Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Publikacje

Gospodarstwa opiekuńcze
Zmodyfikowano: 07.02.2019
Rolnictwo społeczne to zespół działań wykorzystujących zasoby rolne ‒ roślinne i zwierzęce, służące tworzeniu świadczeń społecznych na obszarach wiejskich lub podmiejskich. Działania te to rehabilitacja, terapia, chronione miejsca pracy, uczenie się przez całe życie i inne działania przyczyniające się do integracji społecznej. W takim ujęciu chodzi m.in. o stworzenie, w ramach gospodarstwa rolnego, warunków umożliwiających osobom o szczególnych potrzebach uczestnictwo w codziennych zajęciach w gospodarstwie, aby zapewnić rozwój i postępy tych osób oraz poprawić ich samopoczucie. Gospodarstwo opiekuńcze to pewien szczególny typ gospodarstwa społecznego. W znaczeniu ogólnym opieka rozumiana jest tu szeroko, jako troszczenie się, dbanie o kogoś, doglądanie, pilnowanie kogoś, a także udzielanie pomocy osobom potrzebującym, czyli tym, którzy z różnych powodów znajdują się tymczasowo lub trwale w trudnej sytuacji życiowej. To idea łącząca rolnictwo z opieką nad osobami, które wymagają takiego wsparcia.

Katarzyna Sikora, Wrocław 2018