Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Publikacje

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach PROW 2014-2020
Zmodyfikowano: 10.01.2020
Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne jest ukierunkowane na ochronę i zachowanie cennych siedlisk przyrod¬niczych i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, ochronę gleb i wód oraz ochronę różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich. Celem działania rolno-środowiskowo-klimatycznego jest zachęcenie rolników do ochrony środowiska i przyrody w gospodarstwie rolnym, przy zastoso¬waniu metod, które wykraczają poza zwykłą dobrą praktykę rolniczą.
Beneficjentem działania może być rolnik albo zarządca gruntów, albo grupa rolników, albo grupa rolników lub zarządców. Płatności w ramach działania są przyznawane co roku, przez okres 5-letniego zobowiązania, beneficjentom, którzy dobrowolnie przyjmują na siebie zobowiązanie rol no-środowiskowo-klimatyczne w zakresie danego pakietu lub wariantu. Płatność w całości lub w części rekompensuje utracony dochód i dodatko¬wo poniesione koszty.

Monika Miniewska, Wrocław 2019