Konferencja - Innowacyjne technologie w produkcji roślinnej – uprawa pszenicy

W środę 10 maja rolnicy i przedstawiciele doradztwa rolniczego przyjechali do Świdnicy na konferencję dotyczącą innowacji w uprawie pszenicy. 

Prof. dr hab. inż. Marek Korbas z Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, przedstawił stan ochrony upraw pszenicy i krótko scharakteryzował występujące w nich agrofagi oraz mechanizmy ich działania. Następnie omówił innowacyjne rozwiązania na polach, nowoczesne sposoby monitorowania upraw oraz narzędzia wspierające rolników w podejmowaniu decyzji.

Pszczoły kontra grzyby

Jednym ze skutecznych rozwiązań w biologicznej ochronie przed grzybami jest wykorzystanie pszczół. W trakcie prelekcji zostały omówione wyniki badań naukowych, które dokumentowały skuteczność nowych rozwiązań. Zagadnienia zostały poparte przykładami, potwierdzającymi wzrost plonowania przy zastosowaniu biologicznej ochrony.

Biologiczna ochrona

Biologiczna ochrona roślin ma szereg zalet, między innymi to, że po jej zastosowaniu nie zachodzi zjawisko uodporniania się agrofagów. Środki te mają szeroki zakres stosowania, są bezpieczne dla środowiska naturalnego i konsumenta, wzbogacają bioróżnorodność. Działają długofalowo dzięki zjawisku samoreprodukcji czynnika mikrobiologicznego w środowisku. Istotna jest również możliwość łączenia ochrony biologicznej i chemicznej. 

Należy jednak pamiętać, że środki biologiczne wymagają odpowiednich warunków stosowania i przechowywania, są wrażliwe na niekorzystne warunki otoczenia oraz że skuteczność ich działania jest ograniczona, a trudności w pozyskiwaniu izolatów o pożądanych właściwościach wiążą się często z wysoką ceną. Badania jednak pokazują, iż wzrost plonów rekompensuje zwiększone koszty.

Cel producenta

Podczas konferencji zostały omówione cele stawiane producentom pszenicy, rozwiązania, które można stosować już dziś oraz kierunki rozwoju w przyszłości. Prof. dr hab. inż. Marek Korbas przedstawił również wpływ, jaki wywiera na uprawy prawidłowy płodozmian, optymalne stanowisko, niszczenie i głębokie przyorywanie po zbiorze. 

Zaprezentował, jakie efekty przynosi precyzyjna uprawa pól pod zasiew, wysiew zalecanych ilości kwalifikowanych nasion w optymalnym terminie, zrównoważone nawożenie i uregulowanie odczynu gleby (pH). Zwrócił uwagę na czyszczenie maszyn i sprzętu po użyciu, a także na co należy zwracać uwagę przy zakupie materiału siewnego. Podkreślił wagę pracy hodowców przy tworzeniu nowych odmian i wykorzystywane w tym celu innowacyjne rozwiązania.

Zmiany klimatyczne

Kolejnym omawianym zagadnieniem był wpływ zmian klimatycznych na uprawę pszenicy. Wzrost średniorocznych temperatur wpływa na stan fizjologiczny roślin w ciągu dnia. Wieczorem i wcześnie rano wchłanianie środków przez rośliny jest skuteczniejsze. Konieczne jest stałe utrzymanie organów asymilacyjnych roślin w dobrym stanie zdrowotnym. Należy stosować odpowiednio dobrane środki pomocnicze (adiuwanty czy kondycjonery wody). Ważne jest też dbanie o odpowiedni stan fizykochemiczny cieczy roboczej.

Zmiany klimatyczne wpływają na zmienność gatunków patogenów występujących w pszenicy. Dlatego tak ważny jest monitoring agrofagów i działanie we właściwym momencie. Zalecane jest również korzystanie z platform wspomagających decyzje i ostrzegających o zagrożeniach ze strony agrofagów.

Cele SIR 

Na koniec konferencji, uczestnicy dowiedzieli się czym jest SIR, jakie są jego cele, na czym polega działanie „Współpraca” oraz jak są tworzone i jak działają Grupy Operacyjne na rzecz innowacji (EPI).

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucją Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konferencja organizowana w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023. 

Wojciech Karkulowski DODR