony wód,
  • instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami,
  • zabiegi agrotechniczne sprzyjające zatrzymywaniu wody,
  • ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Szkolenia będą realizowane na terenie wszystkich powiatów województwa dolnośląskiego. Pierwsze szkolenia zostały zaplanowane na wrzesień.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom materiały szkoleniowe, poczęstunek, zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia oraz zwrot kosztów dojazdu.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M01 „Transfer wiedzy
i działalność informacyjna”, poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego
i nabywania umiejętności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Magdalena Kuryś DODR